Gwobrau Tir na n-Og 2019

Diweddariad y Cyngor Llyfrau Cymru: Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019 / Update from the Welsh Books Council: Announcing the 2019 Children’s Literature Awards Shortlist

Yn Prif Dudalen

Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2019, sef y gwobrau a roddir yn flynyddol gan y Cyngor i ddathlu ac anrhydeddu gwaith gwreiddiol gan awduron ac arlunwyr llyfrau plant a phobl ifanc yn y Gymraeg a’r Saesneg.

The Welsh Books Council has announced the titles on the shortlist of the prestigious Tir na n-Og Awards 2019, awards which are presented annually by the Council to celebrate and honour original work by authors and illustrators of children’s books in Welsh and English.

Mae nifer dda o’r awduron sydd wedi cyrraedd y rhestr fer Gymraeg wedi cipio’r gwobrau yn y gorffennol a phob un yn brofiadol yn ei faes. Bydd disgwyl mawr, felly, i weld pwy ddaw i’r brig eleni.A number of the authors that have reached this year’s shortlist are past winners and all are experienced in their field. The announcement of the winners will therefore be greatly anticipated.
Mae rhestr 2019 yn cwmpasu nifer o themâu ar draws rhychwant oedran eang, gan gynnwys ffuglen, llyfr llun-a-gair, posau stribed comig ac atlas darluniadol.This year’s list encompasses a variety of themes across a range of genres, including fiction, a picture book, a visual puzzle book and an illustrated atlas.
Nododd Sioned Jacques, Cadeirydd y Panel Llyfrau Saesneg, “Cafodd amrywiaeth o lyfrau eu hystyried ar gyfer y Tir na n-Og eleni ac roedd trafodaeth y panel yn fywiog. Braf oedd medru trafod llyfrau o safon gyda chefndir Cymreig. Mae’r teitlau a ddewiswyd ar gyfer y rhestr fer i gyd yn haeddiannol iawn o’u lle.”
Sioned Jacques, Chair of the English Books Panel, noted “We were presented with a variety of titles for this year’s Tir na n-Og and felt that our discussions were lively and valuable. It was great to discuss quality books with an authentic Welsh background. All four titles are fully deserving of their place on the shortlist.”
Dywedodd Bethan Mair, Cadeirydd y Panel Llyfrau Cymraeg, “Mae’r arlwy ar gyfer plant ac oedolion ifanc ym maes ffuglen eleni’n ardderchog, a braf yw gweld nifer dda o nofelau grymus wedi eu hanelu at yr arddegau. Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud i gyfuno testun a darlun i greu campweithiau o lyfrau yn glod i’r cyhoeddwyr, yr awduron a’r artistiaid sy’n mentro gyda llyfrau uchelgeisiol o’r fath. Dyma gyfnod bendigedig i fod yn blentyn darllengar yng Nghymru!”According to Bethan Mair, Chair of the Welsh Books Panel, “The variety of fiction available for children and young adults in Welsh this year is excellent. It’s especially great to see a number of powerful YA titles. Our authors, illustrators and publishers must be commended for work of such a high standard.”
Ategwyd hyn gan Helgard Krause, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau: “Y mae’r llyfrau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni yn arwydd o’r safon arbennig sydd i lyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru, a thestun balchder mawr yw gweld trawstoriad o genres amrywiol yn dod i’r amlwg. Diolch i’r cyhoeddwyr am ddarparu deunydd mor ddifyr ar gyfer ein darllenwyr ifanc.”Helgard Krause, Chief Executive of the Books Council, added: “The titles that have reached the shortlist this year reflect the high standard of books for children and young people in Wales. I am so pleased to see the great variety of titles included in the shortlist. A big thank you to all the talented authors and illustrators, and to the publishers for their continued commitment.”
Meddai Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor, “Mae’n wych gweld yr arlwy sydd ar y rhestr fer eleni. Gall darllen olygu rhywbeth gwahanol i bawb, boed yn gomic, yn llyfr ffeithiol neu’n nofel hanesyddol. Mae’r effaith bositif y mae darllen er pleser yn ei chael ar ddatblygiad plentyn yn neges bwysig rydym bob amser yn awyddus i’w rhannu yn ehangach.”“Reading can take so many different forms, be it a comic, a factual book or a historical novel. It’s great to see so many ways that children can access reading. The positive impact that reading for pleasure can have on so many aspects of a child’s life is an important message that we feel should be shared widely,” said Helen Jones, Head of Children’s Books and Reading Promotion at the Welsh Books Council.
Mae’r Cyngor Llyfrau yn cynnig y cyfle i ennill pentwr o lyfrau gwych o Gymru drwy roi barn ar deitlau’r rhestr fer eleni. Bydd unrhyw feirniaid answyddogol yn gallu anfon gair at [email protected] neu drydar @LlyfrDaFabBooks erbyn 13 Mai yn esbonio eu dewis mewn brawddeg neu ddwy.As part of this year’s campaign the Council are offering the opportunity to win a pile of fantastic books published in Wales. Any budding judges can enter by sending their suggested Tir na n-Og 2019 winners, together with the reasons for their choice, to [email protected] or by tweeting @LlyfrDaFabBooks by 13 May.
Noddir y gwobrau, sy’n cydnabod safon aruchel llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru yn y ddwy iaith, gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru) a’r Cyngor Llyfrau.The awards are sponsored by CILIP Wales (The Chartered Institute of Library and Information Professionals) and the Welsh Books Council.
Cyhoeddir enillydd y wobr Saesneg yng nghynhadledd CILIP Cymru yng Nghaerdydd ddydd Iau, 16 Mai.The English-language winner will be announced at the CILIP Wales annual conference in Cardiff on Thursday, 16 May 2019.
Bydd enwau enillwyr y gwobrau Cymraeg (cynradd ac uwchradd) yn cael eu cyhoeddi ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a’r Fro ddydd Iau, 30 Mai.The Welsh-language winners (primary and secondary categories) will be announced at this year’s Urdd National Eisteddfod in Cardiff on 30 May.

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019 v2

Teitlau’r rhestr fer Gymraeg

Hadau – Lleucu Roberts (Y Lolfa)
Nofel anturus i’r arddegau wedi’i gosod mewn byd ôl-apocalyptaidd. Yr ail lyfr yng nghyfres YMA.

Cymru ar y Map – Elin Meek, Valériane Leblond (Rily)
Llyfr atlas arbennig iawn gyda darluniau godidog sy’n dangos Cymru ar ei gorau.

Llyfr Glas Nebo – Manon Steffan Ros (Y Lolfa)
Hanes hynod am deulu sy’n ceisio goroesi yn dilyn damwain niwclear. Enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018.  

Ble Mae Boc– Huw Aaron (Y Lolfa)
Llyfr llawn hiwmor sy’n dangos golygfeydd Cymreig eiconig, a chyfle i ddod o hyd i Boc, y ddraig fach. 

Fi a Joe Allen – Manon Steffan Ros (Y Lolfa)
Stori ysgafn-ddwys afaelgar am gyffro’r Ewros yn 2016 sydd gymaint mwy na stori bêl-droed.

Gwenwyn a Gwasgod Felen – Haf Llewelyn (Gwasg Carreg Gwalch)
Nofel lawn cyffro am bobl gyffredin Sir Feirionnydd yn codi llais yn erbyn gorthrwm a thrais. 

Lliwiau Byd Natur –Luned Aaron (Gwasg Carreg Gwalch)
Llyfr llun-a-gair sy’n tywys y darllenydd ifanc drwy fyd o liwiau hardd.

Announcing the 2019 Children's Literature Awards Shortlist

English-language shortlist

Seaglass – Eloise Williams (Firefly)
Lark struggles to settle when her family moves to a new site on the coast. A lively and engaging read.

Wales on the Map – Elin Meek, Valériane Leblond (Rily)
A lavishly illustrated picture atlas that showcases the best Wales has to offer.

The Clockwork Crow – Catherine Fisher (Firefly)
A gripping tale of enchantment and belonging, set in a frost-bound mansion in snowy mid-Wales, from a master storyteller.

The Storm Child – Gill Lewis (Oxford University Press)
A beautifully illustrated adaptation of the Welsh legend of Cantre’r Gwaelod.