Category archive

Artículos

Terminoleg Rygbi / Rugby Terminology

en Aprendices/Artículos
Rugby terminology

I helpu pobl i ddeall wrth wylio’r rygbi ar S4C (s4c.cymru/cy/chwaraeon/rygbi) neu wrando ar Radio Cymru (bbc.co.uk/programmes/b00dyw7t), dyma restr o dermau cyffredin… Amdani! C’mon Cymru! To help people while watching rugby on S4C (s4c.cymru/cy/chwaraeon/rygbi)  or listening on Radio Cymru (bbc.co.uk/programmes/b00dyw7t), here’s a list of common terms… Game on! C’mon Cymru! Safleoedd / Positions 1, Loose-head prop = Prop pen rhydd 2, Hooker = Bachwr 3, Tight-head prop = Prop pen tynn 4, Lock/Scond Row = Clo/Ail reng 5, Lock/Scond Row = Clo/Ail reng 6, Flanker = Blaenasgellwr (literally forward winger) 7, Flanker = Blaenasgellwr 8, Number 8 = Wythwr 9, Scrum-half = Mewnwr 10, Outiside-half = Maswr 11, Left winger = Asgellwr chwith 12, Inside centre = Canolwr 13, Outside…

Cadwch i ddarllen...

Sam Brown: Moddau Dysgu Ieithoedd: Fy mhrofiad i o ddysgu Cymraeg, Cernyweg & Almaeneg / Methods of Learning Languages: My experience of learning Welsh, Cornish & German

en Aprendices/Artículos
Sam Brown Moddau Dysgu

Mae Sam wedi dechrau dysgu Cymraeg tua saith mlynedd yn ôl ar ôl roedd e ar wyliau yng Ngogledd Cymru a chlywed yr iaith yn cael ei siarad gan fwyafrif y bobl yr rôn i’n eu gweld ar y stryd. Ers wedyn, mae e wedi dysgu Almaeneg a Cernyweg a nawr mae’n gweithio trwy’r Gymraeg. Yma, mae’n rhannu ei brofiad ac yn cynnig rhai tipiau. Sam started learning Welsh around seven years ago after he was on holiday in North Wales and heard the language being spoken by the majority of people that he could see on the street. Since then, he has learnt German and Cornish and now he works through the medium of Welsh. Here, he shares his…

Cadwch i ddarllen...

Emyr Davies: Tu Cefn i’r Arholiadau Cymraeg i Oedolion / Behind the Welsh for Adults Exams

en Aprendices/Artículos
Emyr Davies- Tu Cefn i’r Arholiadau Cymraeg i Oedolion

Mae Emyr Davies wedi bod yn gyfrifol am yr arholiadau Cymraeg i Oedolion yn CBAC ers 2001, ac mae’n hawdd ei adnabod i lawer o ddysgwyr fel y person sy’n cyflwyno’r seremoni gyflwyno flynyddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Maes D. Yma, mae’n dod â ni tu ôl i’r llenni i esbonio sut mae’r cymwysterau’n cael eu paratoi, a sôn am eu llwyddiant yng nghyd-destun gwella a mesur sgiliau ieithyddol ledled Ewrop. Cefnogir gwaith CBAC yn y maes hwn drwy nawdd Llywodraeth Cymru, drwy Gymwysterau Cymru. Emyr Davies has been responsible for the Welsh for Adults exams at WJEC since 2001, and he is recognisable to many learners as the person who leads the annual presentation ceremony at the National…

Cadwch i ddarllen...

Siarad: Cefnogi dysgwyr trwy ‘siarad’ gyda’n gilydd / National scheme matches Welsh learners with Welsh speakers

en Aprendices/Artículos
YGDCG Cynllun Siarad

Bydd cyfle i ddysgwyr Cymraeg ym mhob cwr o Gymru ymarfer yr iaith a magu hyder newydd wrth i gynllun o’r enw ‘Siarad’ gael ei gyflwyno’n genedlaethol gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Welsh learners will be able to practise the language and gain new confidence as a scheme called ‘Siarad’ is introduced across Wales by the National Centre for Learning Welsh. Nod y cynllun gwirfoddol, sy’n paru siaradwyr Cymraeg gyda dysgwyr, yw codi hyder dysgwyr trwy roi cyfle iddynt sgwrsio yn anffurfiol gyda siaradwyr rhugl. Peilotwyd y cynllun mewn pedair ardal yn gynharach eleni, ac yn dilyn yr ymateb brwd a gafodd, bydd yn cael ei gyflwyno’n genedlaethol o fis Medi ymlaen. Bydd parau yn ymrwymo i gwrdd am…

Cadwch i ddarllen...

WLPAN: O Israel i Gymru: Hanes cyrsiau Cymraeg i Oedolion / From Israel to Wales: The history of Welsh for Adults courses

en Aprendices/Artículos
Lynda Newcombe Hanes y Wlpan

Mae miloedd o ddysgwyr yn mynychu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ledled y wlad, ond nid pob un ohonom ni sy’n gwybod sut y cychwynnodd y dosbarthau, eu fformat, a’u philosophi. Yn rhyfeddol, yn Israel mae gwreiddiau’r cyrsiau, yn y dulliau wedi’u defnyddio i adfywio’r Hebraeg. Arbenigydd mewn dwyieitheg yw Lynda Pritchard Newcombe, a ysgrifennodd ei hymdriniaeth ar gyfer y radd o Feistr mewn Addysg ar y pwnc o WLPAN. Yma, mae’n esbonio rhagor… Thousands of learners attend Welsh for Adults courses throughout the country, but not all of us know how the classes, their format and philosophy began. Surprisingly, the courses are rooted in Israel and the methods used to revitalise Hebrew. Lynda Pritchard Newcombe, an expert in bilingualism whose…

Cadwch i ddarllen...

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: Adroddiad Blynyddol 2018 / The National Centre for Learning Welsh: Annual Report 2018

en Aprendices/Artículos
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol logo

Mae mwy o bobl wedi dilyn cyrsiau dysgu Cymraeg dros y 12 mis diwethaf, diolch i gyfleoedd newydd a gyflwynwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae’r Ganolfan, sy’n cydweithio ag 11 darparwr ledled Cymru, yn adrodd ar gynnydd y flwyddyn academaidd 2017-2018 yn yr Adroddiad Blynyddol, cyflwynir trosolwg ohoni isod. More people have followed Welsh learning courses over the past 12 months, thanks to new opportunities created by the National Centre for Learning Welsh. The Centre, which works with 11 providers across Wales, outlines its progress for the 2017-2018 academic year in its Annual Report, an overview of which is presented below. Trosolwg / Overview Drwy ei holl waith, amcan y Ganolfan yw cyfrannu at nod Llywodraeth Cymru o…

Cadwch i ddarllen...

Gweithgaredd yn Shw’mae Caerdydd: Sut all dysgwyr gyfrannu at fywyd Cymry Cymraeg? / How can learners contribute to Welsh-speaking life?

en Aprendices/Artículos
Sut all dysgwyr gyfrannu at fywyd Cymry Cymraeg

Weithiau, fel dysgwyr dyn ni’n gallu meddwl ei fod yn anodd cyfrannu i fyd y Cymry Cymraeg. Yma, mae Neil Rowlands a chyfranwyr i’r cylchgrawn digidol parallel.cymru yn siarad am eu gwaith ac yn cynnig awgrymiadau a chyngor. Sometimes, as learners we can think it is difficult to contribute to the Welsh-speaking world. Here, Neil Rowlands and contributors to the digital magazine parallel.cymru speak about their work and give tips and advice. Presenting this talk at Shw’mae Caerdydd (Maes D) in the National Eisteddfod August 2018 (Patrick, Peter, Nicky, Sam, Neil & Dani) Dani Schlick Aelod o gymuned leol ac wedi cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2017 Ac unwaith dach chi wedi dechrau sgyrsiau yn y Gymraeg, mae’n anodd…

Cadwch i ddarllen...

Nicky Roberts: Cyflwyno sesiynau ar-lein ar gyfer dysgwyr newydd sbon ar Welshspeakingpractice.slack.com / Presenting online sessions for brand new learners on Welshspeakingpractice.slack.com

en Aprendices/Artículos
Nicky Roberts Welshspeakingpractice.slack.com

Mae Nicky wedi dysgu Cymraeg yn gyflym iawn, ffaith a gydnabuwyd ym mis Mai 2018 pan gafodd ei ddewis fel un o’r 5 ymgeisydd a gyrhaeddodd y brig gan gael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Yma mae’n siarad am sut mae’n cefnogi dysgwyr eraill ledled y byd… Nicky has learnt Welsh very quickly, a fact which was recognised in May 2018 when he was selected as one of the 5 contestants to reach the top, getting the chance to compete for the Dysgwr y Flwyddyn (Learner of the Year) prize in the National Eisteddfod this year. Here he speaks about how he supports other learners from across the world… Mewn diwrnod…

Cadwch i ddarllen...

Fluent Language’s Kerstin Cable: Beth sy’n mynd yn haws wrth i chi astudio mwy o ieithoedd? / What gets easier when you study more languages?

en Aprendices/Artículos
Kerstin Cable- What gets easier when you study more languages

Mae Kerstin yn Almaenes sydd wedi dysgu Saesneg, Ffrangeg, ychydig o Sbaeneg ac Eidaleg, peth Rwsieg, a nawr mae hi’n dysgu Cymraeg. Mae hi’n rhedeg y wefan Fluent, sydd yn rhoi cyngor i bobl am ddysgu ieithoedd, a’r podlediad Fluent Show.  Yma mae hi’n rhannau ei phrofiad… Kerstin is a German who has learnt English, French, a little of Spanish and Italian, some Russian, and now she is learning Welsh. She runs the website Fluent, which gives advice to people about learning languages, and the podcast Fluent Show. Here she shares her experience… Y gyfrinach i ddysgu unrhyw iaith yw: Peidiwch stopio! Am lawer mwy o wybodaeth am hyfforddi a mynedfa i lawer o becynnau cymorth a thaflenni gwaith, defnyddiwch…

Cadwch i ddarllen...

Duolingo Welsh for English speakers: Dathlu 1 miliwn o ddefnyddwyr / Celebrating 1 million users

en Aprendices/Artículos
Duolingo- Celebrating 1 million users

Mae’r cwrs Welsh for English Speakers ar Duolingo wedi cyrraedd miliwn o ddefnyddwyr ym mis Ebrill 2018, a dim ond ym mis Awst 2016 y cafodd ei lansio. Sut mae e wedi bod mor llwyddiannus? Mae Jonathan Perry, un o arweinwyr y cwrs, yn esbonio mwy… The course Welsh for English Speakers on Duolingo has reached 1 million users in April 2018, but it was only launched in August 2016. How has it been so successful? Jonathan Perry, one of the course leaders, explains more… Myra Awodey, Lead Community Specialist at Duolingo, played a key role in overseeing the Welsh course development and contributed: Mae’n hollbwysig bod ni yng Nghymru’n gwneud y Gymraeg yn hygyrch, hwyl a hawdd ei weld…

Cadwch i ddarllen...

Dani Schlick: Gŵyl Ddewi Arall yng Nghaernarfon / Gŵyl Ddewi Arall in Caernarfon

en Aprendices/Artículos
Dani Schlick Gwyl Ddewi Arall

Mae’r Gŵyl Ddewi Arall yn benwythnos llawn dop o lenyddiaeth, cerddoriaeth a chelf yng Nghaernarfon i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a Chymreictod. Yma, mae Dani Schlick, ymgeisydd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o’r gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2017, yn siarad am ei phrofiad o ymweld yna… The Gŵyl Ddewi Arall (Another Festival) is a jam-packed weekend of literature, music and art in Caernarfon to celebrate St David’s Day and Welshness. Here, Dani Schlick, an applicant who reached the final round of the 2017 Learner of Year competition, speaks about her experience of visiting there… Mae’r Gŵyl Ddewi Arall yn cael eu rhedeg gan y tîm sydd yn rhedeg Gŵyl Arall (twitter.com/GwylArall), gŵyl enfawr yng Nghaernarfon pob mis Gorffennaf. Gŵyl Ddewi…

Cadwch i ddarllen...

Dysgwr Peter Mescall: Trefnu cyrsiau preswyl i ddysgwyr eraill / Learner Peter Mescall: Organising residential courses for other learners

en Aprendices/Artículos
Learner Peter Mescall- Organising residential courses for other learners 1

Mae Peter Mescall yn byw yn Sir y Fflint ac mae e wedi bod yn dysgu Cymraeg ers mis Mai 2016; yn gyntaf efo Say Something in Welsh, ac wedyn yng Ngholeg Cambria. Mae e’n mwynhau darllen llyfrau Cymraeg, ond gwnaeth e moyn creu cyfleoedd am bobl i ymarfer Cymraeg gyda dysgwyr eraill ac yn y gymuned. Felly, gwnaeth e ddechrau trefnu penwythnosau preswyl yn yr Eryri. Yma, mae’n esbonio sut mae e’n gwneud e… Peter Mescall lives in Flintshire and has been learning Welsh since May 2016; firstly with Say Something in Welsh, and then through Coleg Cambria. He enjoys reading Welsh language books, but he wanted to create opportuntiies for other people to practice Welsh with other learners…

Cadwch i ddarllen...

Dathlu Dydd Santes Dwynwen gydag ychydig o eiriau Cymraeg / Celebrate St Dwynwen’s Day with a few Welsh words

en Aprendices/Artículos
Caru Cymraeg Menter Iaith

Onid ydym ni’n ffodus yng Nghymru? Mae gennym ni ein diwrnod ni ein hunain i ddathlu rhamant a chariad ar Ionawr 25ain, a elwir yn ddiwrnod Santes Dwynwen. Gallai’r iaith Gymraeg gystadlu â Ffrangeg fel iaith cariad gan fod gennym lawer o eiriau i ddweud ‘hug’, ‘kiss’ ag yn y blaen. Aren’t we lucky in Wales? We have our own day to celebrate romance and love on January 25th, known as St Dwynwen’s day. The Welsh language could compete with French as the language of love as we have a plethora of words to say ‘hug’, ‘kiss’ etc. Mae Mentrau Iaith Cymru – sefydliad sy’n cefnogi 22 Mentrau Iaith ledled Cymru i annog a chefnogi’r defnydd o’r iaith ym mywyd bob dydd,…

Cadwch i ddarllen...

Mewn Sgwrs â: Awdur Heini Gruffudd a Phrif Weithredwr o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Efa Gruffudd Jones / In Conversation With: Author Heini Gruffudd and Chief Executive of the National Centre for Learning Welsh Efa Gruffudd Jones

en Aprendices/Artículos
In Conversation With Heini and Efa Gruffudd

Mae’r teulu Gruffudd wedi cael effaith arwyddocaol ar y byd sy’n siarad Cymraeg. Roedd mam Heini, Kate Bosse-Griffiths, wedi ffoi o’r Almaen i osgoi erledigaeth y Natsiaid. Ymgartrefodd yng Nghymru a daeth yn guradur Amgueddfa Abertawe, sefydlodd Y Ganolfan Eifftaidd ym Mhrifysgol Abertawe, a chyhoeddodd sawl llyfr yn y Gymraeg. Roedd tad Heini yn ddarlithydd clasuron yn Rhychychen ac wedyn ym Mhrifysgol Abertawe, a sefydlodd brawd Heini, Robat, wasg Y Lolfa. Roedd ei ferch Efa yn Brif Weithredwr yr Urdd, ac mae hi’n Brif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol erbyn hyn. Mae Heini ei hunan wedi ysgrifennu llawer o lyfrau sy’n addysgu Cymraeg i Oedolion, ymgyrchu am hawliau iaith, arloesi ym maes ymchwil yn yr iaith ac wedi cyfrannu…

Cadwch i ddarllen...

Dysgwr Michelle Fecio: Adnoddau i ddysgwyr rhyngwladol / Resources for International Learners

en Aprendices/Artículos
Michelle Fecio- Adnoddau i ddysgwyr rhyngwladol

Mae Michelle wedi bod yn dysgu Cymraeg am flwyddyn yn unig, yr holl ffordd o’r Unol Daleithiau! Yma, mae hi’n mynegi ei phrofiad o ddysgu ac mae hi’n rhannu adnoddau mae’n eu defnyddio. Michelle has been learning Welsh for only a year, and all the way from the United States! Here, she conveys her experience of learning and shares resources that she uses. Diolch bod llawer o adnoddau gwych ar gael ar gyfer dysgwyr y Gymraeg tu allan i Gymru.   MamYCathod      

Cadwch i ddarllen...