Caru Cymraeg Menter Iaith

Dathlu Dydd Santes Dwynwen gydag ychydig o eiriau Cymraeg / Celebrate St Dwynwen’s Day with a few Welsh words

Yn Dysgwyr/Erthyglau

Onid ydym ni'n ffodus yng Nghymru? Mae gennym ni ein diwrnod ni ein hunain i ddathlu rhamant a chariad ar Ionawr 25ain, a elwir yn ddiwrnod Santes Dwynwen. Gallai'r iaith Gymraeg gystadlu â Ffrangeg fel iaith cariad gan fod gennym lawer o eiriau i ddweud 'hug', 'kiss’ ag yn y blaen.

Aren’t we lucky in Wales? We have our own day to celebrate romance and love on January 25th, known as St Dwynwen’s day. The Welsh language could compete with French as the language of love as we have a plethora of words to say ‘hug’, ‘kiss’ etc.

Mae Mentrau Iaith Cymru - sefydliad sy'n cefnogi 22 Mentrau Iaith ledled Cymru i annog a chefnogi'r defnydd o'r iaith ym mywyd bob dydd, wedi dylunio taflen gyda rhestr o'r geiriau mwyaf defnyddiol i'w defnyddio ar y dydd mwyaf cwtshlyd. Mae'r gair Cymraeg am hug, cwtsh / cwtch, wedi aros yn boblogaidd gyda siaradwyr di-Gymraeg, felly beth am geisio gwthio geiriau cariadus eraill i flaenau ein gwefusau hefyd?
 
Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n gofyn am kiss, beth am ofyn am gusan neu sws? Mwynhewch ramant diwrnod Santes Dwynwen trwy ddangos eich cariad at ei gilydd, a hefyd i'r iaith Gymraeg - iaith cariad.

Mentrau Iaith Cymru (Welsh Language Enterprises) – an organisation supporting 22 Mentrau Iaith across Wales in encouraging and supporting the use of the language in every day life, has designed a leaflet with a list of the most useful words to use on the most cwtshlyd (full of hugs) of days. The Welsh word for hug, cwtsh/cwtch, has become popular with non-Welsh speakers, so what about trying to get other Welsh words related to love to come as easily to our lips?

So, the next time you ask for a kiss, why not ask for a cusan or a sws? Give your loved one an anrheg of blodau. Enjoy the romantic side of St Dwynwen’s day by showing your love to each other, and also to the Welsh language - iaith cariad.

Mentrau Iaith Dydd Santes Dwynwen
Am ragor o wybodaeth am Fentrau Iaith Cymru, ac i ddarganfod eich Menter Iaith leol, ewch i'n gwefan www.mentrauiaith.cymru or dilynwch ni ar Twitter tudalen @mentrauiaith a Facebook - Mentrau Iaith.
Darllennwch y bamffled llawn yma: mentrauiaith.cymru/newyddion/caru-cymraeg.

For more information about Mentrau Iaith Cymru, and to discover your local Menter Iaith, visit our website www.mentrauiaith.cymru or follow us on Twitter @mentrauiaith and Facebook page – Mentrau Iaith.