Doh comic book callout

Doh- Pethau twp dw i wedi’u dweud yn y Gymraeg / Daft things that I’ve said in Welsh

Yn Erthyglau/Syml

Mae pob dysgwr wedi dweud rhywbeth twp tra’n dangos ei sgiliau newydd Cymraeg. Dyma gasgliad bach o bethau dw i wedi eu clywed…

Every learner has said something daft while showing off our new skills. Here’s a small collection of things that I have heard…

Wrth siarad â chyfaill, yn lle dweud 'Dw i'n hoffi dy glustdlysau', 'Dw i'n hoffi dy glustffonau'.When speaking to a friend, instead of saying 'I like your earrings', 'I like your headphones'.
Wrth ysgrifennu ebost, yn hytrach na theipio 'Dw i'n atodi'r cyfieithiad', 'Dw i'n atodi'r cyfieithydd'.When writing an email, instead of typing 'I attach the translation', 'I attach the translator'.
Wrth siarad â'r bos, yn lle dweud 'Wyt ti'n brysur yn y gwaith ar hyn o bryd?', ‘Wyt ti'n brysur yn y gwely ar hyn o bryd?'When speaking to the boss, instead of saying 'Are you busy in work at the moment?', 'Are you busy in bed at the moment?'
Dw i'n cofio codi digon o hyder i ddweud hwyl fawr i bawb ar fy nydd cyntaf cwrs go iawn. Gwnes i droi yn galonogol i'r dosbarth a dwedais i: "Hwyl, gwnes i glywed i chi yfory!". Gwnes i ddim yn sylweddoli beth ddwedais i tan ro'n i wrth fy nghar- ro'n i'n anelu at "Hwyl, gwelwch chi wythnos nesaf". O leia roedd y "Hwyl" yn gywir!I remember getting up the courage to say a collective goodbye the first day of my first off-line, real world course. I turned cheerily to the class and announced: "Goodbye, I heard you tomorrow!".
I didn't realise what I'd said until I was at my car- I had been going for: "Goodbye, see you next week". At least I got "Goodbye" right!
I'r weinyddes ym Mhopty Blakeman's yng Nghaerfyrddin: "Does dim rhyfedd dych chi'n mor denau pan dych chi'n gweithio mor galed". Ond, yn lle tenau am ‘thin’, tew: fat ddaeth mas. Ro'n i'n mortified!To the waitress in Blakeman's Pantry in Carmarthen: "No wonder you're so thin, when you work so hard." But instead of tenau for thin, out came tew: fat. I was mortified!
Wrth dalu am siopa gyda chyfaill- "Oes dewin gyda ti yn dy boced?" The dewin should have been newid...When paying for shopping with a friend- "Do you have a wizard in your pocket?"
Dewin=wizard, and newid=change.
Roedd fy merch yn mynd i fod yn bresennol mewn cyfarfod, oedd angen fel icebreaker bod bob aelod yn hala neges destun ymlaen. Gwnes i awgrymu: "Gwela i chi yn y cyfarfod" for "I'll see you at the meeting". Yn anfoddus, yn lle "gwela" gwnes i syllafu "gwella", sy'n golygu "I'll improve you at the meeting"!My daughter was just about to attend a meeting, which required as an icebreaker, for each member to send a text on ahead. Each person's text had to be in a different language.
I suggested: "Gwela i chi yn y cyfarfod" for "I'll see you at the meeting". Unfortunately, instead of "gwela" I spelt out "gwella", giving "I'll improve you at the meeting"!
Es i i WestEnd Stores ym Mhwllheli yn chwilio am hoelion 3 modfedd, "Sgynnoch chi hoelion tair troedfedd?" gofynnes i. "Sori, dan ni allan o hyn," atebodd y boi yn y siop, heb wenu.I went in to West End stores in Pwllheli looking for 3 inch nails, and said "Have you got any 3 foot nails?" "Sorry, we're out of those," came the reply, with just the ghost of a smile.
Gwnes i ddysgu'r geiriau anhygoel ac anobeithol ar yr un pryd, ond gwnes i ddrysu nhw weithiau. Gwnes i dderbyn rhai funny looks pan ddwedais i wrth bobl 'Wyt ti'n gwylio’n anobeithol heddiw'...I learnt the words incredible and awful at the same time, but I confused them sometimes. I received some funny looks when I said to people 'You look awful today'...
Pan es i i'r dosbarth yn hwyr un bore, dwedais i 'mae'n flin da fi mod i'n hwyr; ces i ryw ar fy nghar'. Ro'n i'n meddwl pam roedd pobl yn edrych yn rhyfedd arna i tan gwnes i sylweddoli yn hwyrach beth ddwedais i... (rhyw = sex, rhew = ice)When I went to a class late one morning, I said "i'm sorry I'm late, I had sex on my car'. I was wondering why people were loking at me oddly until I realised later what I said... (rhyw = sex, rhew = ice)

Felly, mae’n hollol normal gwneud camgymeriadau- jest cadwch ymarfer a mwynhewch y daith!
So, it’s completely normal to make mistakes- just keep practicing and enjoy the journey!

Ymwadiad
Ysgrifennwyd rhai o’r erthyglau ‘Syml’ gan bobl sydd eisoes wrthi’n dysgu Cymraeg. Efallai y dewch ar draws rhai camgymeriadau ieithyddol yn y Gymraeg o bryd i’w gilydd.

Disclaimer
Some of the ‘Simple’ articles have been written by those who are still learning Welsh. You may therefore come across some linguistic errors in the Welsh from time to time.