Gwobrau Tir na n-Og 2019

Diweddariad y Cyngor Llyfrau Cymru: Catherine Fisher a’i nofel The Clockwork Crow yn cipio’r Gwobr Llenyddiaeth Plant Tir na n-Og 2019 / Update from the Welsh Books Council: Catherine Fisher wins the Tir na n-Og 2019 children’s literature award with The Clockwork Crow

Yn Noticias de organizaciones clave en Gales/Formal

Mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd eleni yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd ar 16 Mai, fel rhan o Gynhadledd CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Proffesiynol Cymru), cyflwynwyd y wobr i Catherine Fisher am ei nofel The Clockwork Crow, a gyhoeddir gan Wasg Firefly.

In a prestigious event held at the School of Journalism, Media and Culture, Cardiff University on 16 May, as part of the CILIP Wales Conference (Chartered Institute of Librarians and Information Professionals), this year’s award was presented to Catherine Fisher for her novel The Clockwork Crow, published by Firefly Press.

Bob blwyddyn ers ei sefydlu ym 1976, mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi dathlu’r teitl Saesneg gorau ac iddo gefndir Cymreig dilysSince its inception in 1976 the Welsh Books Council has annually celebrated the best English-language title with an authentic Welsh background.
Mae The Clockwork Crow yn stori afaelgar am swyn a pherthyn, wedi’i gosod mewn plasty rhewllyd dan eira yng nghanolbarth Cymru. Ar noson oer iawn mewn gorsaf reilffordd Fictoraidd, mae dieithryn yn rhoi parsel papur newydd i Seren Rhys ond does ganddi’r un syniad am gynnwys helbulus y pecyn dan sylw.The Clockwork Crow is a gripping tale of enchantment and belonging, set in a frost-bound mansion in snowy mid-Wales, when Seren Rhys is given a newspaper parcel by a stranger late at night in a freezing Victorian train station, she has no idea of what trouble it contains.
Mae Catherine Fisher yn fardd ac yn awdur llyfrau plant o fri sy’n byw yng Nghasnewydd. Enillodd gradd mewn Saesneg o Brifysgol Cymru a bu’n gweithio ym meysydd addysg ac archeoleg a hefyd fel darlithydd ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Morgannwg. Mae’n Gymrawd yr Academi Gymreig ac yn 2013, fe’i penodwyd yn Awdur Ieuenctid Cymru.Catherine Fisher is an acclaimed poet and children’s author who lives in Newport. She graduated from the University of Wales with a degree in English and has worked in education and archaeology and as a lecturer in creative writing at the University of Glamorgan. She is a Fellow of the Welsh Academy and in 2013 was appointed the inaugural Young People’s Laureate for Wales.
Mae Catherine wedi ennill nifer o wobrau a llawer o glod beirniadol am ei gwaith gan gynnwys Gwobr Tir Na n-Og 1995 am The Candleman. Yn 2018, dyfarnwyd The Clockwork Crow gan Wales Arts Review fel enillydd Llyfrau Cymru ar gyfer Pobl Ifanc, ac eleni fe’i rhoddwyd ar restr fer Gwobrau Llyfrau Blue Peter.Catherine has won many awards and received much critical acclaim for her work including the 1995 Tir Na n-Og Award for The Candleman. The Clockwork Crow was the winner of Wales Arts Review's Welsh Books for Young People 2018 and was shortlisted for this year’s Blue Peter Book Awards.
Nododd Sioned Jacques, Cadeirydd Panel Saesneg Tir na n-Og, “Yn nhyb y panel, mae’r nofel hon yn ddychmygus, yn ddisgrifiadol ac yn swynol ac mae’n adleisio llawer o deitlau clasurol tebyg i The Chronicles of Narnia, C. S. Lewis. Ac eto, mae’n unigryw ac yn nodweddiadol o’r safon uchel a ddisgwylir gan awdur eithriadol o dalentog fel Catherine Fisher.”Sioned Jacques, Chair of the Tir na n-Og English-language Panel, noted “This novel was considered by the panel to be imaginative, beautifully descriptive, captivating and derivative of many classic titles such as C.S. Lewis’ The Chronicles of Narnia. Yet it is still unique and typical of the high quality expected from an exceptionally talented author such as Catherine Fisher.”
Ychwanegodd, “Mae’r prif gymeriad wedi’i ysgrifennu mewn ffordd sy’n creu awydd yn y darllenydd i fod yn hi ac i uniaethu â hi. Mae’r llyfr wedi’i olygu’n dda gyda darluniau prydferth ac mae’n cynnwys rhai disgrifiadau atmosfferig iawn o gefn gwlad Cymru.”She added “The main character is written in such a way as to make the reader want to be her and to feel empathy for her. It is well-edited with beautiful illustrations and contains some wonderfully atmospheric descriptions of the Welsh countryside.”
Dywedodd Catherine Fisher, “Rwy’n falch iawn o ennill Gwobr Tir na n-Og. Mae The Clockwork Crow yn nofel sy’n gwneud defnydd o lên gwerin Cymru a’r tirlun Cymreig. Ond rwy’n gobeithio hefyd y bydd yn apelio at bob darllenydd ym mhob man, fel y dylai pob ffuglen ddychmygus.”Catherine Fisher said, “I'm delighted to win the Tir na n-Og Award. The Clockwork Crow is a novel that uses Welsh folklore and is set in a Welsh landscape. But I also hope that, as all imaginative fiction should, it will appeal to all readers everywhere.”
Yn ôl Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, “Roedd yr holl deitlau ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Tir na n-Og o safon eithriadol uchel eleni. Mae hynny’n adlewyrchu ansawdd y llyfrau sydd ar gael i blant ac oedolion ifanc ar hyn o bryd. Hoffwn estyn ein llongyfarchiadau gwresocaf i Catherine Fisher a Gwasg Firefly ar eu camp.”According to Helgard Krause, Chief Executive of the Welsh Books Council, “All the titles shortlisted for this year’s Tir na n-Og Award were of an exceptionally high standard, reflecting the quality of books available for children and young adults at present. It is with great pleasure that we warmly congratulate Catherine Fisher and Firefly Press on their achievement.”
Noddir Gwobr Saesneg Tir na n-Og – sy’n cydnabod ansawdd eithriadol llyfrau Saesneg i blant a phobl ifanc ac iddynt gefndir Cymreig – gan CILIP Cymru.The Tir na n-Og English-language Award – which recognises the exceptional quality of books with a Welsh background for children and young adults – is sponsored annually by CILIP Wales.
Dechreuodd y digwyddiad gyda thrafodaeth banel ddifyr yng nghwmni pob un o’r llenorion ar y rhestr fer, ac fe’i cadeiriwyd gan y darlledwr a’r awdur Lucy Owen. Gwahoddwyd criw o ddarllenwyr ifanc brwd i holi’r awduron fel rhan o’r cynllun cysgodi eleni. Roedd pecynnau adnoddau am ddim hefyd ar gael ar-lein fel y gallai ysgolion ymddwyn fel beirniaid answyddogol.The event began with an entertaining panel discussion in the company of all shortlisted authors and chaired by broadcaster and author Lucy Owen. A crew of avid young readers were invited to quiz the authors as part of this year’s shadowing scheme. Free resource packs were also available online so that schools could adopt the role of unofficial judges.
Datgelir y teitlau Cymraeg buddugol yn y categorïau cynradd ac uwchradd ar 30 Mai yng Nghanolfan y Mileniwm fel rhan o Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019.The winning titles in the primary and secondary Welsh-language categories will be revealed on 30 May at the 2019 Cardiff and the Vale Urdd National Eisteddfod at The Millennium Centre, Cardiff.

FireflyPress / gwales.com/bibliographic/?isbn=9781910080849

Catherine Fisher The Clockwork Crow

 


11/03/2019:
Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019 / Announcing the 2019 Children's Literature Awards Shortlist

Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2019, sef y gwobrau a roddir yn flynyddol gan y Cyngor i ddathlu ac anrhydeddu gwaith gwreiddiol gan awduron ac arlunwyr llyfrau plant a phobl ifanc yn y Gymraeg a’r Saesneg.

The Welsh Books Council has announced the titles on the shortlist of the prestigious Tir na n-Og Awards 2019, awards which are presented annually by the Council to celebrate and honour original work by authors and illustrators of children’s books in Welsh and English.

Mae nifer dda o’r awduron sydd wedi cyrraedd y rhestr fer Gymraeg wedi cipio’r gwobrau yn y gorffennol a phob un yn brofiadol yn ei faes. Bydd disgwyl mawr, felly, i weld pwy ddaw i’r brig eleni.A number of the authors that have reached this year’s shortlist are past winners and all are experienced in their field. The announcement of the winners will therefore be greatly anticipated.
Mae rhestr 2019 yn cwmpasu nifer o themâu ar draws rhychwant oedran eang, gan gynnwys ffuglen, llyfr llun-a-gair, posau stribed comig ac atlas darluniadol.This year’s list encompasses a variety of themes across a range of genres, including fiction, a picture book, a visual puzzle book and an illustrated atlas.
Nododd Sioned Jacques, Cadeirydd y Panel Llyfrau Saesneg, “Cafodd amrywiaeth o lyfrau eu hystyried ar gyfer y Tir na n-Og eleni ac roedd trafodaeth y panel yn fywiog. Braf oedd medru trafod llyfrau o safon gyda chefndir Cymreig. Mae’r teitlau a ddewiswyd ar gyfer y rhestr fer i gyd yn haeddiannol iawn o’u lle.”
Sioned Jacques, Chair of the English Books Panel, noted “We were presented with a variety of titles for this year’s Tir na n-Og and felt that our discussions were lively and valuable. It was great to discuss quality books with an authentic Welsh background. All four titles are fully deserving of their place on the shortlist.”
Dywedodd Bethan Mair, Cadeirydd y Panel Llyfrau Cymraeg, “Mae’r arlwy ar gyfer plant ac oedolion ifanc ym maes ffuglen eleni’n ardderchog, a braf yw gweld nifer dda o nofelau grymus wedi eu hanelu at yr arddegau. Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud i gyfuno testun a darlun i greu campweithiau o lyfrau yn glod i’r cyhoeddwyr, yr awduron a’r artistiaid sy’n mentro gyda llyfrau uchelgeisiol o’r fath. Dyma gyfnod bendigedig i fod yn blentyn darllengar yng Nghymru!”According to Bethan Mair, Chair of the Welsh Books Panel, “The variety of fiction available for children and young adults in Welsh this year is excellent. It’s especially great to see a number of powerful YA titles. Our authors, illustrators and publishers must be commended for work of such a high standard.”
Ategwyd hyn gan Helgard Krause, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau: “Y mae’r llyfrau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni yn arwydd o’r safon arbennig sydd i lyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru, a thestun balchder mawr yw gweld trawstoriad o genres amrywiol yn dod i’r amlwg. Diolch i’r cyhoeddwyr am ddarparu deunydd mor ddifyr ar gyfer ein darllenwyr ifanc.”Helgard Krause, Chief Executive of the Books Council, added: “The titles that have reached the shortlist this year reflect the high standard of books for children and young people in Wales. I am so pleased to see the great variety of titles included in the shortlist. A big thank you to all the talented authors and illustrators, and to the publishers for their continued commitment.”
Meddai Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor, “Mae’n wych gweld yr arlwy sydd ar y rhestr fer eleni. Gall darllen olygu rhywbeth gwahanol i bawb, boed yn gomic, yn llyfr ffeithiol neu’n nofel hanesyddol. Mae’r effaith bositif y mae darllen er pleser yn ei chael ar ddatblygiad plentyn yn neges bwysig rydym bob amser yn awyddus i’w rhannu yn ehangach.”“Reading can take so many different forms, be it a comic, a factual book or a historical novel. It’s great to see so many ways that children can access reading. The positive impact that reading for pleasure can have on so many aspects of a child’s life is an important message that we feel should be shared widely,” said Helen Jones, Head of Children’s Books and Reading Promotion at the Welsh Books Council.
Mae’r Cyngor Llyfrau yn cynnig y cyfle i ennill pentwr o lyfrau gwych o Gymru drwy roi barn ar deitlau’r rhestr fer eleni. Bydd unrhyw feirniaid answyddogol yn gallu anfon gair at [email protected] neu drydar @LlyfrDaFabBooks erbyn 13 Mai yn esbonio eu dewis mewn brawddeg neu ddwy.As part of this year’s campaign the Council are offering the opportunity to win a pile of fantastic books published in Wales. Any budding judges can enter by sending their suggested Tir na n-Og 2019 winners, together with the reasons for their choice, to [email protected] or by tweeting @LlyfrDaFabBooks by 13 May.
Noddir y gwobrau, sy’n cydnabod safon aruchel llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru yn y ddwy iaith, gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru) a’r Cyngor Llyfrau.The awards are sponsored by CILIP Wales (The Chartered Institute of Library and Information Professionals) and the Welsh Books Council.
Cyhoeddir enillydd y wobr Saesneg yng nghynhadledd CILIP Cymru yng Nghaerdydd ddydd Iau, 16 Mai.The English-language winner will be announced at the CILIP Wales annual conference in Cardiff on Thursday, 16 May 2019.
Bydd enwau enillwyr y gwobrau Cymraeg (cynradd ac uwchradd) yn cael eu cyhoeddi ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a’r Fro ddydd Iau, 30 Mai.The Welsh-language winners (primary and secondary categories) will be announced at this year’s Urdd National Eisteddfod in Cardiff on 30 May.

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019 v2

Teitlau’r rhestr fer Gymraeg

Hadau – Lleucu Roberts (Y Lolfa)
Nofel anturus i’r arddegau wedi’i gosod mewn byd ôl-apocalyptaidd. Yr ail lyfr yng nghyfres YMA.

Cymru ar y Map – Elin Meek, Valériane Leblond (Rily)
Llyfr atlas arbennig iawn gyda darluniau godidog sy’n dangos Cymru ar ei gorau.

Llyfr Glas Nebo – Manon Steffan Ros (Y Lolfa)
Hanes hynod am deulu sy’n ceisio goroesi yn dilyn damwain niwclear. Enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018.  

Ble Mae Boc– Huw Aaron (Y Lolfa)
Llyfr llawn hiwmor sy’n dangos golygfeydd Cymreig eiconig, a chyfle i ddod o hyd i Boc, y ddraig fach. 

Fi a Joe Allen – Manon Steffan Ros (Y Lolfa)
Stori ysgafn-ddwys afaelgar am gyffro’r Ewros yn 2016 sydd gymaint mwy na stori bêl-droed.

Gwenwyn a Gwasgod Felen – Haf Llewelyn (Gwasg Carreg Gwalch)
Nofel lawn cyffro am bobl gyffredin Sir Feirionnydd yn codi llais yn erbyn gorthrwm a thrais. 

Lliwiau Byd Natur –Luned Aaron (Gwasg Carreg Gwalch)
Llyfr llun-a-gair sy’n tywys y darllenydd ifanc drwy fyd o liwiau hardd.

Announcing the 2019 Children's Literature Awards Shortlist

English-language shortlist

Seaglass – Eloise Williams (Firefly)
Lark struggles to settle when her family moves to a new site on the coast. A lively and engaging read.

Wales on the Map – Elin Meek, Valériane Leblond (Rily)
A lavishly illustrated picture atlas that showcases the best Wales has to offer.

The Clockwork Crow – Catherine Fisher (Firefly)
A gripping tale of enchantment and belonging, set in a frost-bound mansion in snowy mid-Wales, from a master storyteller.

The Storm Child – Gill Lewis (Oxford University Press)
A beautifully illustrated adaptation of the Welsh legend of Cantre’r Gwaelod.