Ras yr Iaith 2018: Lawnsio Baton yr Iaith yn yr Eisteddfod Ryngwladol Llangollen / Launching the Language Baton at Llangollen International Eisteddfod

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen

Ar ddydd Mawth, Gorffennaf y 3ydd, 2018 bydd Baton yr Iaith yn cael ei orymdeithio o gwmpas Eisteddfod Rynglwadol Llangollen i gyhoeddi dechreuad Ras yr Iaith 2018.

On Tuesday, July 3rd, 2018 ‘Baton yr Iaith’ (language baton) will be paraded around Llangollen International Eisteddfod to announce the start of Ras yr Iaith 2018 (Race for the Language).

Yn ymweld â 15 tref dros Gymru rhwng Gorffennaf 4ydd-6ed bydd Ras yr Iaith yn dathlu’r Gymraeg, codi ymwybyddiaeth o’r iaith, dangos hyder ati a dangos i’r byd fod cefnogaeth i’r Gymraeg ar lawr gwlad. Bydd cymal cyntaf y Ras am 09:00, dydd Mercher Gorffennaf 4ydd yn Wrecsam.Visiting 15 towns across Wales between July 4-6th, Ras yr Iaith celebrates the Welsh language, raising awareness of the language, showing her confidence and the support towards the language in communities across the country. The first leg of the race begins in Wrexham on Wednesday, July 4th.
n ystod cyhoeddiad y Ras bydd neges yn cael ei osod ym Maton yr Iaith a fydd yn cael ei basio o law i law ac o dref i dref dros Gymru cyn cael ei ddarllen ar ddiwedd y cymal olaf yng Nghaerffili nos Wener, Gorffennaf y 6ed. Eleni mae Neges y Ras wedi ei ysgrifennu gan Elena Brown, gwirfoddolwr ifanc gyda Menter Iaith Sir Ddinbych, ac mae’r neges yn canolbwyntio ar bwysigrwydd gwirfoddolwyr tuag at y Gymraeg. Dywed Elena am ei phrofiad yn gwirfoddoli gyda’r fenter:During the launch a message will be placed inside ‘Baton yr Iaith’ before being passed from hand to hand, from town to town across Wales before being read at the end of the last leg in Caerphilly, Friday July 6th. This year, the race message was written by Elena Brown, a young volunteer with Menter Iaith Sir Ddinbych language initiative, with the message concentrating on the importance of volunteers to the Welsh language. Elena describes her experience volunteering with the Menter:
“Mae llawer o bobl yn cwestiynu beth yw’r pwynt gwirfoddoli a gweithio am ddim, ond ni fydda i wedi cael y profiadau dwi wedi eu cael heb weithio efo’r Fenter a chyfarfod yr holl bobl dros y cyfnod efo nhw. Mae’r profiadau wedi bod yn ddiddiwedd ers cychwyn yno, dros faes eang oedd yn gorchuddio gwaith hefo nifer o oedrannau. Roedd o’n brofiad gwych medru bod yn rhan o waith y Fenter, gan ei fod yn pwysleisio’r hwyl sydd i’w gael wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn broffesiynol a chymdeithasol.”“Many people question the point of volunteering as you work for free, but I would not have had the experiences I’ve had without working with the Menter and meeting all the people over the period with them. The experiences have been endless since the beginning, over a wide area that covered work with all ages. It was a great experience to be part of the Menter’s work, as it emphasises the fun in speaking Welsh professionally and socially.”
Dyma’r tro cyntaf i Ras yr Iaith ymweld â Dwyrain Cymru ac hefyd i’r Eisteddfod Ryngwladol yn Llangollen. Dywed Ruth Williams, Prif Swyddog Menter Iaith Sir Ddinbych:This is the race’s first visit to the eastern part of Wales and to Llangollen International Eisteddfod. Ruth Williams, Chief Officer of Menter Iaith Sir Ddinbych says:
"Rydym yn falch iawn o groesawu Ras yr Iaith i Ogledd Ddwyrain Cymru am y tro cyntaf, a lle gwell i wneud hyny nag yn yr Eisteddfod Ryngwladol yma yn Llangollen ble mae cystadleuwyr o 28 gwlad, a chwe cyfandir yn ymuno a dwyieithrwydd (neu amlieithrwydd) yn norm. Mae lawnsio’r ras a’i neges gyda phlant ysgolion cynradd yr ardal ar ddiwrnod cyntaf Eisteddfod Ryngwladol 2018 yn gyfle i arddangos yr iaith i bobl o dros y byd ac yn gyfle iddynt ymuno yn y dathlu.”“We’re very happy to welcome Ras yr Iaith to the North East for the first time, and where better to do so than at the International Eisteddfod here in Llangollen where competitors from 28 countries, and 6 continents join together and where bilingualism (or multilingualism) is the norm. Launching the race and its message with primary school children on the first day of the International Eisteddfod 2018 is a great opportunity to showcase the language to people all over the world and offer the chance to join in the celebration.”

www.rasyriaith.cymru