Eisteddfod Tregaron

Eisteddfod 2020 i’w Chynnal Yn Nhregaron, Sir Ceredigion / 2020 Eisteddfod To Be Held In Tregaron, Ceredigion

Yn Newyddion am Brif Weithgareddau yng Nghymru/Prif Dudalen

Heddiw cyhoeddwyd mai Tregaron fydd cartref yr Eisteddfod pan fydd yn ymweld â Cheredigion ymhen dwy flynedd.

Today (7 July), it was announced that Tregaron will host the Eisteddfod when it visits Ceredigion in two years time.

Dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod ymweld â’r sir ers dros chwarter canrif, gyda’r ŵyl wedi’i chynnal ar gyrion tref Aberystwyth yn 1992. Bydd y Maes ar gyrion gogleddol y dref tuag at Aberystwyth.This is the first time for the Eisteddfod to visit the county for over a quarter of a century, the last time was in 1992, when the festival was held on the outskirts of Aberystwyth. The Maes will be located on the northern side of the town towards Aberystwyth.
Cynhelir cyfarfod cyhoeddus nos Iau 20 Medi am 19:00 yn Ysgol Gyfun Aberaeron. Bydd croeso cynnes i bawb ddod i glywed mwy am ymweliad yr Eisteddfod â’r ardal, ynghyd â sut y gellir bod yn rhan o’r tîm a fydd yn llywio’r gwaith dros y ddwy flynedd nesaf. A public meeting will be held at 19:00 on 20 September at Ysgol Gyfun Aberaeron. There will be a warm welcome for everyone to come and hear more about the Eisteddfod’s visit to the area and how they can be involved in the team leading the work over the next two years.
Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, “O’r diwedd, wedi misoedd o chwilio am safleoedd addas lan a lawr y sir, daeth y newyddion roedd pob un o garedigion yr Eisteddfod yng Ngheredigion yn aros amdano; dewis Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod mai Tregaron yng nghanol y sir fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.Leader of Ceredigion County Council, Councillor Ellen ap Gwynn said, “Eventually, after months of searching for suitable sites up and down the county, the news that everyone of Eisteddfod's friends in Ceredigion were waiting for; the Eisteddfod Board have chosen that Tregaron, in the centre of the county, will be the home of the Ceredigion National Eisteddfod 2020.
“Edrychwn ymlaen yn eiddgar at groesawu eisteddfodwyr o bob rhan o Gymru yma yn Awst 2020.”“We look forward to welcoming eisteddfod goers from all over Wales here in August 2020.”
Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’n braf cyhoeddi bod yr Eisteddfod yn dychwelyd i ardal Ceredigion ymhen dwy flynedd. Dyma’r tro cyntaf i’r ŵyl ymweld â thref Tregaron, ac rwy’n sicr y bydd tîm cryf o gefnogwyr a gwirfoddolwyr ar lawr gwlad i gydweithio gyda ni dros y ddwy flynedd nesaf.”Elfed Roberts, Eisteddfod Chief Executive said, “I’m delighted that the Eisteddfod is returning to Ceredigion in two years time. This will be the festival’s first visit to Tregaron, and I’m sure we’ll attract a strong team of supporters and volunteers at grassroots level to work with us over the next two years.
Ychwanegodd Betsan Moses, Darpar Brif Weithredwr yr Eisteddfod, a fydd yn arwain y prosiect yng Ngheredigion dros y ddwy flynedd nesaf, “Mae’r cyhoeddiad hwn heddiw yn benllanw misoedd o gydweithio rhwng yr Eisteddfod a’r cyngor lleol, a braf yw dweud ein bod wedi datblygu perthynas arbennig o dda gyda’r swyddogion a’r aelodau’n lleol. Eisteddfod Chief Executive Designate, Betsan Moses, who will be leading the project in Ceredigion over the next two years, added, “Today’s announcement is the culmination of months of work with the local council, and we have developed a close and constructive relationship with officers and members alike.
“Yn bersonol, rwy’n edrych ymlaen yn arw at weithio yng Ngheredigion o gychwyn y prosiect, ac rwy’n sicr bod dwy flynedd gyffrous o’n blaenau wrth i ni gydweithio er mwyn creu Eisteddfod i’w chofio, gan ddechrau gyda’r cyfarfod cyhoeddus ym mis Medi.”“Personally, I am very much looking forward to working in Ceredigion from the start of the project, and I’m sure we have an exciting two years ahead as we work together to create a memorable week, starting with September’s public meeting.”
Cynhelir Eisteddfod 2020 o 31 Gorffennaf i 8 Awst.The 2020 Eisteddfod will be held from 31 July – 8 August.

eisteddfod.cymru