Eisteddfod 2019 Cadair + Coron

Eisteddfod 2019: Cyflwyno Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy / Crown and Chair presented to Eisteddfod Committee

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol

Heno (13 Mehefin) cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn Oriel Ffin y Parc, Llanrwst.

Tonight (13 June), both the Conwy County National Eisteddfod’s Crown and Chair are presented to the festival’s Executive Committee, at a special ceremony in Oriel Ffin y Parc, Llanrwst.

Mae Coron yr Eisteddfod eleni, a noddir gan y gymdeithas dai, Grŵp Cynefin, wedi’i dylunio a’i chreu gan y gemydd cyfoes Angela Evans o Gaernarfon. Bu creu Coron yn freuddwyd i Angela erioed, ac eleni, cafodd gyfle i wireddu’i breuddwyd drwy greu Coron gywrain, hardd.This year's Eisteddfod Crown, sponsored by the housing association, Grŵp Cynefin, has been designed and created by contemporary jeweller Angela Evans from Caernarfon. The creation of a Crown has always been a dream for Angela, and this year she had the chance to realise her dream by creating a beautiful and delicate Crown.
Cyflwynir y Goron am ddilyniant o gerddi heb fod mewn cynghanedd, ac heb fod dros 250 o linellau, ar y pwnc Cilfachau. Y beirniaid yw Manon Rhys, Ceri Wyn Jones a Cen Williams. Rhoddir y wobr ariannol gan John Arthur a Margaret Glyn Jones a’r teulu, Llanrwst.The Crown is presented for a sequence of poems not in cynghanedd, of no more than 250 lines, on the subject of Cilfachau (inlets). The prize money is donated by John Arthur and Margaret Glyn Jones and the family, Llanrwst.
Mae tair elfen allweddol yn rhan o gynllun y Goron, gyda’r tair haen o amlinellau metel yn creu delwedd gyffrous a modern sy’n gysylltiedig ag egwyddorion sylfaenol cymdeithas dai Grŵp Cynefin.There are three key elements to the Crown’s design, with three layers of metal outlines creating an exciting and modern image linked to the basic principles of Grŵp Cynefin.
Yn yr haen gyntaf gwelir siapiau o dai arddulliannol, ond maen nhw, wrth gwrs, yn fwy na thai – dyma gartrefi i unigolion a theuluoedd yr ardal. Meddai Angela, “Mae ein diwylliant yn cael ei gynnal drwy ein cymunedau: yn y cartrefi hyn y mae ein pobl, ein hiaith a’n diwylliant yn ffynnu. Dyma sail y Goron, y rhan dalaf a’r cryfaf.”Shapes of stylish houses form the first tier, but they are, of course, more than houses. These are home to the people and families of the area. Angela says, “Our culture is maintained through our communities: in these homes our people, our language and our culture thrive. This is the basis of the Crown, the tallest and strongest part. ”
Yn ail haen y Goron ceir trionglau – siâp sydd â chryfder naturiol – fel toeau i’r tai, yn cefnogi strwythurau yn erbyn pwysau ochrol, ac yn cynrychioli cynaliadwyedd yr ardal. Ac i goroni pob pinacl mae pêl gopr, un o nodweddion amlwg gwaith Angela fel gemydd proffesiynol. Tarddodd y copr hwn o hen fwynfeydd copr y Gogarth, Llandudno, ac fe gyflwynwyd ciwb 2cm o gopr llachar pur i’r Eisteddfod er mwyn ei ddefnyddio yng ngwneuthuriad y Goron.There are triangles in the second tier, a shape with natural strength, representing the roofs of houses, supporting structures against lateral pressures, and representing the sustainability of the area. And to crown each pinnacle is a copper ball, one of the obvious features of Angela's work as a professional jeweller. This copper originated from the old Great Orme copper mines in Llandudno, and a 2cm cube of pure bright copper was presented to the Eisteddfod for use in the Crown’s construction.
Sir Conwy, y dyffryn gwledig a’r arfordir poblog yw ysbrydoliaeth y drydedd haen. Dŵr yw’r llewyrch sy’n llifo drwy’r ardaloedd o’r mynyddoedd i lawr y dyffryn ac i’r môr drwy Afon Conwy: daw â’i faeth fel cynhwysydd hanfodol i greu cymuned, amgylchedd a thirwedd llewyrchus, ac i sicrhau cynefin cadarn i ddyn ac anifail. Felly, llif y dŵr a welir yn yr haen olaf, yn fwa meddal llyfn i gyfleu symudiad y llif. Ac ar ei hyd, mae dafnau o ddŵr disglair wedi’u creu o garreg topas glas – lliw arwyddocaol gan ei fod yn efelychu lliwiau brand Grŵp Cynefin ei hun.The third tier is the county of Conwy, the rural valley and the densely populated coast. The glow that flows through the mountains down the valley and into the sea through the River Conwy is water: it brings its nutrition as an essential container to create a thriving community, environment and landscape, and to ensure a strong habitat for man and animal. Therefore, the flow of water seen in the last layer, is a smooth soft arch to convey the movement of the flow. Along its length, there are droplets of bright water created from a blue-coloured topas stone as it simulates the colours of the Grŵp Cynefin brand itself.
Nod Cyfrin Gorsedd y Beirdd sydd i’w weld ar flaen y Goron, o dan brif siâp triongl to’r tŷ, sydd wedi’i osod yno i’w amddiffyn. Ar waelod y goron, ysgathrwyd Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.The Gorsedd of Bards’ Nod Cyfrin, its unique mark, is on the front of the Crown, under the main shape of the roof of the house, which is set to protect it. And at the bottom of the Crown, the words Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 have been inscribed.
Cyflwynir y Gadair am awdl neu gasgliad o gerddi mewn cynghanedd, heb fod dros 250 o linellau, ar y teitl Gorwelion. Y beirniaid yw Myrddin ap Dafydd, Llion Jones ac Ieuan Wyn.This year's Chair is presented for a poem or collection of poems in cynghanedd, of no more than 250 lines, entitled Gorwelion (Horizons). The adjudicators are Myrddin ap Dafydd, Llion Jones and Ieuan Wyn.
Noddir y Gadair gan Undeb Amaethwyr Cymru, Canghennau Sir Gaernarfon a Sir Ddinbych. Rhoddir y wobr ariannol eleni er cof am y Prifardd Gwynfor ab Ifor gan y teulu.The Chair is sponsored by the Caernarfonshire and Denbighshire Branches of the Farmers Union of Wales, and the financial prize is donated in memory of poet Gwynfor ab Ifor by his family.
Gwenan Jones, merch ifanc o ddalgylch yr Eisteddfod, sy’n gyfrifol am gynllunio a chreu’r Gadair eleni. Dywed, “Mae’n anrhydedd i gael cynllunio a chreu Cadair ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol, a hynny ym mro fy mebyd. Rwy’n gwerthfawrogi’r cyfle ac wedi mwynhau’r profiad yn fawr.Gwenan Jones, a young woman from the Eisteddfod area, is responsible for designing and creating the Chair. She says, “It has been such an honour to design and create a Chair for the National Eisteddfod, especially with the festival being held locally. I appreciate the opportunity and have thoroughly enjoyed the experience.
“Afon Conwy a diwydiannau’r sir sydd wedi ysbrydoli’r cynllun. Yr afon yw asgwrn cefn y sir, yn llifo o’i tharddle yn Llyn Conwy ar fynydd y Migneint i’r aber yng Nghonwy, ac fe’i gwelir yn rhedeg i lawr y ddwy ffon fugail sy’n ffurfio ochrau’r Gadair. Mae siâp y ffon yn adlewyrchu cefndir amaethyddol y sir, a’r afon yn llifo’n frown er mwyn adlewyrchu mawndir yr ardal.”“The River Conwy and the county's industries have inspired the design. The river is the backbone of the county, flowing from its source at Llyn Conwy on the Migneint mountain to the estuary in Conwy, and it is seen running down the two shepherd's sticks that form the side of the Chair. The shape of the stick reflects the county's agricultural background, and the river flows brown to reflect the peatland of the area.”
Ar ochr uchaf y ddwy goes flaen, gosodwyd gwely llechen o chwarel Cwm Penmachno, a hwnnw wedi’i fframio gan haenau o gopr wedi’u mewnosod. Mae’r ysgrifen a’r dyddiad hefyd wedi’u gosod mewn copr.At the top of both front legs, a slate bed was laid from Cwm Penmachno quarry, framed by embedded layers of copper. The writing and date are also set in copper.
“Ro’n i’n meddwl ei bod hi’n bwysig defnyddio gwahanol ddeunyddiau o ardal Sir Conwy, felly mae lle amlwg i lechen leol ac i gopr, gan fod chwarel gopr hanesyddol ym Mynydd y Gogarth, Llandudno. Mae’r copr hefyd i’w weld ar y Nod Cyfrin ar banel cefn y Gadair.“I thought it was important to use different materials from the Conwy County area, so local slate and copper are prominent, as there is a historic copper quarry at the Great Orme, Llandudno. The copper is also visible on the Nod Cyfrin on the back panel of the Chair.
“Yn ogystal, mae tref Llanrwst yn weledol bwysig, a phont y dref, gyda’i gwrthgyferbyniad o siapiau crwn ac onglog ysbrydolodd gynllun y ddwy goes flaen. Rydw i hefyd wedi creu cerflun o’r bont ar banel cefn y Gadair: mae ‘na orffeniad gwyn i hwn er mwyn adlewyrchu technegau adeiladu calch a sment yr hen oes. Yna, mae tair gwythïen liw yn rhedeg o waelod cefn y gadair, yn anelu at dri bwa’r bont ac yn ymestyn tua’r gorwel. Wrth ddilyn y gwythiennau lliw, sy’n cynrychioli’r Cymry, i fyny’r gadair, cawn ymdeimlad o chwilio am y gorwel, sef adlewyrchiad o destun ysgrifenedig y Gadair eleni.”“In addition, the town of Llanrwst is visually important, and the town bridge, with its contrast of circular and angular shapes inspired the design of the two front legs. I have also created a statue of the bridge on the back panel of the Chair: it has a white finish to reflect the techniques of lime construction and old cement. Then, three coloured veins run from the back of the chair, aiming for three arches of the bridge and extending into the horizon. By following the coloured veins, which represent the language, up the chair, we have a sense of searching for the horizon, which is a reflection of the written text of this year's Chair. ”
Defnyddiodd Gwenan dechneg gyfoes o resin clir er mwyn creu’r sedd, gyda dau damaid o dderw gydag ochrau amrwd yn adlewyrchiad o lan Afon Conwy. Rhwng y ddau ddarn o bren, mae hi wedi crynhoi cerrig Afon Conwy o’r tarddle at y glannau, gan gynrychioli’r sir gyfan. Mae pysgod hefyd wedi’u cloi yn y resin hwn, sy’n symboleiddio bywyd yr afon a’r sir.Gwenan used a contemporary clear resin technique to create the seat, with two bits of oak with raw sides reflecting the banks of the River Conwy. Between the two pieces of wood, she has clustered stones from the river, from the source to the waterfront, representing the whole county. Fish are also locked in the resin, symbolising river and country life.
Gwnaethpwyd y Gadair â llaw gan Gwenan yn ei gweithdy ym Maerdy, Corwen.The Chair was hand-made by Gwenan at her workshop in Maerdy, Corwen.
Wrth dderbyn y Goron a’r Gadair ar ran yr Eisteddfod dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith Lleol, Trystan Lewis, “Mae’n bleser bod yma heno i dderbyn y Goron a’r Gadair ar ran y Brifwyl.Speaking as he accepted both the Crown and the Chair on behalf of the local committee, Trystan Lewis said, "It is a great pleasure to be here tonight to accept the Crown and the Chair on behalf of this year’s Eisteddfod.
Mae’r seremonïau’n ddwy o uchafbwyntiau’r wythnos, ac rydym yn mawr obeithio y bydd beirdd haeddiannol yn derbyn y Goron a’r Gadair yma yn Sir Conwy ymhen rhai wythnosau. Diolch i Angela Evans am ei gwaith cywrain ar y Goron, i Grŵp Cynefin am ei chyflwyno ac i John Arthur a Margaret Glyn Jones a’r teulu, Llanrwst am y wobr ariannol.The ceremonies are two of the week’s highlights, and we sincerely hope that we will have two worthy winners for the Crown and Chair in a few weeks’ time. Our thanks to Angela Evans for her beautiful work on the Crown and to Grŵp Cynefin and John Arthur and Margaret Glyn Jones for their generosity.
“Yr un yw’r diolch i Gwenan Jones am ei gwaith ar y Gadair, ac i Undeb Amaethwyr Cymru, Canghennau Sir Gaernarfon a Sir Ddinbych am ei chyflwyno, ac i deulu’r Prifardd Gwynfor ab Ifor am y wobr ariannol. Diolch o waelod calon ar ran y Pwyllgor, yr Eisteddfod, a Sir Conwy.”“We also thank Gwenan Jones for her work on the Chair, and the Caernarfonshire and Denbighshire Branches of the Farmers Union of Wales and the family of Gwynfor ab Ifor for their donations. I thank you on behalf of the Committee, the Eisteddfod and the county of Conwy.”
Cynhelir seremoni’r Coroni ddydd Llun 5 Awst am 16.30, a seremoni’r Cadeirio ddydd Gwener 9 Awst am 16.30.The Crowning ceremony takes place on Monday 5 August at 16.30, and Chairing ceremony on Friday 9 August at 16:30.
Eisteddfod 2019 Coron
Eisteddfod 2019 Cadair
Eisteddfod 2019 Cadair