Eisteddfod pabell pinc

Eisteddfod Genedlaethol 2022 i’w chynnal yn Rhondda Cynon Taf / Rhondda Cynon Taf to host the National Eisteddfod in 2022

In Updates by key organisations in Wales/Main Page

Daeth cadarnhad heddiw mai Rhondda Cynon Taf fydd lleoliad Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022.

Rhondda Cynon Taf has been confirmed as the 2022 location for the National Eisteddfod for Wales.

Bu Pwyllgor yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyfarfod yn ddiweddar i ystyried mynegiadau o ddiddordeb mewn cynnal yr achlysur yn 2022, a chadarnhaodd mai Rhondda Cynon Taf fyddai cartref yr ŵyl y flwyddyn honno. Bydd gwaith paratoi pellach yn dechrau i ddatblygu'r achlysur cenedlaethol eiconig yma yn yr ardal. Mynegodd y Cyngor ei ddiddordeb mewn cynnal yr achlysur yn ôl yn 2017, ac mae trafodaethau rhagarweiniol wedi bod yn mynd yn eu blaenau dros y ddwy flynedd ddiwethaf.The National Eisteddfod Committee recently met to consider expressions of interest to host the 2022 event and ratified Rhondda Cynon Taf as the host County. Preparatory work will now commence to develop this iconic national event in the area. An expression of interest to host the event was made back in 2017 and preliminary discussions have been ongoing over the last two years.
Dyma'r hyn ddywedodd Cynghorydd y Fwrdeistref Sirol Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf am y newyddion:Commenting on the news, County Borough Councillor Andrew Morgan, Leader of Rhondda Cynon Taf County Borough Council, said:
"Mae'n anrhydedd i'n Bwrdeistref Sirol dderbyn cadarnhad y bydd hi'n gartref i Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022 ac rwy'n sicr y bydd yr achlysur yma yn cynnig cyfleoedd economaidd pwysig i Rondda Cynon Taf.“Our County Borough is honoured to be confirmed as host for the 2022 National Eisteddfod of Wales and I’m sure that this event will provide a major economic opportunity for Rhondda Cynon Taf.
"Mae'n anrhydedd i'n Bwrdeistref Sirol dderbyn cadarnhad y bydd hi'n gartref i Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022 ac rwy'n sicr y bydd yr achlysur yma yn cynnig cyfleoedd economaidd pwysig i Rondda Cynon Taf.“This event has the potential to deliver a major economic boost by allowing us to showcase the whole of our County Borough as a visitor and cultural destination.
"Rydyn ni'n bwriadu cynnal yr achlysur mewn lleoliad canolog er mwyn manteisio i'r eithaf ar draws y rhanbarth. Rwy'n gwybod bod hyn wedi bod yn ystyriaeth allweddol yn nhrafodaethau'r Eisteddfod wrth iddi benderfynu cynnal yr achlysur cenedlaethol o bwys yn Rhondda Cynon Taf. Bydd gan bob rhan o Rondda Cynon Taf gyfraniad i'w wneud wrth gynnal achlysur llwyddiannus a sicrhau bod ymwelwyr yn cael croeso cynnes i'n Sir.“It is our intention to focus the event around a central location to take maximum advantage of its pivotal location in the region, which I know was a key consideration in the deliberations of the Eisteddfod in making the commitment to bring this major national event to Rhondda Cynon Taf. All corners of Rhondda Cynon Taf will have a role to play in delivering a successful event and ensuring visitors receive a warm welcome to our County.
"Yn 2022, bydd Metro De Cymru yn sicrhau bod y seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus gorau posibl ar gael, er mwyn darparu ar gyfer y nifer sylweddol o ymwelwyr y mae'r achlysur yma'n eu denu - amcangyfrifir y bydd hyd at 150,000 o ymwelwyr yn dod. Mae'r cyfleoedd y mae Metro De Cymru yn eu creu yn ei gwneud yn bosibl inni gymryd agwedd arloesol tuag at gynnal yr achlysur.“In 2022, the South Wales Metro will ensure the availability of the best possible public transportation infrastructure, to cater for the significant visitor numbers this event attracts, which are estimated at up to 150,000. The opportunities the South Wales Metro creates provides the ability for us to take an innovative approach in the delivery of the event.
"Y gred yw y bydd y digwyddiad yn rhoi hwb economaidd gwerth hyd at £10 miliwn i'n Sir yn gyffredinol yn ystod Awst 2022, a dyna pam mae Swyddogion y Cyngor a minnau wedi gwneud cryn ymdrech i ddenu'r achlysur yma i Rondda Cynon Taf.“It is estimated that the event will deliver an economic boost worth up to £10m to our County as a whole during the August 2022, and that is why myself and Council officers have put a significant amount of effort into attracting this event to Rhondda Cynon Taf.
"Bydd cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn rhoi cyfle i arddangos treftadaeth ddiwylliannol unigryw Rhondda Cynon Taf, i hyrwyddo pwysigrwydd diwylliannol ein hiaith a chefnogi gwaith y Cyngor i gyfrannu tuag at weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.“Hosting the National Eisteddfod will provide the opportunity to showcase the unique cultural heritage of Rhondda Cynon Taf, to promote the cultural importance of our language and support the Council’s work to contribute towards the Welsh Government’s vision of growing a million Welsh speakers by 2050.
"Mae'r gwaith nawr yn dechrau i gynnal achlysur y bydd Cymru a Rhondda Cynon Taf yn falch ohono yn 2022. Er mwyn sicrhau bod yr achlysur yn llwyddiant, bydd ymgysylltiad y gymuned yn allweddol wrth inni ddatblygu ein cynlluniau."“The work now begins, to deliver an event which Wales and Rhondda Cynon Taf can be proud of in 2022. To make the event a success, the engagement of the community will be key as we develop our plans.”
Ychwanegodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses, "Rydyn ni wrth ein boddau'n gweithio gyda Rhondda Cynon Taf i ddod â'r Eisteddfod Genedlaethol i'r ardal yn 2022. Rydyn ni'n falch i'r Eisteddfod fodern gyntaf gael ei chynnal yn Aberdâr ym 1861, ac yn edrych ymlaen at weithio gyda'r gymuned leol ar draws yr ardal i ddod â'r ŵyl i'r Sir yn yr 21ain Ganrif.National Eisteddfod Chief Executive, Betsan Moses, added, “We are delighted to be working with Rhondda Cynon Taf to bring the National Eisteddfod to the area in 2022. We are proud that the first modern day Eisteddfod was held in Aberdare in 1861, and look forward to working with the local community across the area to bring the festival of the 21st century to the County.
"Rydyn ni o'r farn y bydd hyn yn helpu i hybu'r iaith yn yr ardal, gyda'r ŵyl a'r prosiect cymunedol yn cefnogi'r nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."“We believe this will help to boost the language within the area, with the festival and the community project supporting the aim of achieving a million Welsh speakers by 2050.”