Dyfodol i'r Iaith logo

Dyfodol i’r Iaith yn dathlu pum mlynedd o lwyddiant / Dyfodol i’r Iaith: Celebrating five years of success

Yn Erthyglau/Ffurfiol

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi dathlu penblwydd pum mlynedd eleni, ac yma mae’r Prif Weithredwr, Ruth Richards, yn ysgrifennu am eu nodiau, llwyddiannau a sut i gyfrannu.

The Future of the Language movement has celebrated its fifth birthday this year, and here the Chief Exective, Ruth Richards, writes about their aims, successes and how to contibute.

Mudiad sy’n gweithredu er lles y Gymraeg yw Dyfodol i’r Iaith. Fe’i sefydlwyd yn 2012 er mwyn manteisio ar y strwythurau gwleidyddol newydd a grëwyd yn dilyn datganoli a chreu Cynulliad Cenedlaethol i Gymru. Ein nod yw dylanwadu ar y penderfyniadau sy’n allweddol i’r Gymraeg mewn meysydd megis addysg, cynllunio, tai, datblygu economaidd, iechyd a gofal a’r cyfryngau. Byddwn yn mynd o gwmpas y gwaith hwn yn gyfansoddiadol ac amhleidiol; drwy drafodaethau adeiladol â’r gwleidyddion, gweision sifil, ac awdurdodau lleol. Drwy weithredu yn y modd hwn, byddwn yn gweithredu’n gyson er budd Cymru a’i phobl, gan ennill cefnogaeth a pharch i’r iaith a sicrhau bod y Gymraeg yn fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Mae Dyfodol yn dathlu ei bumed flwyddyn eleni, ac ymfalchïwn yn yr hyn yr ydym wedi ei gyflawni eisoes: ein bod, yn unol â’n bwriad gwreiddiol, wedi profi’r achos dros fudiad lobio annibynnol ac amhleidiol i bledio achos y Gymraeg i’r sawl sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau.

Eisoes, cafwyd sawl llwyddiant:
• Sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei chydnabod yn y Bil Cynllunio.
• Sefydlu Canolfan Genedlaethol i lywio datblygiad Cymraeg i Oedolion.
• Sefydlu ymrwymiad i ddatblygu Canolfannau Cymraeg hyd a lled Cymru.
• Cynghori Awdurdodau Lleol; er enghraifft, derbyniwyd ein holl argymhellion gan Gyngor Sir Gâr wrth lunio eu polisi iaith.
• Rydym wedi cwrdd â gwleidyddion, Aelodau Cynulliad a gweision sifil yn rheolaidd i rannu ein sylwadau a’n gweledigaeth, ac wedi cyflwyno sylwadau ar lu o ymgynghoriadau sirol a chenedlaethol.

Mae ein maniffesto, Creu Dyfodol i’r Gymraeg, yn crisialu ein blaenoriaethau ar draws ystod eang o feysydd polisi. Yn gryno iawn, dymunwn weld mwy o bwyslais yn cael ei roi ar gynyddu nifer siaradwyr Cymraeg, a chreu cyfleoedd anffurfiol a hwyliog iddynt gael defnyddio’r iaith yn naturiol. Wrth werthfawrogi’r angen am reoleiddio ac amddiffyn, teimlwn fod bellach angen mwy o waith rhagweithiol i hyrwyddo’r Gymraeg, a’i hannog fel cyfrwng naturiol ac unigryw i Gymru gyfan.

Rydym yn falch iawn o weld y blaenoriaethau hyn yn dechrau cael eu gwireddu. Ceir adlewyrchiad o’n dymuniadau yn Strategaeth y Gymraeg cyfredol y Llywodraeth er enghraifft. Yr her i ni bellach bydd parhau i sicrhau fod y Gymraeg yn cael y gorau posib o’r ymrwymiadau hyn, gan bwyso am ragor o gynnydd.

Nid dyma’r amser i orwedd ar y rhwyfau, wrth gwrs; mae’n gyfnod cymysg ac ansicr, ac mae’n allweddol bwysig ein bod yn wynebu’r dyfodol yn benderfynol o gadw’r Gymraeg ar yr agenda. Dal ati, felly; cofio pwy ydan ni- ein gwerthoedd a’n blaenoriaethau.

At y dyfodol, ein nod yw cael swyddog lobio yng Nghaerdydd i gynyddu’r gwaith rydym yn ei gyflawni eisoes. Trwy gynyddu incwm yn unig fydd modd i ni gyflawni hyn, ac ehangu ar ein gweledigaeth. Fel mudiad annibynnol ac amhleidiol, mae Dyfodol yn llwyr ddibynnu ar gefnogaeth unigolion a noddwyr sy’n rhannu ein gweledigaeth.

Byddwn yn falch iawn o glywed gan gyfeillion y Gymraeg yng Nghymru a thu hwnt, ac yn hapus iawn i drafod ein gwaith a’n syniadau. Os ydych yn cytuno a’r hyn sydd gennym i’w ddweud, yna byddwn yn hynod falch o’ch cefnogaeth.

Rydym yn cynnig ystod o becynnau aelodaeth, a cheir rhagor o fanylion ar sut i ymaelodi, yn ogystal â rhagor o gefndir y mudiad, ar ein gwefan, www.dyfodol.net. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, yna mae croeso i chwi gysylltu â’n Prif Weithredwr, Ruth Richards ar [email protected]. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Fersiwn Dwyieithog / Bilingual version

Mudiad sy’n gweithredu er lles y Gymraeg yw Dyfodol i’r Iaith. Fe’i sefydlwyd yn 2012 er mwyn manteisio ar y strwythurau gwleidyddol newydd a grëwyd yn dilyn datganoli a chreu Cynulliad Cenedlaethol i Gymru. Ein nod yw dylanwadu ar y penderfyniadau sy’n allweddol i’r Gymraeg mewn meysydd megis addysg, cynllunio, tai, datblygu economaidd, iechyd a gofal a’r cyfryngau. Byddwn yn mynd o gwmpas y gwaith hwn yn gyfansoddiadol ac amhleidiol; drwy drafodaethau adeiladol â’r gwleidyddion, gweision sifil, ac awdurdodau lleol. Drwy weithredu yn y modd hwn, byddwn yn gweithredu’n gyson er budd Cymru a’i phobl, gan ennill cefnogaeth a pharch i’r iaith a sicrhau bod y Gymraeg yn fater byw ar yr agenda gwleidyddol.Dyfodol i’r Iaith is an organisation working for the good of the Welsh language. It was founded in 2012 in response to the new political structures created in the wake of devolution and the creation of the Welsh Assembly Government. Our aim is to influence decisions that are essential to the future of the Welsh language in areas such as education, planning, housing economic development, health and wellbeing and the media. Our activities are undertaken constitutionally, working across party lines; engaging in constructive discussions with politicians, civil servants and local authorities. Working in this way, we constantly strive to ensure the best for Wales and its citizens, aiming to win support and respect for the Welsh language, and emphasing its importance as a live issue on the political agenda.
Mae Dyfodol yn dathlu ei bumed flwyddyn eleni, ac ymfalchïwn yn yr hyn yr ydym wedi ei gyflawni eisoes: ein bod, yn unol â’n bwriad gwreiddiol, wedi profi’r achos dros fudiad lobio annibynnol ac amhleidiol i bledio achos y Gymraeg i’r sawl sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau.As Dyfodol celebrates its fifth year, we take pride in what we have already achieved, and that we have, as intended, proved the need for an independent and impartial lobbying organisation to advocate the language’s needs to our decision-makers.
Eisoes, cafwyd sawl llwyddiant:
• Sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei chydnabod yn y Bil Cynllunio.
• Sefydlu Canolfan Genedlaethol i lywio datblygiad Cymraeg i Oedolion.
• Sefydlu ymrwymiad i ddatblygu Canolfannau Cymraeg hyd a lled Cymru.
• Cynghori Awdurdodau Lleol; er enghraifft, derbyniwyd ein holl argymhellion gan Gyngor Sir Gâr wrth lunio eu polisi iaith.
• Rydym wedi cwrdd â gwleidyddion, Aelodau Cynulliad a gweision sifil yn rheolaidd i rannu ein sylwadau a’n gweledigaeth, ac wedi cyflwyno sylwadau ar lu o ymgynghoriadau sirol a chenedlaethol.
We have achieved much in our first five years:
• Ensured that the Welsh language is acknowledged within the Planning Bill.
• Successfully lobbied for a National Centre to oversee the the development of learning Welsh for adults.
• Established a commitment to developing a network of Welsh Language Centres across Wales.
• Advised local authorities; for example, Carmarthenshire Council accepted all our recommendations for developing their language policy.
• We regularly meet with politicians, Assembly Members and civil servants to share our vision and comments, and we have contributed to countless consultations, both nationally and locally.
Mae ein maniffesto, Creu Dyfodol i’r Gymraeg, yn crisialu ein blaenoriaethau ar draws ystod eang o feysydd polisi. Yn gryno iawn, dymunwn weld mwy o bwyslais yn cael ei roi ar gynyddu nifer siaradwyr Cymraeg, a chreu cyfleoedd anffurfiol a hwyliog iddynt gael defnyddio’r iaith yn naturiol. Wrth werthfawrogi’r angen am reoleiddio ac amddiffyn, teimlwn fod bellach angen mwy o waith rhagweithiol i hyrwyddo’r Gymraeg, a’i hannog fel cyfrwng naturiol ac unigryw i Gymru gyfan.Our manifesto, Creating a Future for the Welsh Language, provides a summary of our priorities across the range of policy areas. Very briefly, we wish to see more emphasis being given to increasing the number of Welsh speakers, and providing informal and fun opportunities to speak and enjoy it. While appreciating the importance of regulation and defending the language, we feel that more positive and proactive work needs to be done to promote the Welsh language, and encourage its use as a natural medium throughout Wales
Rydym yn falch iawn o weld y blaenoriaethau hyn yn dechrau cael eu gwireddu. Ceir adlewyrchiad o’n dymuniadau yn Strategaeth y Gymraeg cyfredol y Llywodraeth er enghraifft. Yr her i ni bellach bydd parhau i sicrhau fod y Gymraeg yn cael y gorau posib o'r ymrwymiadau hyn, gan bwyso am ragor o gynnydd.We are very pleased to see these priorities gaining ground; our ideas are reflected in the current Welsh Government’s Welsh Language Strategy, and our next challenge will be to ensure that the Welsh language achieves the best possible gains from these commitments, and to press for further growth.
Nid dyma’r amser i orwedd ar y rhwyfau, wrth gwrs; mae’n gyfnod cymysg ac ansicr, ac mae'n allweddol bwysig ein bod yn wynebu'r dyfodol yn benderfynol o gadw'r Gymraeg ar yr agenda. Dal ati, felly; cofio pwy ydan ni- ein gwerthoedd a'n blaenoriaethau.This is no time to be resting on our laurels however; we face uncertain and challenging times, and it is essential that we face the future determined to keep the language on the agenda. Keeping on as before, therefore; remembering who we are- our values and priorities.
At y dyfodol, ein nod yw cael swyddog lobio yng Nghaerdydd i gynyddu’r gwaith rydym yn ei gyflawni eisoes. Trwy gynyddu incwm yn unig fydd modd i ni gyflawni hyn, ac ehangu ar ein gweledigaeth. Fel mudiad annibynnol ac amhleidiol, mae Dyfodol yn llwyr ddibynnu ar gefnogaeth unigolion a noddwyr sy’n rhannu ein gweledigaeth.Our main aim for the immediate future is to establish a lobbying officer role in Cardiff, so that we may expand upon what we have already achieved. We can only do this and further promote our vision by increasing our income. As an independent and impartial organisation, Dyfodol is totally dependent on the support of members and sponsors who share our vision.
Byddwn yn falch iawn o glywed gan gyfeillion y Gymraeg yng Nghymru a thu hwnt, ac yn hapus iawn i drafod ein gwaith a’n syniadau. Os ydych yn cytuno a’r hyn sydd gennym i’w ddweud, yna byddwn yn hynod falch o’ch cefnogaeth.We would be delighted to hear from friends of the Welsh language from Wales and beyond, and would be very happy to discuss our work and ideas. If you agree with our aims, then we would be extremely grateful of your support.
Rydym yn cynnig ystod o becynnau aelodaeth, a cheir rhagor o fanylion ar sut i ymaelodi, yn ogystal â rhagor o gefndir y mudiad, ar ein gwefan, www.dyfodol.net. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, yna mae croeso i chwi gysylltu â’n Prif Weithredwr, Ruth Richards ar [email protected]. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!We offer a range of membership packages, and more information about joining, as well as our background, can be found on our website, www.dyfodol.net. If you have any specific enquiries, then do please get in touch with our Chief Executive, Ruth Richards at [email protected]. We look forward to hearing from you!

dyfodol.net / Dyfodol_Iaith

Dyfodol i'r Iaith logo

Llwytho i Lawr fel PDF