Owen John- Cyflwyno Cyfreithwyr.com

Owen John: Cyflwyno Cyfreithwyr.com / Introducing Cyfreithwyr.com

Yn Anffurfiol/Erthyglau

Cyfreithwyr.com yw’r unig le ar y we i chwilio am gyfreithwyr sy’n cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Sut y dechreuodd a pha effaith mae e’n ei gael? Syflaenydd Owen John yn esbonio mwy…

Cyfreithwyr.com is the only place on the internet to search for solicitors who offer their services through the medium of Welsh. How did it get started and what impact is it having? Founder Owen John explains more…

Beth yw Cyfreithwyr.com?
Cyfreithwyr.com yw’r unig le ar y we i chwilio am gyfreithwyr sy’n cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Mewn gwirionedd felly, rhwydwaith mawr Cymru-eang yw Cyfreithwyr.com, sy’n cynnwys cyfreithwyr o bob cwr o Gymru, ac ar draws pob maes arbenigedd, all ddelio ag unrhyw broblem gyfreithiol yn y Gymraeg.
What is Cyfreithwyr.com?
Cyfreithwyr.com is the only place on the internet to search for solicitors who offer their services through the medium of Welsh. In reality, Cyfreithwyr.com is a great Wales-wide network with solicitors from every part of Wales, across every area of law, who can deal with any legal problem in Welsh.
O le ddaeth y syniad ar gyfer y wefan?
Yn y gorffennol, mae darpariaeth y Gymraeg ymysg cyfreithwyr yng Nghymru wedi bod yn hollol ar hap, gydag ambell i gyfreithiwr mewn ambell i gwmni yn cynnig peth gwasanaeth Cymraeg. Bwriad Cyfreithwyr.com oedd newid hynny dros nos; drwy ei gwneud hi’n hawdd iawn i bobl allu chwilio, yn hollol rhad ac am ddim, am gyfreithwyr o safon allai ddelio â’u problemau cyfreithiol nhw drwy gyfrwng y Gymraeg.
Where did the idea come from?
In the past, Welsh language legal provision in Wales had been completely random, with some solicitors in some firms offering a few services in Welsh. The aim of Cyfreithwyr.com was to change that overnight by making it easier for people to search, free of charge, for a solicitor who could deal with their legal problems through the medium of Welsh.
Faint o gyfreithwyr sydd yn rhan o’r rhwydwaith?
Mae’r rhwydwaith yn cynnwys dros 100 o gyfreithwyr, ar draws 25 cwmni, ac ar draws 25 tref a dinas ledled Cymru. Mae’r rhwydwaith yn dal i dyfu ac yn cynnwys cyfreithwyr o bob maes arbenigedd cyfreithiol – gan gynnwys cyfreithwyr eiddo, cyflogaeth, teulu, profiant, anaf personol, busnes, trosedd, ymgyfreitha, amaeth a iechyd.
How many solicitors are part of the network?
The network includes over 100 solicitors across 25 firms and across 25 towns and cities across Wales. The network continues to grow and includes solicitors from every field of legal expertise – including property, employment, family, probate, personal injury, business, crime, litigation, agriculture and health.
Oes yna alw am wasanaeth Cyfreithwyr.com?
Ers lansio yn ôl yn 2015, mae’r wefan wedi profi yn un prysur tu hwnt, gyda dros 500 o ymholiadau wedi’u pasio ymlaen i gyfreithwyr ar draws Cymru yn y cyfnod hynny. Yn sicr, does dim prinder pobl sydd yn chwilio am gyfreithwyr cyfrwng Cymraeg.
Is there a demand for Cyfreithwyr.com’s service?
Since launching back in 2015, the website has proven to be a very busy one, with over 500 enquiries being passed on to solicitors across Wales during that time. Certainly, there is no shortage of people who are looking for solicitors to provide services through the medium of Welsh.
Pa faes cyfreithiol sydd wedi profi fwyaf poblogaidd?
Mae meysydd fel prynu a gwerthu tai, llunio ewyllysiau, materion teulu a chyflogaeth yn boblogaidd iawn gyda defnyddwyr y gwasanaeth. Wedi dweud hynny, mae yna nifer cynyddol o fusnesau yn defnyddio’r wefan er mwyn dod o hyd i gyfreithwyr all helpu gyda materion cyfreithiol sydd yn effeithio eu busnesau.
Which area of law has proven to be the most popular?
Areas such as buying and selling property, writing wills, family matters and employment are very popular with users of the service. However, there is a growing number of businesses using the website to find solicitors who can help them with legal issues that affect their businesses.
Oes rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg i ddefnyddio Cyfreithwyr.com?
Na. Mae’r wefan yn addas i bawb – beth bynnag yw safon eu Cymraeg. Felly, p’un ai fod rhywun eisiau gwasanaeth gwbl Gymraeg, neu eisiau’r elfennau ‘sgwrsio’ ar y ffôn yn unig yn Gymraeg; mae’r wefan yn addas i bawb.
Do you need to be fluent in Welsh to use Cyfreithwyr.com?
No. The website is suitable for everyone – whatever the standard of their Welsh. So, whether an individual wants an entirely Welsh-language service or only wants to talk to a solicitor over the phone in Welsh, the website is suitable for all.
Beth am y dyfodol?
Y gobaith yw y bydd y rhwydwaith yn parhau i dyfu, a’r nod nesaf yw cyrraedd dros 150 o gyfreithwyr erbyn diwedd 2018. Hefyd, gan bod y syniad y tu ôl i’r gwasanaeth yn gweithio yn dda, o bosib bod sgôp edrych ar wasanaeth tebyg mewn maes neu ddiwydiant arall, e.e. pam ddim Cyfrifwyr.com?
What about the future?
The hope is that the network continues to grow and the next target is to reach 150 solicitors by the end of 2018. Also, as the idea behind the website seems to work well, there may be a possibility of considering a similar service in a different field. For example, why not Cyfrifwyr.com for accounting services?

Bwriad Cyfreithwyr.com oedd newid hynny dros nos; drwy ei gwneud hi’n hawdd iawn i bobl allu chwilio, yn hollol rhad ac am ddim, am gyfreithwyr o safon allai ddelio â’u problemau cyfreithiol nhw drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

cyfreithwyr.com /  cyfreithwyr

 

Llwytho i Lawr fel PDF