Cyfryngau Cymdeithasol Cymraeg

Cyfryngau Cymdeithasol Cymraeg / Welsh-language Social Media

Yn Adnoddau

Mae dros hanner can mil o ddefnyddwyr Cymraeg ar Twitter (Ie, oni’n synnu hefyd!). Mae mwy o Gymry bellach nac erioed ar Gweplyfr (Facebook). Mae llawer o gyfrifon arbenigol ar y cyfryngau cymdeithasol hyn i Gymry. Mae rhai yn hyrwyddo’r iaith, rhai yn hysbysu gwersi i ddysgwyr, ac eto rhai eraill yn gwneud hwyl ar ben y byd mawr gwallgof rydym ni’n byw ynddo.

Dyma restr gyda rhai o’r cyfrifau gorau: y mwyaf poblogaidd, a’r rhai mwyaf defnyddiol. Nid i ddysgwyr yn unigryw, ond i bawb sydd yn hela diwylliant arlein Cymru. Nid ydynt i gyd yn darlledu materiol hollol o ddifrif; ond gobeithio fod digon o ddewis yma i chi ddarganfod rhywbeth o ddiddordeb.

There are more than fifty thousand Welsh Twitter users (yes, I was surprised too!). There are now more Welsh-speakers than ever before on Facebook. There are many accounts on these social media that are dedicated to the use of Welsh. Some of them promote the language, some advertise lessons for learners, and yet others make merry at the expense of the mad world we live in.

Here is a list of some of the best accounts: the most popular and some of the most useful. It is not just for learners, but for anyone wishing to follow Welsh culture online. Not all the reading matter is entirely serious, but it is hoped that there is enough of a selection here for you to discover something of interest.

Wedi'i greu gan / Created by: James Johnson, JimmySid6H

Trydar / Twitter

Yr Awr Gymraeg (#yagym) @YrAwrGymraeg

Cyfrif a’i hashnod (yagym=Yr Awr Gymraeg. Get it?) sydd yn hyrwyddo’r Gymraeg trwy gefnogi’i ddefnydd ar Twitter am awr bôb nos rhwng 8 a 9. Mae llawer o gwmniau a chymdeithasau ar y wefan yn cymeryd rhan, a llawer o ddysgwyr a siaradwyr yn defnyddio’r hashnod i ofyn cwestiynau neu ddangos eu chyflawniadau Cymreig. Cyfrif cadarnhaol iawn i’w ddilyn os ydych chi’n dysgu.

Yr Awr Gymraeg

Yr Awr Gymraeg (#yagym) @YrAwrGymraeg

The Welsh Hour: this account with its hashtag (yagym=Yr Awr Gymraeg. Get it?) promotes the Welsh language by supporting its use on Twitter for an hour each night between 8 and 9. Many companies and societies on the Web take part, and many learners and speaker use the hashtag to ask questions or display their accomplishments in Welsh. If you are a learner, following this account will provide great reinforcement.

Bolycs Cymraeg @BolycsCymraeg

Comedi Cymraeg hollol di-barch! Esboniadau ar fywyd Cymraeg a newyddion y byd trwy luniau a mîms.  Un werth ei ddilyn os ‘da chi’n cael diwrnod diflas yn y swyddfa neu eisiau chwerthin dipyn ar ôl gwaith.

Bolycs Cymraeg

Bolycs Cymraeg @BolycsCymraeg

Welsh Bollocks: Completely irreverent Welsh comedy. Explanations of Welsh life and world news through pictures and mimes. An account worth following if you’ve had a bad day at the office or want a bit of a laugh after work.

Y Geiriadur @geiriadur

Geiriadur Prifysgol Cymru. Adnodd arbennig o ddefnyddiol i ddysgwyr! Mae eu wefan yn gweithio fel Gŵgl Cyfieithu (ond gyda Cymraeg llawer gwell!)

Y Geiriadaur

Y Geiriadur @geiriadur

The University of Wales dictionary. A particularly useful resource for learners! Their website works like Google Translator (but with much better Welsh!)

Y Bywgraffiadur @bywgraffiadur

Casgliad diddorol o dros bum mil o fywgraffiadau enwogion Cymru a phobl sydd wedi cyfrannu at ddiwylliant neu ddaioni Cymru.

Y Bywgraffiadur

 Y Bywgraffiadur @bywgraffiadur

The Biographical Dictionary: an interesting collection of more than five thousand biographies of Welsh notables and people who have contributed to the culture or wellbeing of Wales.

Mudiad Meithrin @MudiadMeithrin

Syniadau gwersi Cymraeg i ddysgwyr bach, adnoddau a hyfforddiant i bobl sy’n dysgu plant trwy’r Gymraeg, neu sydd angen lefel sylfaenol Cymraeg er mwyn gwneud hynnu.

Mudiad Meithrin

Mudiad Meithrin @MudiadMeithrin

Welsh lesson ideas for young learners, resources and support for people who are teaching children through the medium of Welsh, or who  need foundation level Welsh in order to do this

Urdd Gobaith Cymru @Urdd

Dilynwch anturiaethau Mistar Urdd (mae o’n gymeriad a hanner!) a’r Urdd, sylfaen draddodiadol ieuenctid Cymru, wrth iddynt baratoi digwyddiadau diwyllianol trwy Gymru.

Urdd

Urdd Gobaith Cymru @Urdd

Follow the adventures of Mister Urdd (he is a character and a half!) with the Urdd, a traditional base for Welsh youth, providing them with cultural events throughout Wales.

Rondo @RondoMedia

Cwmni cyfrwng sydd yn creu llawer o raglenni Cymreig ar y wê ac ar gyfer S4C.

Rondo media

Rondo @RondoMedia

A media company that creates many Welsh programs on the Web and for S4C.

Mentrau Iaith @MentrauIaith

Adnoddau a gwybodaeth i hybu'r iaith yn gymunedau lleol. Mae gen pôb sîr/ardal ei Fenter Iaith ei hûn.

Mentrau Iaith

Mentrau Iaith @MentrauIaith

Ventures in Language: resources and information for promoting the language in local communities. Each county/region has its own Menter Iaith.

O’r Pedwar Gwynt @pedwargwynt

Cylchgrawn ar y wê, ac ar bapur, sydd yn arbenigio yn y celfyddydau a diwylliant.

O’r Pedwar Gwynt

O’r Pedwar Gwynt @pedwargwynt

 'From The Four Winds': an online magazine, which also appears in printed form, specialising in arts and culture.

Barddas @trydarbarddas

Cymdeithas sydd yn hyrwyddo barddoniaeth a cerdd tafod Gymraeg trwy darparu e-lyfrau, gwefan a chylchgrawn.

Barddas

Barddas @trydarbarddas

 A society that promotes Welsh poetry and the bardic arts through the provision of e-books, a website and a magazine.

Meddwl @gwefanmeddwl

Gwybodaeth trwy gyfrwng y Gymraeg ar salwch iechyd meddwl a ble i fynd am gymorth neu mwy o gefnogaeth.

Meddwl

Meddwl @gwefanmeddwl

 Information in Welsh about mental health issues and where to go for help or further support.

Y Lolfa @Ylolfa

Un o gyhoeddiadau enwogaf Cymru, sydd yn argraffu llyfrau Cymraeg, dwyieithog, a Saesneg. Bydd yn aml yn rhoi newyddion ar ei ffrwd am lyfrau a cyhoeddiadau newydd.

Y Lolfa

Y Lolfa @Ylolfa

One of the most renowned of Welsh publishing houses, which prints Welsh, dual-language and English books. It will frequently give news of new books and publications.

Atebol @Atebol

Apiau, llyfrau, a gemau ar gyfer plant a dysgwyr ifanc.

Atebol

Atebol @Atebol

Apps, books and games for children and young learners.


Podlediadau a Fideo / Podcasts and Video

Does Dim Gair Cymraeg am Random

Mae Llwyd Owen, awdur o Gaerdydd, yn teithio trwy’r hên wlad i cael sgwrs dwfn a diddorol gyda rhai o enwogion celfydydd mwyaf Cymru.

Does Dim Gair Cymraeg am Random

Does Dim Gair Cymraeg am Random

'There is no Welsh word for random': Llwyd Owen, an author from Cardiff, travels through the old country having deep and interesting conversations with some of Wales's most famous artists and craftsmen.

Hacio’r Iaith

Gwefan a phodlediad dechnoleg sefydlwyd ers blynyddoedd i drafod sut mae technoleg newydd yn cael ei ddefnyddio gan siaradwyr y Gymraeg. Y maent yn trafod technoleg gwybodaeth a rhaglenni cyfrifiaduron.

Haciaith

Hacio’r Iaith

Hacking the Language: a long-established website with technology podcasts, dealing with the use of new technology by Welsh speakers. Technical information and computer programs are discussed.

Fideo Wyth

Podlediad a gwefan sy’n siarad am ddiwylliant nyrd. Mae eu trafodau yn cynnwys gemau fideo, gemau bwrdd, ffilmiau newydd, a holl broblemau’r byd.

Fideo Wyth

Fideo Wyth

 Podcasts and a website dedicated to nerd culture. Its discussions range over video games, board games, new films and all the world's problems.


 Gweplyfr / Facebook

Arwyddion Cymraeg Gwael

Cyfrif hanner-comedi a hanner-cwyno ddifrifol. Lluniau o arwyddion gyda grammadeg a syllafu ofnadwy. Paratowch i weiddi at eich sgrîn!

Arwyddion Cymraeg Gwael

Dodgy Welsh Signs: an account which is half comic, half serious complaint. Pictures of signs with terrible grammar and spelling. Be prepared to yell at your screen!

parallel_cymru    &     JimmySid6H


 

About this site

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd.

Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone who is using the language of heaven, and to introduce articles, stories, Welsh culture and books to the world.

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Syml, Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn hygyrch i bawb.

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English. By presenting unique content side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency (Simple, Informal, Formal, Literary), readers of all abilities can enjoy reading and ensure the language is accessible to all.

Page Views since November 2017

  • 86,102 views

Articles By Month

Popular Resources

Ask Dr Gramadeg

Y Darllenydd Penwythnos

Yr Erthyglau Mwyaf Poblogaidd

Ffilmiau i Lawrlwytho

Geirfa Themateg

Geiriadur i Ddysgwyr Arlein

Llefydd i Siarad Cymraeg

Silff Llyfrau Digidol

Highlights

Hanes yr Iaith Gymraeg

Hanes yr Iaith Gymraeg

The Old Red Tongue

Saunders Lewis Tynged Yr Iaith

Sherlock Holmes Speckled Band