Eisteddfod Logo Purple

Diweddariad yr Eisteddfod Genedlaethol / Dewch i fod yn rhan o Eisteddfod Ceredigion / Update from the National Eisteddfod: Join the 2020 Eisteddfod Team

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen

Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus ganol Medi, mae’r gwaith paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion yn cychwyn o ddifrif ddydd Sadwrn 13 Hydref, wrth greu’r grwpiau a phwyllgorau a fydd yn arwain ar y gwaith lleol.  Cynhelir y cyfarfod am 10:00 yn Ysgol Gyfun Aberaeron.

Following the recent successful public meeting which attracted 400 people, the work of organising the 2020 Ceredigion Eisteddfod begins in earnest on Saturday 13 October, creating the committees and group to lead the local work for the next two years.  The meeting is held at 10:00 in Ysgol Gyfun Aberaeron.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd am fod yn rhan o’r paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod yng Ngheredigion i ddod atom ar 13 Hydref, ac rwy’n gobeithio y bydd nifer fawr o bobl yn gwneud hynny.Eisteddfod Organiser, Elen Elis said, “There’s a warm welcome for anyone who wants to be part of the preparations for the Eisteddfod in Ceredigion to join us on 13 October.
“Rydym yn awyddus i ddenu pobl o bob oed ac o bob rhan o’r ardal i fod yn rhan o’r paratoadau. Bwriad y pwyllgorau yw dewis testunau a bod yn rhan o’r tîm sy’n creu’r rhaglen weithgareddau yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Y gobaith mawr yw y bydd pawb yn mwynhau bod yn rhan o’r trefniadau wrth i ni edrych ymlaen at gydweithio er mwyn trefnu Eisteddfod gofiadwy yma yng Ngheredigion.“We are keen to attract people of all ages and from all over the county to join us to be part of the preparations. The committees will choose the competitions and are part of the team creating the activities programme during festival week. We’re hoping that everyone will enjoy being part of the team as we look forward to a memorable week in Tregaron in almost two years time.
“Wrth gwrs nid pawb sydd eisiau bod yn rhan o bwyllgor ffurfiol a gobeithio y bydd criwiau’n fodlon dod at ei gilydd ar lefel cymunedol i drefnu a chynnal gweithgareddau o bob math o hyn tan yr Eisteddfod. Mae’r gweithgareddau hyn yn hollbwysig i lwyddiant y prosiect, a dyma’r ffordd orau i godi ymwybyddiaeth ac arian yn lleol.“But not everyone wants to be part of a formal committee and we hope that groups of friends and neighbours will get together at community level to organise all kinds of events and activities from now until the Eisteddfod. These events are a vital part of the project’s success, and this is the best way to raise awareness and money locally.
“Eleni, bydd cyfle i ymuno â phwyllgor newydd, sef Mas ar y Maes (LHDT+). Mae’r pwyllgor hwn wedi’i greu yn dilyn llwyddiant rhaglen Mas ar y Maes yng Nghaerdydd eleni, ac mae’n bartneriaeth rhwng yr Eisteddfod, y gymuned LHDT+ a Stonewall Cymru.”“For the first time, people can join a brand new committee, Mas ar y Maes (LGBT+). This committee was set up following the success of the Mas ar y Maes programme in Cardiff this year, and is a partnership between the Eisteddfod, the LGBT+ community and Stonewall Cymru.”
Rydym hefyd yn chwilio am aelodau o’r pwyllgorau canlynol:
· Celf
· Cerddoriaeth
· Cerdd Dant
· Dawns
· Gwerin
· Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ddigidol
· Hyrwyddo’r Gymraeg
· Llefaru
· Llenyddiaeth
· Theatr
We are also looking for volunteers to help us with the following subjects:
· Visual Arts
· Music
· Cerdd Dant
· Dance
· Folk
· Science and Digital Technology
· Promoting Welsh
· Recitation
· Literature
· Theatre
Yn ogystal, mae cyfle i fod yn rhan o’r timau sy’n edrych ar yr elfennau isod:
· Y Gronfa Leol
· Stiwardio
· Maes B
· Profiad Ymwelwyr a Marchnata
· Mas ar y Maes (LHDT+)
We’ll be creating teams to work on these issues over the next two years:
· Local Fund
· Stewarding
· Maes B
· Visitor Experience and Marketing
· Mas ar y Maes (LGBT+)
Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb i droi i fyny ar y dydd, ac mae’r Eisteddfod yn croesawu ymholiadau gan unrhyw un sydd am fod yn rhan o’r paratoadau ar gyfer Eisteddfod 2020.Any one interested in joining one of the committees can turn up on the day, and the Eisteddfod welcomes enquiries from anyone who wishes to take part in the work of organising the festival in 2018.
Gallwch gofrestru ar-lein, eisteddfod.cymru/eisteddfod-2020/cefnogi/ymuno-a-thim-eisteddfod-2020 neu cysylltwch ar 0845 4090 400 am ragor o wybodaeth, neu drwy facebook.com/eisteddfod neu @eisteddfod ar Trydar.Register online, eisteddfod.wales/2020-committees or ring us on 0845 4090 400 for more information. Follow us, facebook.com/eisteddfod or @eisteddfod_eng on Twitter.
Bydd 13 Hydref hefyd yn gyfle i ethol swyddogion y Pwyllgor Gwaith, gyda chyfle i bleidleisio ar gyfer Cadeirydd, Is-Gadeirydd ac Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith, yn ogystal â Chadeirydd Pwyllgor y Gronfa Leol. Dim ond y rheini sydd yn bresennol yn Ysgol Gyfun Aberaeron ar y dydd fydd yn gallu pleidleisio13 October is also the chance to elect the Executive Committee officers for Ceredigion, with voting taking place for the roles of Chair, Vice-Chair, and Secretary of the Executive Committee, as well as Chair of the Local Fund Committee. Only those present in Ysgol Gyfun Aberaeron on the day will be able to vote.
Cynhelir Eisteddfod Ceredigion yn Nhregaron o 1-8 Awst 2020.The Ceredigion Eisteddfod will be held in Tregaron from 1-8 August 2020.

eisteddfod.cymru / eisteddfod

Eisteddfod pabell pinc