Eisteddfod pabell pinc

Eisteddfod 2019: Rhaglen Hwyrol yr Eisteddfod yn Gwthio Ffiniau a Thorri Tir Newydd / Eisteddfod’s Groundbreaking Evening Programme Pushes Boundaries

In Updates by key organisations in Wales/Main Page

Comisiynau newydd, sioeau uchelgeisiol, a digon o gyfle i fwynhau hen ffefrynnau; dyma fydd ar gael gyda’r nos ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.  Gyda thocynnau’n mynd ar werth ar 1 Mai, heno (24 Ebrill), cyhoeddwyd rhaglen sy’n sicr o apelio at bob math o ddiddordebau ac oedran.

New commissions, ambitious shows and plenty of old favourites to enjoy; this is what’s on offer in the Conwy County National Eisteddfod Pavilion evening programme.  With tickets going on sale on 1 May, the programme, announced this evening (24 April), will appeal to people of all ages and interests.

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses “Mae’n bleser cyhoeddi rhaglen amrywiol, sy’n gwthio ffiniau ac yn parhau â’r trywydd uchelgeisiol mae’r Eisteddfod wedi bod yn ei ddilyn yn ddiweddar. Dyma raglen gyffrous, sy’n adeiladu ar lwyddiant y blynyddoedd diwethaf, gyda phartneriaethau deinamig a newydd sy’n creu dimensiwn unigryw i’n gwaith.Eisteddfod Chief Executive, Betsan Moses, said, “We are delighted to announce a varied programme which pushes boundaries and continues in the ambitious direction we’ve been going recently. This is an exciting programme, building on the success of the past few years, showcasing new and dynamic partnerships and creating a unique dimension to our work.
“Syrcas gerdd gyfoes yw’r sioe agoriadol, Y Tylwyth, ddaw â chwedlau Dyffryn Conwy’n fyw. Mae’n sioe wreiddiol llawn caneuon, straeon a champau acrobatig i’r teulu cyfan gan Myrddin ap Dafydd, Gwyneth Glyn a Twm Morys, sy’n cydweithio gyda chwmni syrcas rhyngwladol Fidget Feet a Pontio Prifysgol Bangor. “Y Tylwyth, the opening show, is a contemporary musical circus, bringing the legends of the Conwy Valley alive. An original show brimming with songs, local folk tales and acrobatic wonders for the whole family by Myrddin ap Dafydd, Gwyneth Glyn and Twm Morys, with international contemporary aerial dance company, Fidget Feet, and Pontio Bangor University.
“Bydd y sioe hon i’w gweld nos Wener a nos Sadwrn, gyda pherfformiad cynnar i deuluoedd gyda phlant iau nos Wener am 18:00. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru a Culture Ireland / Cultúr Éireann am gefnogi’r prosiect hwn.“Catch this show on Friday and Saturday night, with the Friday evening performance at 18:00 for families with younger children. We are grateful to the Arts Council of Wales and Culture Ireland / Cultúr Éireann for supporting this project.
“Eleni, mae’n drigain mlynedd ers cyhoeddi cyfrol eiconig Kate Roberts, Te yn y Grug, ac er mwyn nodi’r garreg filltir hon, rydym wedi comisiynu Cefin Roberts, Karen Owen ac Al Lewis i greu cyfanwaith cerddorol cwbl newydd sy’n addasiad o’r gyfrol. Côr yr Eisteddfod sy’n dringo’r Mynydd Grug yng nghwmni Begw, Mair a Winni Ffinni Hadog, ac mae’r straeon yr un mor berthnasol heddiw ag erioed. “This year is sixty years since the publication of Kate Roberts’ iconic collection of short stories, Te yn y Grug. We’ve commissioned Cefin Roberts, Karen Owen and Al Lewis, to create a musical adaptation of the book. The Eisteddfod Choir climbs the Mynydd Grug (Heather Mountain) with Begw, Mair and Winni Ffinni Hadog, and the stories remain as relevant today as they were in 1959.
“Bydd hwn yn cael ei berfformio ar lwyfan y pafiliwn nos Fawrth. Rydym yn ddiolchgar am y grant a dderbyniwyd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol er mwyn datblygu’r prosiect hwn, sydd ag elfennau cymunedol cryf ac sydd wedi denu dros 200 o drigolion lleol i ymuno â’r côr.“This will be performed on the Pavilion stage on Tuesday evening, and we are grateful to the National Lottery Heritage Fund for the support enabling us to develop this project, which has strong community links, and has attracted over 200 local people to join the choir.
“Mae Gig y Pafiliwn yn ôl eleni, gyda Huw Stephens yn cyflwyno. Y bandiau y tro hwn yw Diffiniad, Eden a Lleden, gyda Cherddorfa’r Welsh Pops yn cyfeilio eto nos Iau.“The Pavilion Gig returns again this year, with DJ Huw Stephens at the helm. The bands are Diffiniad, Eden and Lleden, with the Welsh Pops Orchestra accompanying again on Thursday evening.
“A ninnau mewn sir lle mae cymaint o ddoniau lleol, roedd rhaid sicrhau llwyfan i gynifer ohonyn nhw â phosibl, a beth well na Noson Lawen gyda’r cyflwynydd radio a theledu poblogaidd, Aled Hughes, wrth y llyw?“Conwy County has a wealth of local talents, and Monday night’s Noson Lawen is a chance to showcase individuals, groups and choirs, in an entertaining evening presented by the popular radio and television presenter, Aled Hughes.
“Dyma gyfle i fwynhau Tara Bethan, Gildas, Eilir Jones, John Ieuan Jones a Ryan Vaughan Davies, Ceri Haf Roberts, Erin Gwyn Rossington, Sara Davies, Siriol Elin a Ruth Erin Roberts, CoRwst a Chôr Bro Cernyw, Côr Canwy a Chôr CantiLena, Hogie'r Berfeddwlad, Catrin Angharad Jones, Esyllt Tudur a Dylan Cernyw, ac Ilid Llwyd Jones. Mae’n dipyn o restr, ac yn sicr o fod yn dipyn o noson yn y Pafiliwn nos Lun.“Join us to enjoy Tara Bethan, Gildas, Eilir Jones, John Ieuan Jones and Ryan Vaughan Davies, Ceri Haf Roberts, Erin Gwyn Rossington, Sara Davies, Siriol Elin and Ruth Erin Roberts, CoRwst and Côr Bro Cernyw, Côr Canwy and Côr CantiLena, Hogie'r Berfeddwlad, Catrin Angharad Jones, Esyllt Tudur and Dylan Cernyw, and Ilid Llwyd Jones. It’s quite a list and this looks set to be a popular night in the Pavilion.
Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Trystan Lewis, fydd yn arwain y Gymanfa Ganu yn y Pafiliwn nos Sul, gyda Huw Tregelles Williams ar yr organ. Mae côr y Gymanfa wedi bod yn ymarfer yn ddiwyd dros y gaeaf, a chawn gyfle i fwynhau perfformiad o ddwy gytgan o Emyn o Fawl, Mendelssohn, ganddyn nhw fel rhan o’r noson, wrth i ni ddod ynghyd i gyd-ganu rhai o emynau gorau ein gwlad.Executive Committee Chair, Trystan Lewis, conducts the Cymanfa Ganu (Congregational Singing festival) on Sunday evening with Huw Tregelles Williams on the organ. The Cymanfa Choir has been rehearsing over the winter, and will be performing excerpts from Mendelssohn’s Hymn of Praise on the night, as we gather together to sing our favourite hymns.

O siarad yn lleol ac yn genedlaethol, mae’r nosweithiau’n debygol o werthu’n gyflym.  Felly, peidiwch ag oedi cyn mynd ati i brynu’ch tocynnau.  Bydd tocynnau ar werth o 10:00, 1Mai, drwy fynd i www.eisteddfod.cymru neu drwy ffonio’r llinell docynnau ar 0845 4090 800.  Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy o 3-10 Awst.

Shows are likely to sell quickly, so make sure you don’t miss out. Tickets on sale from 10:00, 1 May, online at www.eisteddfod.wales or by ringing the ticketline on 0845 4090 800.  The Conwy County National Eisteddfod is held from 3-10 August.

Eisteddfod 2019 Nos Lun

Eisteddfod 2019 Nos Iau

Eisteddfod 2019 Nos Wener + Sadwrn