Category archive

Recursos

Cyngor Llyfrau Cymru: Llyfrau y Mis 2019 & 2018 / Welsh Books Council: Books of the Month 2019 & 2018

en Recursos/Libro del mes
Llyfr y Mis ar parallel.cymru

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn dewis llyfr Cymraeg, un Saesneg, a llyfr i blant ar ddechrau pob mis fel ‘Llyfr y Mis’. Dyma restr ohonynt ynghyd â chysylltiadau fel y gallwch chi’u prynu nhw gan Gwales.com neu eich siop lyfr lleol, a rhyngweithio â’r cyhoeddwr a’r awdur ar Twitter. The Welsh Books Council selects a Welsh language, English language, and children’s book at the start of every month as ‘Book of the Month’. Here is a list of them together with links so that you can purchase them from Gwales.com or your local bookshop, and interact with the publisher and author on Twitter.

Cadwch i ddarllen...

Am / About Parallel.cymru

en Recursos/Anuncios Parallel.cymru
Mwy am parallel.cymru

Cylchgrawn dwyieithog arlein Erthyglau, cyfweliadau, straeon ac adnoddau ddwyieithog i’w darllen yn paralel Wedi’i lansio ym mis Tachwedd 2017 Gyda thros bump mil o ddarllenwyr y mis, mae’n un o’r cyhoeddiadau Cymraeg mwyaf poblogaidd Online bilingual magazine Bilingual articles, interviews, stories and resources to be read in parallel Launched in November 2017 With over five thousand readers a month, it is one of the most popular Welsh-language publications Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn…

Cadwch i ddarllen...

Arolwg: Rhowch eich barn chi / Survey: Give your opinion about Parallel.cymru

en Recursos/Anuncios Parallel.cymru
Arolwg

Yn parallel.cymru, dyn ni’n awyddus iawn i ddarparu eitemau defnyddiol i fwynhau darllen yn y Gymraeg. Oes munud gyda chi i roi adborth i’n helpu ni i wella? Cofiwch wasgu Submit ar y diwedd. Cofiwch wasgu Submit ar y diwedd. Diolch! At parallel.cymru, we are keen to provide useful items to enjoy reading in Welsh. Do you have a minute to give feedback to help us improve? Remember to press Submit at the end. Remember to press Submit at the end. Thank you! powered by Typeform

Cadwch i ddarllen...

Wales Around The World: A Collection of Societies and Groups

en Recursos
Wales Around the World

Welsh people and Welsh speakers have relocated all over the world, and in North America there is a very strong interest in Welsh life by those with ancestry. However it can be difficult to find what provision there is, so here Michelle Fecio and Neil Rowlands present a non-comprehensive list, organised by continent and with, where existing, Facebook and Twitter accounts. Items with a bilingual name, often including Cymdeithas (society), indicate that there is some Welsh-language provision or speakers in the group. Mae Cymry Cymreig, a rhai Cymraeg eu hiaith, wedi adleoli i bedwar ban byd, ac yn Ne America mae gan bobl a’u teulu’n hanu o Gymru ddiddordeb cryf iawn mewn bywyd Cymreig a Chymraeg. Fodd bynnag mae’n gallu…

Cadwch i ddarllen...

Parallel.cymru: Chwilio am gyfranwyr / Looking for contributors

en Recursos/Anuncios Parallel.cymru
Chwilio am gyfrannwyr

Mae parallel.cymru yn creu casgliad o ysgrifennu o safon gan bobl sy’n byw, gweithio, creu, perfformio, cyfieithu a mwynhau bywyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Dw i’n cyhoeddi erthyglau o berspectif person cyntaf, fydd yn sicrhau bod darllenwyr yn gwybod y gallant ddychwelyd at gynnwys sy’n finiog ac o safon uchel. Parallel.cymru is creating a hub of quality writing by people who live, work, create, perform, translate and enjoy life through the medium of Welsh. I publish first person perspective articles, which ensures that readers know that they can return to high quality and incisive content. Byddwn wrth fy modd yn clywed oddi wrthych os oes profiad a diddordeb mewn ysgrifennu’n ddwyieithog gyda chi yn y meysydd canlynol: I’d love to…

Cadwch i ddarllen...

Y Gymraeg ar Trydar / The Welsh Language on Twitter: Dashboard

en Recursos
Y-Gymraeg-ar-Drydar-Dashboard

Defnyddir Trydar fel y prif gyfrwng ar gyfer rhannu a thrafod yr iaith Gymraeg ar-lein.  Er hynny, gyda chymaint o wybodaeth ar gael, gall fod yn anodd gweld beth sy’n cael ei rannu ar hyn o bryd, felly dyma drosolwg parallel.cymru o rai prif gyfrifon.  Ar gyfer eitemau sy’n hollol gyfredol, dilynwch gyfrif Yr Awr Gymraeg neu’r tag #yagym.  Cofiwch fod y tudalen hwn yn cymryd ychydig mwy o amser i’w lwytho nag eraill o ganlyniad i’r holl wybodaeth. Hoffech chi dashboard penodol? Cysyllwtch â fi i ofyn. Twitter is used as the principal medium for sharing and discussing the Welsh language online. However, with so much available it can be difficult to see what is currently being shared, so…

Cadwch i ddarllen...

Parallel.cymru ar S4C

en Recursos/Anuncios Parallel.cymru
Parallel.cymru ar S4C 2018-10-18

Pan ddathlodd parallel.cymru 100,000 o olygfeydd tudalen ym mis Hydref 2018, siaradodd Neil Rowlands gyda Dafydd â Siân ar Prynhawn Da When parallel.cymru celebrated 100,000 page views in October 2018, Neil Rowlands spoke with Dafydd and Siân on Prynhawn Da Cip olwg o parallel.cymru: sgwrs fach gyda chyflwynydd Nia Parry ym mis Awst 2018 A glance at parallel.cymru: a short chat with presenter Nia Parry in August 2018 Daeth Alun Williams o S4C i siarad â fi ar gyfer parallel.cymru. Mae’n ei darlledu ar Dal Ati: Bore Da ar 19/11/2017, pythefnos ar ôl gwnes i ddechrau hybu’r cylchgrawn. Mae e dau fersiwn: un gydag isdeitlau ac un heb isdeitlau. Alun Williams of S4C came to speak with me about parallel.cymru.…

Cadwch i ddarllen...

Mae parallel.cymru yn dathlu 100,000 o olygfeydd tudalen / Parallel.cymru celebrates 100,000 page views

en Recursos/Anuncios Parallel.cymru
Adroddiad Statws 100000

Mae parallel.cymru wedi bodoli am flwyddyn nawr, ac wedi cyrraedd at 100,000 o olygfeydd tudalen. Gyda thros fil o ddarllenwyr yr wythnos, nawr mae’n un o’r cyhoeddiadau Cymraeg mwyaf poblogaidd. Mae lot o bobl wedi cyfrannu erthyglau a bod yn gefnogol, ond mae e rhai seren sydd wedi bod helpgar dros ben tu ôl y llen, yn enwedig yn hwyr 2017 wrth sefydlais i’r cylchgrawn. Diolch o’r galon i chi i gyd! Parallel.cymru has been in existence for a year now, and has reached 100,000 page views. With over a thousand readers a week, it is now one of the most popular Welsh-language publications. Many people have contributed articles and been supportive, but there have been some stars who have…

Cadwch i ddarllen...

Map: Llefydd i Siarad Cymraeg / Places to Speak Welsh

en Recursos
Llefydd i Siarad Cymraeg parallel.cymru

Mae’n bwysig i ni i gyd ddefnyddio’n Cymraeg ni o ddydd i ddydd, ta be’ fydd ein gallu neu’n profiad ni. Fodd bynnag, mae’n gallu bod yn anodd gwybod lle dyn ni’n gallu defnyddio’r iaith – yn enwedig pan fyddwn ni’n ymweld ag ardaloedd gwahanol, neu os byddwn ni wedi dod i Gymru o dramor neu wedi teithio dros y ffin. Mae rhai lleoedd yn amlwg, fel canolfannau Cymraeg swyddogol, ond, falle na fydd arwydd ‘Croeso i Chi Siarad Cymraeg Yma’ o reidrwydd mewn mannau eraill, fel caffis/tafarnau/lletyau/atyniadau/siopau; neu falle na fydd yn amlwg eu bod nhw’n cefnogi’r Gymraeg. Ar adegau, dyw busnesau sy’n defnyddio gair Cymraeg neu ddau yn eu henwau nhw ddim yn defnyddio’r iaith ar lafar. Ar…

Cadwch i ddarllen...

Silff Llyfrau Digidol: Canllaw i lyfrau sy’n canolbwyntio ar y Gymraeg yn storfeydd Kindle ac iBooks / Digital Bookshelf: A guide to Welsh-focussed books on the Kindle and iBooks stores

en Recursos
Silff Llyfrau Digidol

Mae silff lyfrau lawn yn beth prydferth iawn, yn adlewyrchu personoliaeth a diddordebau ei pherchennog.  Er hynny, i bobl sy’n byw mewn gofod bach, yn teithio llawer, neu’n byw y tu allan i Gymru, mae silff lyfrau ddigidol yn llawn deunyddiau sy’n gysylltiedig â Chymru’n ddefnyddiol.  O brif gyhoeddwyr Cymru (Y Lolfa, Gomer, Gwasg Carreg Gwalch, Rily, Honno, Parthian, Seren a Gwasg Prifysgol Cymru), dim ond Y Lolfa, Honno a Parthian sy’n cynhyrchu llyfrau Kindle (chwiliwch am y gwerthwyr gorau gan Y Lolfa ar Kindle) (chwiliwch am y gwerthwyr gorau gan Honno ar Kindle) (chwiliwch am y gwerthwyr gorau gan Parthian ar Kindle) a dim ond Parthian sy’n cynhyrchu iBooks – felly, mae prif gynnwys y storfa iBooks yn dod…

Cadwch i ddarllen...

Meddal.com: Mwynhau eich technoleg yn y Gymraeg / Enjoy your technology in Welsh

en Recursos
Meddal.com- Enjoy your technology in Welsh

Mae technoleg yn cyrraedd i bob man ac yn effeithio ar ein bywydau i gyd, felly mae’n bwysig cael a defnyddio technoleg yn Gymraeg. Yma, Rhoslyn Prys o Meddal.com yn rhoi rhai esiamplau poblogaidd: Technology reaches everywhere and affects all our lives, so it is important to have and make use of technology in Welsh. Here, Rhoslyn Prys of Meddal.com gives some popular examples: Neidiwch i: / Jump to: Firefox ~ Windows 10 ~ Microsoft Office ~ Cysgliad ~ Wordpress. Facebook

Cadwch i ddarllen...

Ffilmiau Cymraeg ar gael ar DVD ac i’w lawrlwytho’n ddigidol / Welsh language films available on DVD and digital downloads

en Recursos
Ffilmiau Cymraeg ar gael ar DVD

Mae llawer o ffilmiau, dramâu a rhaglenni dogfen arbennig wedi cael eu darlledu ar y teledu yn y Gymraeg, ond heb eu rhyddhau fel DVD neu’n ddigidol.  Felly, mae’r rhestr hon yn llawer byrrach nag y dylai fod, ond mae’r eitemau’n deilwng o gael eu gwylio a’u trysori. There have been many fantastic Welsh-language films, dramas and documentaries broadcast on television, but then don’t receive a DVD or digital release.  Therefore, this list is far smaller than it should be, but each item is well worth watching and treasuring. Beth am ffilmiau a rhaglenni teledu eraill sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, ond sy’n mynegi diwylliant a bywyd Cymraeg drwy’r iaith Saesneg?  Wel, mae’r rhain yn ddechrau da… What about other…

Cadwch i ddarllen...

Geirfa Thematig: ar gyfer Cyfeirio ac Astudio / Themed Glossaries: for Reference and Studying

en Recursos
Geirfa Themateg

This knowledge base provides a series of glossaries/lookup lists, arranged by the level of your language. It can be used as a reference guide, or you can study it using the Quizlet widget embedded in the base of each article. You can also go directly to the Quizlet items: https://quizlet.com/parallelcymru. If you have suggestions or additional lists to include, email me on [email protected]   More about studying with Quizlet What is Quizlet and how can I use it?  -> A quick guide to Quizlet. There are different ways to study or test yourself: Quizlet Study Tools.  

Cadwch i ddarllen...