Adroddiad Statws 100000

Mae parallel.cymru yn dathlu 100,000 o olygfeydd tudalen / Parallel.cymru celebrates 100,000 page views

Yn Adnoddau/Cyhoeddiadau Parallel.cymru

Mae parallel.cymru wedi bodoli am flwyddyn nawr, ac wedi cyrraedd at 100,000 o olygfeydd tudalen. Gyda thros fil o ddarllenwyr yr wythnos, nawr mae'n un o'r cyhoeddiadau Cymraeg mwyaf poblogaidd. Mae lot o bobl wedi cyfrannu erthyglau a bod yn gefnogol, ond mae e rhai seren sydd wedi bod helpgar dros ben tu ôl y llen, yn enwedig yn hwyr 2017 wrth sefydlais i'r cylchgrawn. Diolch o'r galon i chi i gyd!
Parallel.cymru has been in existence for a year now, and has reached 100,000 page views. With over a thousand readers a week, it is now one of the most popular Welsh-language publications. Many people have contributed articles and been supportive, but there have been some stars who have been extremely helpful behind the scenes, especially in late 2017 when I founded the magazine. Thank you all very much!

 • Alun Williams ac Elena Roberts, am fod yn hapus cyflwyno fi ar S4C Bore Da a Prynhawn Da.
 • Aran Jones a'r tîm Say Something In Welsh, am greu system dysgu a fforwm arbennig o dda, ac annog pobl gwneud pethau newydd yn yr iaith.
 • Betsan Evans o Celf Calon am dynnnu lluniau ardderchog.
 • Carl Morris; dyn prysur a phoblogaidd ydy, ond roedd e wastad yn hapus rhoi cyngor tecnolegol i fi pan o'n i'n dechrau gweithio ar y wefan.
 • Carys Thomas, David Morgan a'u dosbarthiadau Bae Abertawe am addysgu a chefnogi wrth i fi ddysgu'r iaith.
 • Criw Cyfres Amdani- Arwel, Emma, Elen, Fflur a Gwenllian am weld y potensial yn y cylchgrawn a chytuno cydweithio.
 • Holl ddarparwyr Cymraeg i Oedolion am hybu'r cylchgrawn a'm helpu i gwrdd â llawer o ddysgwyr.
 • Dafydd Roberts am esbonio'r iaith mewn ffordd ddifyr a chreu eitemau gwych i ddysgwyr.
 • Efa, Eiry, Eirian, Hannah, Hawys a Helen yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol am gyfrannu cynnwys a bod yn gefnogol dros ben.
 • Dai Rowlands, for business advice and personal support.
 • David Jandrell, for being happy to contribute so much entertaining content.
 • David Sutton, am greu fersiynau Saesneg prydferth o lawer o erthyglau, a ffeindio camgymeriadau yn nhestunau nad oeddwn i'n eu gweld.
 • Dee McCarney, am gefnogi'r cylchgrawn trwy Say Something In Welsh.
 • Eira a Ben Hughes, am gefnogaeth bersonol trwy fy nhaith ddysgu.
 • Elgan Davies-Jones, Seren y Golgedd, am brawfdarllen a chyfieithu lot o eitemau, rhoi i fyny gyda fy Nghymraeg gwael, a chefnogaeth bersonol. Dy frwdfrydedd wedi golygu lot i fi.
 • Emily Trahair o Planet Magazine, am gyngor defnyddiol a dangos enghraifft arbennig o dda o sut i gydweithio.
 • Ffion Coughlan ac Eleri Siôn, am fod yn hapus gwneud cyfweliadau cyn i fi gyhoeddi'r cylchgrawn.
 • Fflur Arwel, am fod y person cyntaf mewn busnes Cymraeg (Y Lolfa ar y pryd) i gefnogi'r fenter.
 • Gareth Clee, am gyngor hanfodol ar safonau'r eitemau.
 • Gareth Morgan o Abertawe, am gefnogaeth bersonol.
 • Gŵgl-wraig, am greu cwisiau diddorol ac unigryw.
 • Heini Gruffudd, am agor rhai drysau a darparu cyngor hanfodol.
 • Huw Dylan Owen, am gefnogaeth bersonol.
 • Huw Rowlands, am fod llais y cylchgrawn.
 • Huw Stephens, am fod yn hapus gwneud cyfweliad cyn i fi gyhoeddi'r cylchgrawn.
 • Jo Knell o'r siop Cant a Mil Vintage am helpu i hybu'r cylchgrawn, agor drysau a chyngor hanfodol.
 • John Rowlands, for business advice and personal support.
 • Lewys Aron, am gefnogaeth bersonol wrth ddygsu'r iaith.
 • Mark Stonelake, am roi caniatâd i ryddhau ei waith gramadeg.
 • Matthew Jones, am fod y colofnydd cyntaf.
 • Staff a gwirfoddolwyr Menter Iaith Abertawe a Siop Tŷ Tawe, a chriw y Siop Siarad am rhoi syniadau a chymorth personal i fi, a hybu fi a llawer o ddysgwyr yn Abertawe.
 • Michelle Fecio, am ffeindio dolennau pob wythnos ac am gefnogaeth bersonol.
 • Mum- for knowing that I will always have at least one reader each week!
 • Nia Besley, am gefnogaeth bersonol wrth ddysgu’r iaith a chreu cymuned croesawu ym Mhrifysgol Abertawe.
 • Patrick Jemmer, am ei holl waith wrth ysgrifennu, prawfdarllen a chyfieithu i'r cylchgrawn; mae llawer o erthyglau wedi bod yn bosibl yn unig trwy ei gymorth.
 • Peter Mescall, am dorri tir newydd trwy sgwennu'r newyddion bob wythnos a chyfrannu llawer o syniadau.
 • Ruth Dawson, for the great work in supporting readable and open-access writing on The Conversation, and being parallel.cymru's first Twitter follower!
 • Sam Brown o Gwasg Gomer, am fod yn frwdfrydig dros gydweithio a chefnogaeth personol.

Adroddiad Awst 2018 / Report August 2018

Parallel.cymru nine months in report


About this site

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd.

Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone who is using the language of heaven, and to introduce articles, stories, Welsh culture and books to the world.

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn hygyrch i bawb.

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English. By presenting unique content side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency (Informal, Formal, Literary), readers of all abilities can enjoy reading and ensure the language is accessible to all.

Articles By Month
Popular Resources

Ask Dr Gramadeg

Y Darllenydd Penwythnos

Tarddiad ac Ystyr Enwau Cymraeg

Yr Erthyglau Mwyaf Poblogaidd

Ffilmiau i Lawrlwytho

Geirfa Themateg

Geiriadur i Ddysgwyr Arlein

Llefydd i Siarad Cymraeg

Silff Llyfrau Digidol

Highlights

Hanes yr Iaith Gymraeg

Hanes yr Iaith Gymraeg

The Old Red Tongue

Saunders Lewis Tynged Yr Iaith

Sherlock Holmes Speckled Band