Eisteddfod 2018 logo

Prif Weithredwr Elfed Roberts: 100 Diwrnod i fynd tan Eisteddfod Caerdydd / 100 Days to go until the Cardiff National Eisteddfod

Yn Noticias de organizaciones clave en Gales/Prif Dudalen

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni, a chymerodd y Prif Weithredwr, Elfed Roberts, y cyfle i sôn rhywfaint am y Maes a’r hyn fydd i’w weld yn y Bae yn ystod ei Eisteddfod olaf cyn ei ymddeoliad.

There are only 100 days to go before the National Eisteddfod begins in Cardiff Bay this year, and Chief Executive, Elfed Roberts, spoke about the Maes and what to expect as he prepares for his final Eisteddfod before his retirement.

Elfed Roberts EisteddfodElfed Roberts

Mae llawer o sôn wedi bod am y ffaith bod yr Eisteddfod eleni yn arbrofol a threfol, ac mae ‘na nifer o syniadau newydd yn cael eu treialu yma eleni, ond gallaf sicrhau pobl y bydd o’n amlwg eich bod chi ar Faes yr Eisteddfod wrth grwydro o gwmpas yn ystod yr wythnos. Rydym yn benderfynol o sicrhau bod yr awyrgylch agos atoch a chyfeillgar sydd bob amser i’w cael ar faes traddodiadol hefyd i’w teimlo ym Mae Caerdydd.There’s been plenty of discussion on the fact that this year’s Eisteddfod is an experimental and urban festival, and that we’ll be doing a few things differently in Cardiff. But I think it’s important to stress that the Bay will be transformed into an Eisteddfod Maes. We’re determined that the friendly and welcoming atmosphere will be the same as every other year.
Mae’r Bae’n eithaf tebyg i faes traddodiadol o ran maint, ac rydym yn edrych ymlaen at gyplysu elfennau o’r maes arferol gyda defnyddio o adeiladau eiconig y Bae ac ambell syniad newydd yn ystod yr wythnos.The Bay is similar to the traditional Maes in size, and we’re looking forward to combining elements of the usual site with the Bay’s iconic buildings and one or two other new ideas during the week.
Erbyn hyn, mae nifer o’r cyhoeddiadau wedi’u gwneud. Mae manylion y cyngherddau wedi’u cyhoeddi, a’r tocynnau’n gwerthu’n ardderchog – ychydig iawn o docynnau sydd ar ôl ar gyfer nifer o’r nosweithiau felly ewch ati i archebu’n fuan os nad ydych chi eisoes wedi gwneud.By now, we’ve done a number of the main announcements. We’ve outlined the concerts and tickets are on sale and selling exceptionally well – there are very few tickets left for a number of evenings – so get in touch to order your tickets as soon as you can so you don’t miss out.
Rydym hefyd yn gwybod mai Diffiniad fydd y prif fand ar Lwyfan y Maes BBC Radio Cymru nos Wener, ac mae hyn wedi cael croeso brwd gan bawb. Bydd y Llwyfan, y Pentref Bwyd a’r bariau mawr i gyd wedi’u lleoli’n hynod gyfleus yn y Roald Dahl Plass y tu allan i fynedfa Canolfan Mileniwm Cymru, a dyma le fydd lleoliad Cerrig yr Orsedd ar gyfer y seremonïau ar fore Llun a Gwener hefyd, gyda’r Cerrig yn cael eu symud yn ystod yr wythnos.We also know that Diffiniad will be headlining Llwyfan y Maes BBC Radio Cymru on the Friday night, and to say this has been warmly welcomed is an understatement. The stage, the Food Village and the main bars are all situated within the Roald Dahl Plass outside the main entrance of the Wales Millennium Centre, which is where the Gorsedd Stones will also be located for the ceremonies on Monday and Friday morning, with the Stones moved during the week.
Bydd y Pafiliwn, nifer o’r perfformiadau theatrig a’r Babell Lên wedi’u lleoli yng Nghanolfan y Mileniwm, a byddwn hefyd yn defnyddio rhai eraill o adeiladau eiconig y Bae er mwyn cynnal gweithgareddau. Adeilad y Pierhead fydd cartref Shwmae Caerdydd, Dysgu Cymraeg - Learn Welsh, a lleolir Y Lle Celf eleni yn y Senedd. Bydd tair ystafell hefyd wedi’u neilltuo ar gyfer Cymdeithasau yn adeilad y Senedd.The Pavilion, many of the theatrical performances and the Literary Pavilion will all be situated within the Millennium Centre, and we’ll also be using other iconic buildings in the Bay throughout the week. Shwmae Caerdydd, Dysgu Cymraeg – Learn Welsh will be in the Pierhead Building and this year’s Lle Celf is in the Senedd. Another three rooms within the Senedd will be used for Societies meetings during the week.
Bydd amryw o’n hymwelwyr yn cofio adeilad hardd Tŷ Portland ar Stryd Biwt, ac rydym wedi bod yn ddigon ffodus i allu sicrhau’i ddefnydd ar gyfer adeilad Dawns eleni, ac mae hyn yn rhoi sgôp i ni gynnal ambell ddigwyddiad a gweithgaredd ychydig yn wahanol yn ystod yr wythnos.Many of our visitors will know the attractive former bank building on Bute Street, Portland House, and we’ve been fortunate enough to be able to put our Dance events there during the week. This has given us extra scope to hold a few extra events and activities during the week.
Bu modd cadarnhau dros y Sul y bydd Maes B yn mynd i hen adeilad Profiad Doctor Who yn y Bae, ac rydym yn arbennig o falch o hyn gan ei fod yn ein galluogi i gynnig gŵyl ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed unwaith eto eleni. Roeddem hefyd yn awyddus iawn i leoli Maes B yn y Bae, fel bod ein gweithgareddau i gyd yn cael eu cynnal mewn un rhan o’r ddinas.Over the weekend, we were able to confirm that Maes B will be held in the former home of the Doctor Who Experience in the Bay, and we were particularly pleased to announce that we will be organising a music festival for those aged 16 and over again this year. We were also very keen to have Maes B in the Bay so that Eisteddfod activities are all held in one part of the city during the week.
Eleni, mae gennym ardal wyddoniaeth a thechnoleg yn hytrach nac un pafiliwn mawr. Ac fe fydd yr amrywiaeth arferol o arddangosfeydd, gweithgareddau a sioeau’n cael eu cynnal yno eto, gyda’r cyfan oll yn sicr o apelio at bobl o bob oed, wrth i ni hyrwyddo gwyddoniaeth a thechnoleg yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog.This year, we have a science and technology area rather than one large pavilion. And the usual mix of exhibitions, activities and shows will be held there again this year, with everything designed to appeal to people of all ages as we promote science and technology bilingually and in Welsh.
Rwy’n siŵr y bydd nifer fawr yn falch iawn o glywed bod rhai o’n strwythurau dros dro mwyaf deniadol ni’n dychwelyd i’r Maes eleni, gyda yurt y Tŷ Gwerin a tepees Caffi Maes B a Sinemaes yn cymryd eu lle o amgylch y Maes. Bydd bar Syched hefyd yn dychwelyd, a bydd wedi’i leoli wrth ymyl y Tŷ Gwerin yn ardal yr Eglwys Norwyaidd a fydd yn gartref i nifer o weithgareddau cerddorol.I’m sure people will be pleased to hear that a number of our most attractive temporary structures will be returning to the Maes this year, with the Tŷ Gwerin yurt and the Caffi Maes B and Sinemaes tepees taking their place on the Maes. The Syched bar will also be returning, and will be located close to Tŷ Gwerin near the Norwegian Church which will host a number of musical events.
Bydd dros gant o stondinau o bob lliw a llun o amgylch y Bae, ac er bod y stondinau traddodiadol mae pobl wedi arfer eu gweld ar y Maes i gyd wedi gwerthu, mae ambell un o’r cytiau bach pren yn dal i fod ar gael - ond mae angen cysylltu’n sydyn er mwyn sicrhau lle. Mae’r wybodaeth i gyd ar wefan yr Eisteddfod.There’ll be over 100 stalls of all shapes and sizes around the Bay, and although all the traditional stalls have been sold, there are still a few small wooden huts available to rent for the week – but you’ll have to be quick to get one. All details on the Eisteddfod website.
Mae llawer o sôn fod ystafelloedd mewn gwestai’n brin iawn yn ystod yr wythnos eleni erbyn hyn, ond mae gennym ni le ar ôl ar gyfer unrhyw un sy’n awyddus i ddod i aros ar y maes carafanau a gwersylla swyddogol. Mae aros ar y maes carafanau’n rhan o hwyl yr Eisteddfod i gannoedd o deuluoedd bob blwyddyn, felly beth am ddod atom i Gaeau Pontcanna eleni i gael blas ar Eisteddfod yn y ddinas go iawn?We’ve been hearing that hotel rooms in the Cardiff area are scarce during Eisteddfod week, but we’ve still got spaces on the official caravan and family campsite. Staying on the caravan site is great fun and part of the Eisteddfod experience for hundreds of families every year, so why not book your pitch and come to stay in Pontcanna Fields this year? You can book online on the Eisteddfod website.
Ac wrth sôn am wefan yr Eisteddfod, dyma’r lle i fynd o heddiw ymlaen i rag archebu eich copi o Raglen Swyddogol yr Eisteddfod. Gyda 100 diwrnod i fynd tan ddechrau’r Eisteddfod, mae’r gwaith o roi’r amserlenni at ei gilydd yn tynnu tua’r terfyn, ac unwaith eto, byddwn yn cynnal dros fil o weithgareddau unigol o amgylch y Maes.And the Eisteddfod website is also the place to go to pre-order your copy of the Official Programme from today onwards. With 100 days to go until the start of the Eisteddfod, the work of collating all the events and activities is drawing to a close, and once again this year, we’ll be organising over 1,000 individual events around the Maes during the week.
Bydd y Rhaglen Swyddogol ar gael o wefan yr Eisteddfod erbyn dechrau Gorffennaf, a bydd unrhyw un sy’n ei rag archebu’n sicrhau copi cyn gynted ag y daw o’r wasg. Felly ewch draw i’r wefan i sicrhau eich copi cyn pawb arall!The Official Programme will be distributed to all those who pre-order a copy by the beginning of July, so go online now to pre-order your copy to receive it before anyone else!
Bydd rhagor o docynnau ar werth o 8 Mai ymlaen, wrth i ni gyhoeddi manylion mwy o weithgareddau nos yn ystod yr wythnos mewn amryw o wahanol leoliadau. Bydd modd hefyd archebu bandiau garddwrn ar gyfer gweithgareddau’r dydd a gynhelir yn y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon ac yn yr is-bafiliynau a leolir yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.We’ll have more tickets available from 8 May onwards, as we announce details of more evening events in a number of locations around the Bay. You’ll also be able to pre-order wristbands for day activities in the Pavilion in the Donald Gordon Theatre and the smaller pavilions dotted around the Wales Millennium Centre.
Gellir prynu’r rhain ymlaen llaw neu ar y diwrnod, a’r amcan yw ein galluogi i reoli niferoedd sy’n cael mynediad yn unol ag anghenion iechyd a diogelwch y Ganolfan. Bydd mynediad i’r ardaloedd eraill y Maes, gan gynnwys yr adeiladau parhaol eraill, i gyd yn rhad ac am ddim.These can be ordered beforehand or bought on the day, and the aim is to enable us to control the number of people in the Centre at any one time, in line with their health and safety requirements. Entry to the other areas on the Maes, including the other permanent buildings will be free of charge.

Rydym yn benderfynol o sicrhau bod yr awyrgylch agos atoch a chyfeillgar sydd bob amser i’w cael ar faes traddodiadol hefyd i’w teimlo ym Mae Caerdydd.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn ardal y Bae o 3-11 Awst.  The Cardiff National Eisteddfod is held in the Bay from 3-11 August.

Am ragor o wybodaeth ac i brynu tocynnau, ewch i:  /  For more information and to buy tickets, go to:

www.eisteddfod.cymru

Map darluniadol Ebrill 2018 – Illustrative map April 2018

Map Eisteddfod darluniadol ebrill 2018