Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Helen Prosser

Diweddariad y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: Gwobrau Arwain Cymru yn cydnabod arweinyddiaeth ysbrydoledig Helen Prosser yn y sector Dysgu Cymraeg / Update from The National Centre for Learning Welsh: Helen Prosser’s leadership in Learn Welsh sector recognised by 2018 Leading Wales Awards

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen

Mae Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, wedi ennill un o brif wobrau Gwobrau Arwain Cymru 2018, mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Helen Prosser, Director of Strategy at the National Centre for Learning Welsh, has won a major award at the 2018 Leading Wales Awards, in association with The Institute of Leadership & Management.

Yn wreiddiol o Donyrefail, mae Helen wedi gweithio fel tiwtor Cymraeg i oedolion ers iddi raddio o Brifysgol Aberystwyth yn 1983. Helen oedd pennaeth Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg cyn iddi ymuno â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn 2016.Originally from Tonyrefail, Helen has worked as a Learn Welsh tutor for adults since graduating from Aberystwyth University in 1983. Helen headed up the Glamorgan Welsh for Adults Centre before joining the National Centre for Learning Welsh in 2016.
Yn ei rôl gyda’r Ganolfan, mae Helen yn gyfrifol am bob agwedd ar yr addysgu a’r dysgu, gan gynnwys llunio cwricwlwm cenedlaethol ac adnoddau newydd a chysoni safonau ar draws y sector.In her role at the National Centre, Helen leads on all aspects of teaching and learning, including devising a new curriculum and resources and standardising quality assurance systems across the sector.
Meddai Helen Prosser: “Credu mewn gwneud gwahaniaeth i sefyllfa’r iaith Gymraeg a thrwy hynny gyfoethogi bywydau unigolion ar yr un pryd sydd yn fy nghymell fel arweinydd.Helen Prosser says: “Striving to make a difference to the Welsh language and by doing so enhancing the lives of individuals drives me in my role as a leader.
“Fel tiwtor, dysgais yn gynnar iawn bod parchu pob unigolyn mewn dosbarth, gan ofalu am eu hanghenion nhw a defnyddio eu cryfderau yn holl-bwysig. Mae’r rhain yn ddwy egwyddor yr anelaf at eu rhoi ar waith wrth reoli staff.“As a tutor, I learnt very early in my career how important it is to respect every individual in every class, caring for their needs and playing to their strengths. These are two principles I strive to achieve as a leader.
“Rhaid i ni arwain er mwyn creu newidiadau er gwell a rhoi hyder i’n pobl ifainc. Rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod yn gallu gwneud gwahaniaeth.”“We must lead in a way that demonstrates change for the better is possible and instil confidence in our young people. We need to ensure that we can make a difference.”
Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: “Rwy’n gwybod bydd cydweithwyr ar draws y sector Dysgu Cymraeg yn ymuno â ni i estyn llongyfarchiadau gwresog i Helen am ennill y wobr hon. Mae angerdd ac ymrwymiad Helen i rannu’r Gymraeg ac i groesawu siaradwyr newydd yn ysbrydoliaeth i bawb sy’n ei hadnabod.”Efa Gruffudd Jones, Chief Executive of the National Centre for Learning Welsh, adds: “I know that our colleagues in the wider Learn Welsh sector join with us in warmly congratulating Helen on winning this award. Helen’s passion, commitment and drive to sharing the Welsh language, and to welcoming new Welsh speakers, is a constant inspiration.”
Meddai Barbara Chidgey, Cadeirydd Gweithredol Gwobrau Arwain Cymru: "Eleni, roedd y pwyslais ar enwebu unigolion o bob cwr o Gymru sy’n dangos arweinyddiaeth sy’n ysbrydoli ac sy’n trawsnewid. Unigolion y mae eu harweinyddiaeth yn cyfrannu at gyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.Barbara Chidgey, Executive Chair of the Leading Wales Awards says: “This year we focused on unearthing nominations from across Wales of individuals whose leadership is inspirational and transformational. Individuals whose leadership is contributing to the delivery of the goals of the Well-being of Future Generations Act.
"Ar ran y Consortiwm rydym yn diolch i bawb a enwebwyd ac yn estyn llongyfarchiadau mawr i'r holl enillwyr haeddiannol.”“On behalf of the Consortium we extend our thanks to all who were nominated and our huge congratulations to all the well-deserved winners.”

Credu mewn gwneud gwahaniaeth i sefyllfa’r iaith Gymraeg a thrwy hynny gyfoethogi bywydau unigolion ar yr un pryd sydd yn fy nghymell fel arweinydd.

dysgucymraeg.cymru / learnwelsh.cymru / learncymraeg

 

 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol logo