Beca Brown: Ysgrifennu’r nofel i ddysgwyr, Gwers Mewn Cariad / Writing the novel for learners, Gwers Mewn Cariad

Yn Cyfres Amdani/Dysgwyr
Beca Brown Gwers Mewn Cariad prif ddelwedd

Nofel ysgafn am ddyn sy’n syrthio mewn cariad â’i diwtor. Mae Liam yn newydd i ddosbarth Liz ym mis Medi. Ar yr wyneb mae’n hollol wahanol i’w diwtor Cymraeg. Er gwaetha’r gwahaniaeth oed mae carwriaeth yn datblygu rhwng y ddau, a Liz yn wynebu creisus tipyn mwy cymhleth na sut i gyflwyno treigladau… A light-hearted novel about a man who falls in love with his tutor. Liam is new to Liz’s class in September. On the face of it, he is completely different from his Welsh tutor. Despite the age difference, a love affair develops between the two, and Liz faces a crisis that is a little more complex than how to introduce mutations… Author: Beca Brown Level: Canolradd /…

Cadwch i ddarllen...

Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yn Dysgwyr/Newyddion
Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn adrodd newyddion i ddysgwyr newydd yn Gymraeg (eithaf) syml. Mae’n cael eu cyhoeddi ar benwythnosau. Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands reads the news in (quite) simple Welsh. It is published on weekends. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an English translation. Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 17/03 Y Chwe Gwlad Enillodd Cymru  ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ar ôl buddugoliaeth gyfforddus yn erbyn Iwerddon yn Stadiwm Principality. Prif Hyfforddwr Cymru, Warren Gatlad, yw’r hyfforddwr cyntaf yn hanes y gystadleuaeth i gyflawni’r Gamp Lawn deirgwaith. Mae’r canlyniad yn golygu bod Cymru wedi sicrhau’r ail lle yn . Pêl-droed Yn Abertawe, mi wnaeth Manchester…

Cadwch i ddarllen...

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Dolenni
The Weekend Reader

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch! Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy! Dydd Gwener 15/03 Cymraeg yn unig / Welsh only Pam fod…

Cadwch i ddarllen...

S4C: Cyfle i chwaraewyr Cymru ‘C’ brofi eu hunain yn erbyn yr hen elyn / A chance for Wales ‘C’ players to impress against the old enemy

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol
Beth sydd ar S4C

Mae’r gêm rhwng tîm Cymru ‘C’ a Lloegr ‘C’ mis yma yn gyfle i’r chwaraewyr rhoi eu hunain yn y ffenest siop, yn ôl is-reolwr Cymru, Owain Tudur Jones.  This month’s international match between the England ‘C’ team and the Wales ‘C’ team is an opportunity for players to put themselves in the shop window, according to Wales assistant manager, Owain Tudur Jones. Mi fydd y cyn chwaraewr canol-cae Cymru ac Abertawe ar yr ystlys yn Stadiwm Peninsula, cartref Salford City, wrth i’r chwaraewyr Cymraeg orau o Uwch Gynghrair Cymru JD herio tîm Lloegr yn gyfansawdd o’r goreuon o Gynghrair Genedlaethol Vanarama ac yn is. Mi fydd y gêm i’w weld yn fyw ar dudalen Facebook Sgorio am 7.45 ar…

Cadwch i ddarllen...

Joe Mitchell: Creu’r geiriadur Cymraeg-Gwyddeleg cyntaf / Creating the first Welsh-Irish dictionary (ail-bost / re-post)

Yn Anffurfiol/Erthyglau Taireithog
Joe Mitchell- Creu'r geiriadur Cymraeg-Gwyddeleg cyntaf

Mae Joe Mitchell wedi dysgu Cymraeg a Gwyddeleg, a thrwy ddymuniad i helpu defnyddiwr a dysgwyr o’r ddwy iaith mae e wedi gweithio am dros 20 mlynedd yn paratoi geiriadur unigryw- Cymraeg i Wyddeleg. Yn eang ei olwg ac yn tynnu ar ffynonellau llafar a llenyddol, y mae’r Geiriadur Cymraeg – Gwyddeleg yn cynnwys 12,500 o eiriau Cymraeg wedi eu trin a myrdd o enghreifftiau defnyddiol, ceir ynddo hefyd adran ramadeg i hwyluso gwell dealltwriaeth siaradwyr ac ysgrifenwyr y naill iaith a’r llall. Yma, mewn erthygl tairieithog unigryw, mae’n esbonio mwy… Joe Mitchell has learned Welsh and Irish, and through a wish to help other users and learners of both languages he has worked for over 20 years preparing a…

Cadwch i ddarllen...

Diweddariad y Cyngor Llyfrau Cymru: Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019 / Update from the Welsh Books Council: Announcing the 2019 Children’s Literature Awards Shortlist

Yn Prif Dudalen
Gwobrau Tir na n-Og 2019

Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2019, sef y gwobrau a roddir yn flynyddol gan y Cyngor i ddathlu ac anrhydeddu gwaith gwreiddiol gan awduron ac arlunwyr llyfrau plant a phobl ifanc yn y Gymraeg a’r Saesneg. The Welsh Books Council has announced the titles on the shortlist of the prestigious Tir na n-Og Awards 2019, awards which are presented annually by the Council to celebrate and honour original work by authors and illustrators of children’s books in Welsh and English. Teitlau’r rhestr fer Gymraeg Hadau – Lleucu Roberts (Y Lolfa) Nofel anturus i’r arddegau wedi’i gosod mewn byd ôl-apocalyptaidd. Yr ail lyfr yng nghyfres YMA. Cymru ar y Map – Elin Meek, Valériane Leblond (Rily)…

Cadwch i ddarllen...

Geirfaoedd Thematig: ar gyfer Cyfeirio ac Astudio / Themed Glossaries: for Reference and Studying

Yn Adnoddau
Geirfa Thematig

Dyma gyfres o eirfaoedd/rhestrau chwilio, a drefnir yn ôl lefel eich iaith. Gellir ei defnyddio fel canllaw cyfeirio, neu gallwch ei hastudio trwy ddefnyddio’r teclyn Quizlet sydd wedi’i fewnosod yng ngwaelod pob erthygl. Gallwch hefyd fynd yn uniongyrchol at yr eitemau Quizlet: quizlet.com/parallelcymru. This knowledge base provides a series of glossaries/lookup lists, arranged by the level of your language. It can be used as a reference guide, or you can study it using the Quizlet widget embedded in the base of each article. You can also go directly to the Quizlet items: quizlet.com/parallelcymru.   Termau Rhagarweiniol / Introductory Terms Berfau poblogaid / Popular verbs Dyddiau, Misoedd a Thymhorau / Days, Months & Seasons Pynciau ysgol / School subjects Termau Canolradd…

Cadwch i ddarllen...

Terminoleg Rygbi / Rugby Terminology

Yn Dysgwyr/Erthyglau
Rugby terminology

I helpu pobl i ddeall wrth wylio’r rygbi ar S4C (s4c.cymru/cy/chwaraeon/rygbi) neu wrando ar Radio Cymru (bbc.co.uk/programmes/b00dyw7t), dyma restr o dermau cyffredin… Amdani! C’mon Cymru! To help people while watching rugby on S4C (s4c.cymru/cy/chwaraeon/rygbi)  or listening on Radio Cymru (bbc.co.uk/programmes/b00dyw7t), here’s a list of common terms… Game on! C’mon Cymru! Safleoedd / Positions 1, Loose-head prop = Prop pen rhydd 2, Hooker = Bachwr 3, Tight-head prop = Prop pen tynn 4, Lock/Scond Row = Clo/Ail reng 5, Lock/Scond Row = Clo/Ail reng 6, Flanker = Blaenasgellwr (literally forward winger) 7, Flanker = Blaenasgellwr 8, Number 8 = Wythwr 9, Scrum-half = Mewnwr 10, Outiside-half = Maswr 11, Left winger = Asgellwr chwith 12, Inside centre = Canolwr 13, Outside…

Cadwch i ddarllen...

1 2 3 28