Category archive

Cyfweliadau

Siop Anrhegion Cymreig Ar-lein Becca Hemmings: Sut Dyn Ni’n Cefnogi’r Iaith / The Welsh Gift Shop Online’s Becca Hemmings: How We Support The Language

Yn Anffurfiol/Cyfweliadau
The Welsh Gift Shop Logo

Mae Becca o Siop Anrhegion Cymreig yn cefnogi’r iaith, ond dydy hi ddim yn rhugl. Sut ydy hi ddarparu gwasanaethau i bobl sy’n dewis i ddefnyddio’r iaith? Gadewch i ni ddarganfod… The Welsh Gift Shop‘s Becca supports the language, but isn’t fluent. How does she provide services to those who choose to use Welsh? Let’s find out… Hyfryd, mae’n wych gweld pobl yn ymdrechu i gefnogi’r wlad a’r iaith. Pob lwc gyda’r busnes a dysgu Cymraeg! Diolch o galon a diolch yn fawr am y gwahodd i siarad yma. Lovely, it’s great to see people making an effort to support the country’s language. Good luck with the business and learning Welsh! Thanks very much for the invite to talk here.…

Cadwch i ddarllen...

Diddanwr / Entertainer Stifyn Parri: Cau Dy Geg! / Shout Your Mouth!

Yn Anffurfiol/Cyfweliadau
Stifyn Parri- Cau Dy Geg

Mae Stifyn wedi cael gyrfa eclectig- actor, cyflwynydd, cynhyrchydd creadigol a lot mwy. Nawr, mae’n ar daith ar draws Gymru a Phrydain i adlonni ni gyda straeon o sefyllfaoedd unigryw a boncers! Yma, mae’n esbonio mwy… Stifyn has had an eclectic career- actor, presenter, creative producer and much more. Now, he is on a tour across Wales and Britain to entertain us with stories of unique and crazy situations! Here, he explains more… Mae’r tyfiant comedi yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth, ac mae’n rai i ni gyd helpu hynny wrth greu comedi, prynnu tocynau a ehangu’r gair.  mrproducer.co.uk / Stifyn1 / mrproducerltd  

Cadwch i ddarllen...

Carl Morris: Creu Map i Gymru a meddyliau ar ddegawd o greu technoleg yn yr iaith / Creating a Map for Wales and thoughts on a decade of creating technology in Welsh

Yn Anffurfiol/Cyfweliadau
Carl Morris

Mae Carl Morris yn dechnolegwr sydd wedi cyfuno ei sgiliau â’r iaith i greu effaith positif ar y byd Cymraeg.  Mae’n rhoi cyngor i lawer o fusnesau, wedi helpu creu Mapio Cymru, helpu rhedeg y gynhadledd flynyddol Hacio’r Iaith, a rheoli sawl gwefan fel Hedyn, Blogiadur a Morris.cymru. Carl Morris is a technologist that has joined his skills with the Welsh language to have a postive impact on the Welsh-speaking world. He gives advice to many businesses, has helped to create Mapio Cymru, helps run the annual conference Hacio’r Iaith, and runs several websites such as Hedyn, Blogiadur and Morris.cymru. Cofiwch nad yw gwir botensial holl bobl Cymru wedi ei wireddi eto. morris.cymru / carlmorris Mae’r llun o Carl wedi…

Cadwch i ddarllen...

Awdur Helen a’r Dylunydd Tom Docherty: Dysgu Cymraeg gyda’i gilydd fel teulu / Author Helen and Illustrator Tom Docherty: Learning Welsh together as a family

Yn Anffurfiol/Cyfweliadau
Helen and Tom Docherty featured item

Mae Helen a Tom Docherty, gwraig a gwr, creu llyfrau am blant gyda’i gilydd. Yma maen nhw’n siarad am eu gwaith, dysgu Cymraeg a delio gyda dyslecsia… Helen and Tom Docherty, wife and husband, create books for children with each other. Here they talk about their work, learning Welsh and dealing with dyslexia… Mae’r Gymraeg yn fel iaith gyfrinachol: mae’n agor y drws i ddiwylliant gwahanol. helendocherty.com / docherty_helen thomasdocherty.co.uk /  TDIllustration Mae’r llyfr The Snatchabook ar gael yn syth o’r cyhoeddwr yma: Scholastic.

Cadwch i ddarllen...

Cynhyrchydd Boom Cymru Ffion Coughlan: Sut dyn ni’n gwneud rhaglen S4C Dal Ati / Boom Cymru Producer Ffion Coughlan: How We Make S4C’s Dal Ati

Yn Anffurfiol/Cyfweliadau
Dal Ati blue logo

Mae Ffion Coughlan yn cefnogi creu rhaglenni am Boom Cymru sydd gael eu darlledu ar S4C, yn enwedig y slot ar raglen am ddysgwyr, Dal Ati. Es i i mewn i’r stiwdio i ofn sut maen nhw’n cael eu gwneud… Ffion Coughlan supports creating programmes for Boom Cymru that are broadcast on S4C, in particular the slot on the learners programme, Dal Ati (Keep At It). I went into the studio to ask how they are made… Mae e wastad yn angen am ddysgwyr, a dyn ni’n gallu ychwanagu chi i ffeil ni, a phan mae cyfle yn codi dyn ni’n gallu gweld pwy sy’n ar o gwympas. Mae Dal Ati ar gael am 30 diwrnod ar ôl y darllediad…

Cadwch i ddarllen...

Electro-Cymru pioneers Ffenestri: Ail-ffurfio ar ôl 30 mlynedd / Reforming after 30 years

Yn Anffurfiol/Cyfweliadau
Ffenestri- Electro Cymru

Mae’r Ffenstri yn grŵp o’r Wythdegau sydd yn ail-ffurfio am gigs unigryw gyda’r grwp Celwyddau ym mis Hydref eleni. Dyn ni’n siarad â’r allweddwr a chanwr Geraint i ffeindio mas mwy… Ffenestri are a group from the Eighties who are re-forming for exclusive gigs with the group Lies in October. We talk with keyboardist and singer Geraint i find out more… Nos Wener 20fed Hydref: Y Ci a’r Piano, Caerfyrddin. Nos Sadwrn 21ain Hydref: Tŷ Tawe, Abertawe. Nos Wener 27ain Hydref: Noson Pedwar a Chwech, Clwb Canol Dre, Caernarfon. Nos Sadwrn 11eg Tachwedd: Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Mae’r mwy o wybodaeth am Ffenestri a Chelwyddau yma: facebook.com/Ffenestri a facebook.com/celwyddauband More information about Ffenestri and Celwyddau is here: facebook.com/Ffenestri a facebook.com/celwyddauband

Cadwch i ddarllen...