Chwilio am gyfrannwyr

Parallel.cymru: Chwilio am gyfranwyr / Looking for contributors

Yn Adnoddau/Cyhoeddiadau Parallel.cymru

Mae parallel.cymru yn creu casgliad o ysgrifennu o safon gan bobl sy’n byw, gweithio, creu, perfformio, cyfieithu a mwynhau bywyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyn ni’n cyhoeddi erthyglau o berspectif person cyntaf, fydd yn sicrhau bod darllenwyr yn gwybod y gallant ddychwelyd at gynnwys sy’n finiog ac o safon uchel.

Parallel.cymru is creating a hub of quality writing by people who live, work, create, perform, translate and enjoy life through the medium of Welsh. We publish first person perspective articles, which ensures that readers know that they can return to high quality and incisive content.

Byddwn wrth fy modd yn clywed oddi wrthych os oes profiad a diddordeb mewn ysgrifennu’n ddwyieithog gyda chi yn y meysydd canlynol:
I’d love to hear from you if you have experience in and an interest in writing bilingually in any of the following:

Addysgwyr: Dysgwch eich pynciau i ni a rhannwch wahanol ffyrdd fydd yn helpu pobl i ddatblygu’u gwybodaeth.Educators: Teach us your subjects and share ways for others to improve their knowledge.
Awduron: Dywedwch wrth y byd pam yr ysgrifennoch chi gyfrol. Beth sy’n eich ysbrydoli chi, neu rhowch gyngor i awduron di-brofiad ar ysgrifennu a chyhoeddi.Authors: Tell the world why you wrote a book, what your inspirations are, or advice to aspiring authors on writing and publishing .
Cerddorion: Siaradwch gyda ni am y caneuon yr ydych wedi’u hysgrifennu, beth ma nhw’n eu golygu i chi a sut y gall bandiau newydd lwyddo.Musicians: Talk with us what the songs you have written, what they mean to you and how new bands can stand out.
Comedïwyr: Diddanwch ni gydag unrhyw beth fydd yn gwneud i ni chwerthin.Comedians: Entertain us with whatever you think will make us laugh.
Cyfieithwyr a dehonglwyr: Dangoswch i ni sut yr ydych chi’n mynd o’i chwmpas hi gyda’r gwaith hwn a helpwch y gymuned ehangach i wella’i dealltwriaeth o sut i ddarparu gwasanaethau dwyieithog proffesiynol.Translators and interpreters: Aquaint us with how you go about this work and help the wider community improve their understanding of how to provide professional bilingual services.
Dysgwyr: Rhannwch straeon doniol neu ysbrydoli gyda ni.Learners: Share funny or inspirational stories with us.
Cynllunwyr iaith: Addysgwch ni am beth all gael ei wneud i fywiogi a normaleiddio’r iaith.Language planners: Educate us on what can be done to further revitalise the and normalise the language.
Gwneuthurwyr polisi a swyddogion polisi: Hysbyswch y gymuned am yr heriau a’r cyfleoedd a ddaw gyda deddfwriaethu a gorfodi hawliau ieithyddol.Policy makers and policy officers: Inform the community on the challenges and opportunities of legislating and enforcing language rights.
Ieithyddion: Cyfoethogwch ein dealltwriaeth o’r Gymraeg a sut y mae’n cymharu gydag ieithoedd eraill.Linguists: Enrich us your knowledge of Welsh and how it compares to other languages.
Haneswyr: Esboniwch agweddau pwysig am orffennol Cymru i ni, a beth y gallwn ni ddysgu oddi wrthyn nhw wrth edrych i’r dyfodol.Historians: Talk us through important aspects of Wales' pasts and what we can learn for the present and future.
Llyfrgellwyr: Rhannwch gyda ni sut rydych yn trefnu ac yn adfer casgliadau a sut rydych yn gofalu am yr iaith.Librarians: Share with us how you organise and retrieve collections and how you caretake the language.
Perfformwyr: Helpwch eraill i ddeall beth sy’n eich hysbrydoli chi i greu a sut y mae’r iaith yn dylanwadu ar eich gwaith.Performers: Help others to know what inspires you to create and how the language influences your work
Pobl fusnes: Dywedwch wrthym sut y mae iaith yn dylanwadu ar eich busnes a sut y gall eraill elwa o ddarparu gwasanaethau i gynulleidfaoedd cyfrwng Cymraeg.Businesspeople: Inform us how the language influences your business and how others can profitably deliver services to Welsh speaking audiences.
Tiwtoriad Cymraeg i Oedolion: Rhannwch gynghorion, dulliau a straeon sy’n deillio o’ch profiad yn dysgu Cymraeg i oedolion.Welsh for Adults tutors: Share tips, methods and stories from the trenches of teaching Welsh to adults.
Ysgrifennwyr: Rhannwch straeon byrion nad ydynt wedi’u cyhoeddi neu sydd allan o brint fel y gall pobl fwynhau eu darllen.Writers: Share unpublished or out of print short stories that everyone can enjoy reading.
Ystadegwyr: Addysgwch ni am ffynonellau ystadegol a sut i’w deall a’u dehongli.Statisticians: Educate us on sources of statistics and where to get insight and analysis from these.

Dych chi’n gallu trafod syniadau gyda fi dros ebost / You can discuss ideas with me by email – [email protected].

Diolch, ac edrych ymlaen at glywed ohonoch chi! / Thanks, and looking forward to hearing from you!

Neil Rowlands, Rheolwr y Prosiect.