Straeon Syml

Rhagolwg o adran newydd: Straeon Syml / Preview of a new section: Simple Stories

Yn Adnoddau/Cyhoeddiadau Parallel.cymru

Mae pawb yn hoffi darllen stori fach neu gael eu diddanu gan ychydig o hanesion. Felly, rwy’n dechrau ardal o straeon gan ddarllenwyr.  Mae’n gyfle i bawb rannu eu gwaith a chael eu cyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg.  Rwy’n dechrau gyda’r enghraifft hon, ond rwy’n awyddus i ychwanegu eitemau yn rheolaidd at y dudalen, ac wedyn dros y misoedd nesaf ei datblygu’n ardal lawn. Felly darllenwch, mwynhewch ac anfonwch unrhyw beth yr hoffech ei gynnwys (200 i 500 o eiriau) ataf ar [email protected].

Everybody likes to read a short story or be entertained by a little anecdote. Therefore, I’m starting a section of user-submitted stories. It’s a chance for anyone to share their work and to get published through the medium of Welsh.  I’m starting with this example, but I’d like to be adding items regularly to this page, and then over the coming months to grow it into a full section.  So read, enjoy, and send in anything that you would like to be included (200 to 500 words) to me on [email protected]

Mair o'r Gŵyr, gan Patrick Jemmer.

Unwaith, naeth y gŵyr i gyd oedd yn byw ar bwys y Gŵyr gwympo mewn cariad â gwyr o'r enw Mair, a'i gwallt melyn, hir. Roedd hi'n gweithio mewn melyn oedd â lloriau gŵyr, ar ben y bryn lle roedd tŷ ei chwaer. "Dymunwn ni dy briodi di, wyt ti'n fodlon" medden nhw, ond "Ddim ar gyfrif yn y byd," atebodd hi dan bwdu. Pan gaeth hi lond bol ar yr holl sothach hon, penderfynodd hi ffoi, a dychmygu y ffôi y tu hwnt i'r enfys, i gyrrau’r Ddaear, a rhedeg bant a naeth, nerth ei thraed. O weld hyn, roedd yr holl ddynion yn cwyno: "Gŵyr hi ei meddwl ei hun, felly, gwaetha'r modd. Well i ni fynd i'r dafarn i foddi'ch gofidiau." A dyna beth a wnaethon nhw, yr hen gythreuliaid gwirion.
Mair of the Gower, by Patrick Jemmer.

Once opon a time, all the men who lived near the Gower fell in love with a maid named Mair, and her long yellow hair. She worked in a mill which had slanty floors on top of the hill where her sister's house was. "We want to marry you, are you willing?" they said, but "Not on your nelly," she replied, pouting. When she had had a gutfull of all this old nonsense, she decided to flee. and imagined that she would escape beyond the rainbow, to the furthest corners of the Earth, and run away she did, as fast as her legs would carry her. When the saw this all the men were complaining: "She knows her own mind, more's the pity. We'd better go to the pub to drown our sorrows." And that's what they did, the stupid old devils.