Dydd Miwsig Cymru 2019

Dydd Miwsig Cymru 2019 / Welsh Language Music Day 2019

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol

O ddisgos, gigiau byw a miwsig yn meddiannu’r Senedd, roedd pobl o bob rhan o'r wlad ac yn ymhellach i ffwrdd yn mwynhau’r pedwerydd Dydd Miwsig Cymru blynyddol.

From discos, live gigs and a musical take over at the Senedd, people across the country and further afield have been enjoying the fourth annual Welsh Language Music Day – Dydd Miwsig Cymru.

Dyma’r diwrnod pan oedd yr actor Hollywood, Rhys Ifans, a DJ Radio 1, Huw Stephens, yn annog pawb sy’n hoffi pob math o fiwsig i ddarganfod y miwsig anhygoel sy’n cael ei wneud yn Gymraeg - pan fydd miloedd o bob o bob oed yn cael blas ar fiwsig Cymraeg ledled Cymru ac mor bell i ffwrdd ag Efrog Newydd.The day has seen Hollywood actor Rhys Ifans and Radio 1 DJ Huw Stephens urge fans of all genres to discover the incredible music being made in the Welsh language, while thousands of people of all ages are set to experience live Welsh music at events across the country and as far afield as New York.
Ers hynny, am y tro cyntaf, mae dros ddwy filiwn o bobl wedi gwrando ar gân Gymraeg ar y gwasanaeth ffrydio Spotify; 'Gwenwyn' gan Alffa - deuawd roc gan Dion Jones a Siôn Land o Wynedd - ar label Recordiau Cosh. Mae rhestrau chwarae Cymraeg dydd miwsig Cymru ar gael yma gov.wales/welshmusicdaySince then, for the first time a song made in the Welsh language has been listened to over two million times on steaming service Spotify; ‘Gwenwyn’ by Alffa- a rock duo consisting of Dion Jones and Sion Land from Gwynedd- on the Recordiau Côsh Records label. Welsh language music day playlists can be found here gov.wales/welshmusicday.
Dyma’r diwrnod hefyd pan ymrwymodd S.A.Brain & Co, perchnogion y City Arms, i chwarae miwsig Cymraeg ym mhob un o'u tafarnau a'u gwestai ar draws Cymru o Ddydd Miwsig Cymru ymlaen – cyfanswm o 104 o fannau.The day has also seen S.A.Brain & Co, owners of City Arms committing to playing Welsh language music in all its locations across Wales from Dydd Miwsig Cymru onwards– a total of 104 venues.
Fel rhan o’r dathliadau ac ar noswyl Dydd Miwsig Cymru, cynhaliodd Gorwelion/Horizons (BBC/ACW) gig yn adeilad Senedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru gyda Huw Stephens, Adwaith, Chroma a Eädyth.As part of the celebrations and on the eve of Dydd Miwsig Cymru, Gorwelion/Horizons (BBC/ACW) hosted a gig in the Senedd building of the National Assembly of Wales with Huw Stephens, Adwaith, Chroma and Eädyth.
Roedd y wledd o fiwsig yn lansio Blwyddyn Ryngwladol Ieithoedd Cynhenid UNESCO o dan nawdd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan AC. Cafodd y gig ei ffrydio’n fyw i far y Liberty ym Manhatan, lle’r oedd Cymdeithas Gymraeg Efrog Newydd yn dathlu’r achlysur.This musical feast kicked off the UNESCO International Year of Indigenous Languages and was sponsored by the Minister for International Relations and the Welsh Language, Eluned Morgan AM. The gig was streamed live from the Senedd to the New York Welsh society who were at the Liberty bar in Manhattan celebrating the occasion.
Mae trigolion cartref gofal yn Aberystwyth hefyd wedi mwynhau’r atgofion y mae miwsig yn eu codi mewn digwyddiad cyn Dydd Miwsig Cymru ar 8 Chwefror.Care home residents in Aberystwyth have also been enjoying music that has a personal resonance for them at a special event ahead of Welsh Language Music Day on February 8th.
Ddoe, daeth ymwelwyr arbennig i Gartref Gofal Hafod y Waun, sy’n darparu gofal preswyl ac arbenigol i 90 o bobl yn byw gyda dementia. Ymunodd y trigolion ag aelodau o gangen Merched y Wawr, Aberystwyth, a Linda Griffiths, sy’n canu gyda’r grŵp gwerin poblogaidd o’r Canolbarth, Plethyn, i ddathlu Dydd Miwsig Cymru.Hafan y Waun Care Home, which provides residential and specialist care for up to 90 people at one time living with dementia, had a special visit yesterday. Members of the Aberystwyth branch of Merched y Wawr and Linda Griffiths, singer with popular Welsh folk group from mid-Wales, Plethyn, joined the residents for the Welsh Music Day event.
I lawer o bobl hŷn yn byw gyda dementia, mae gwrando ar fiwsig yn eu mamiaith yn gallu eu bywiogi a’i hysgogi. Bydd CDd gyda miwsig o bob cyfnod yn cael ei lansio, ffrwyth cydweithrediad rhwng Merched y Wawr a Phrifysgol Bangor, a fydd yn adnodd i gartrefi gofal ledled Cymru.Many older people living with dementia find that listening to music in their mother tongue can be highly beneficial and stimulating and a collaboration between Merched y Wawr and Bangor University means that a CD with a variety of music from all eras will be launched as a resource for care homes across Wales.
Meddai Dr Catrin Hedd Jones, Seicolegydd Siartredig ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi bod yn arwain y prosiect: “Rydyn ni’n gwybod bod miwsig o’n hieuenctid yn gallu annog atgofion a theimladau hapus. Mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i wneud yn siŵr bod unigolion sy’n siarad Cymraeg yn gallu mwynhau eu hoff ganeuon wrth dderbyn gofal yn eu cartref neu mewn cartref gofal. Dyma’r cam diweddaraf yn y gwaith y mae Prifysgol Bangor wedi ei wneud gyda Merched y Wawr ac fe hoffwn i ddiolch i bawb o'n partneriaid sydd wedi dod at ei gilydd i wneud yn siŵr y byddwn ni, yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, yn gallu cynnig yr adnodd hwn".Dr Catrin Hedd Jones, Chartered Psychologist at Bangor University who has been leading on this project says: “We know that music from our youth can stimulate happy memories and feelings. We need to work together to ensure that individuals who are Welsh speaking can enjoy their favourite songs while receiving care at home or in a care home. This is the latest step forward in work that Bangor University has been doing in partnership with Merched y Wawr and I would like to thank all partners who have come together to ensure that over the next few months, we will be able to offer this resource.”
Meddai DJ Radio 1, Huw Stephens, llysgennad miwsig Cymraeg: “Efallai mai gitârs neu greim, hip hop neu harmonïau, bîts gwichlyd neu ganu’n uchel ar y cyd yw dy bethau, ond beth bynnag sy’n dy gyffroi, mae yna fiwsig Cymraeg i ti wrando arno a syrthio mewn cariad o'r nodyn cyntaf. Rho 8 Chwefror 2019 ar dy galendr. Dyma’r diwrnod a fydd yn dathlu peth o’r miwsig anhygoel sy’n cael ei wneud yn y Gymraeg. Ble bynnag yr wyt ti yng Nghymru, mae gennym ni sioeau byw ym mhob rhan o’r wlad ar y diwrnod mawr.Radio 1 DJ Huw Stephens, ambassador of Welsh language music day said: “You might be into guitars or grime, hip hop or harmonies, squeaky beats or big singalongs, but whatever gets you grooving, there’s Welsh language music you’ll listen to and fall in love with from the first note. Put February 8th 2019 in your calendar. It’s a day that champions some incredible music being made in the Welsh language. Wherever you are in Wales, we’ve got live shows all over the country on the big day.”
Mae digwyddiadau a gweithgareddau eraill ar Ddydd Miwsig Cymru’n cynnwys gig yn y City Arms ar Stryd Womanby gyda’r band tri offeryn HMS Morris a Huw Stephens ar y deciau. Bydd y dathliadau’n parhau yn yr eiconig Glwb Ifor Bach, mecca miwsig byw Cymraeg, gyda pherfformiadau drwy gyda’r nos.Other events and activities on Welsh Language Music Day includes a gig at City Arms on Womanby Street with three-piece band HMS Morris and Huw Stephens on the decks. The celebrations will continue at iconic live music venue Clwb Ifor Bach with performances into the evening.
Bydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality’n croesawu côr plant i’r gangen i ganu yn Gymraeg ac mae'r mân-werthwr cosmetig Lush wedi ymrwymo i chwarae rhestr chwarae Dydd Miwsig Cymru drwy’r dydd ac y bydd pob aelod o staff yn eu siop yng Nghaerdydd yn siarad Cymraeg. Bydd boombox yn teithio i ysgolion ar draws Cymru gan ddechrau yng Nghaergybi a gorffen yng Nghaerdydd yn chwarae miwsig Cymraeg – a bydd y cymeriadau plant Seren a Sbarc yn gwneud ymddangosiad arbennig.Principality Building Society in Swansea will be welcoming a children’s choir to the branch who will perform in Welsh and cosmetic retailer Lush has committed to playing the Welsh Music Day playlist throughout the day and all staff members in the Cardiff store will be Welsh speaking. A boombox playing Welsh language music will also be travelling to schools across Wales by starting the journey in Holyhead and finishing in Cardiff with children’s characters Seren and Sbarc making a special appearance.
Mae setiau o drympiau gorau Dydd Miwsig Cymu, wedi’u dylunio’n arbennig gan yr artist Casey Raymond, ar werth mewn mwy na 60 o siopau Cymraeg ledled y wlad. Ble bynnag wyt ti yn y byd mae yna restrau chwarae playlists- gan gynnwys Amgen, Yn y Caffi, Yn y Dafarn, Cyn Gwely, Gwlad, a Reggae, dub a Ska – i ti eu chwarae ar Spotify ac Apple Music.Sets of Welsh Language Music top trumps can be bought in over 60 local Welsh language shops across the country which have been especially designed for Welsh Language Music Day by illustrator Casey Raymond. Wherever you are in the world, there are playlists- including Alternative, In the Café, In the Pub, Before bed, Country, and Reggae, dub and Ska,- that you can play on Spotify and Apple Music.
Mae Dydd Miwsig Cymru’n dathlu pob math o fiwsig Cymraeg gyda digwyddiadau rhad ac am ddim i fynychwyr gigiau, rhieni a phlant, pobl ifanc, myfyrwyr a busnesau yn cael eu cynnal ym mhob rhan o’r wlad. Dilyn @cymraeg a #DyddMiwsigCymru ar Twitter, Facebook ac Instagram i gael y diweddaraf am y cynlluniau ar gyfer y diwrnod.Dydd Miwsig Cymru celebrates all forms of Welsh Language music with free events aimed at gig goers, parents and children, young people, students and businesses are happening across the country. Follow @cymraeg and #DyddMiwsigCymru on Twitter, Facebook and Instagram for the latest details on plans for the day.

beta.llyw.cymru/dydd-miwsig-cymru / DyddMiwsigCymru