Doh comic book callout

Doh- Pethau twp dw i wedi’u dweud yn y Gymraeg / Daft things that I’ve said in Welsh

in Articles/Foundation

Mae pob dysgwr wedi dweud rhywbeth twp tra’n dangos ei sgiliau newydd Cymraeg. Dyma gasgliad bach o bethau dw i wedi eu clywed…
Every learner has said something daft while showing off our new skills. Here’s a small collection of things that I have heard…

Pan siarad â chyfaill, o'r blaen o ddweud 'Dw i'n hoffi dy glustdlysau', 'Dw i'n hoffi dy glustffonau'.When speaking to a friend, instead of saying 'I like your earrings', 'I like your headphones'.
Pan ysgrifennu ebost, o'r blaen o dypio 'Dw i'n atodi'r cyfieithiad', 'Dw i'n atodi'r cyfieithydd'.When writing an email, instead of typing 'I attach the translation', 'I attach the translator'.
Pan siarad â'r bos, o'r blaen o ddweud 'Wyt ti'n brysur yn y gwaith ar hyn o bryd?', Wyt ti'n brysur yn y gwely ar hyn o bryd?'When speaking to the boss, instead of saying 'Are you busy in work at the moment?', 'Are you busy in bed at the moment?'
Dw i'n cofio codi digon o hyder i ddweud hwyl fawr i bawb ar fy nydd cyntaf o'r cwrs go iawn. Gwnes i droi yn galonogol i'r dosbarth a dwedais i: "Hwyl, gwnes i glywed i chi yfory!".
Gwnes i ddim yn sylweddoli beth ddwedaias i tua ro'n ar fy nghar- ro'n i'n nodi am "Hwyl, gweloch chi wythnos nseaf". O'r leia roedd e "Hwyl" yn gywir!
I remember getting up the courage to say a collective goodbye the first day of my first off-line, real world course. I turned cheerily to the class and announced: "Goodbye, I heard you tomorrow!".
I didn't realise what I'd said until I was at my car- I had been going for: "Goodbye, see you next week". At least I got "Goodbye" right!
I'r weinyddes ym Mhopty Blakeman's yng Nghaerfyrddin: "Does dim rhyfedd dych chi'n mor tenau pan dych chi'n gweithio mwy galed". Ond, o'r blaen o tenau am thin, daeth bant tew: fat. Ro'n i'n mortified!To the waitress in Blakeman's Pantry in Carmarthen: "No wonder you're so thin, when you work so hard." But instead of tenau for thin, out came tew: fat. I was mortified!
Pan dalu am siopa â chyfaill- "Oes dewin gyda ti yn dy boced?"
The dewin should have been newid...
When paying for shopping with a friend- "Do you have a wizard in your pocket?"
Dewin=wizard, and newid=change.
Roedd fy merch mynd i fod yn bresennol mewn cyfarfod, sy wedi angen icebreaker, ac am bob aelod i hala neges destun ymlaen.
Gwnes i awgrymu: "Gwela i chi yn y cyfarfod" for "I'll see you at the meeting". Yn anfoddus, o'r blaen o "gwela" gwnes i syllafu "gwella", sy'n golygu "I'll improve you at the meeting"!
My daughter was just about to attend a meeting, which required as an icebreaker, for each member to send a text on ahead. Each person's text had to be in a different language.
I suggested: "Gwela i chi yn y cyfarfod" for "I'll see you at the meeting". Unfortunately, instead of "gwela" I spelt out "gwella", giving "I'll improve you at the meeting"!
Es i WestEnd Stores ym Mhwllheli yn chwilio am hoelion 3 modfedd, "Sgynnoch chi hoelion tair troedfedd?" gofynnes i. "Sori, dan ni allan o hyn," atebodd y boi yn y siop, heb wenu. I went in to West End stores in Pwllheli looking for 3 inch nails, and said "Have you got any 3 foot nails?" "Sorry, we're out of those," came the reply, with just the ghost of a smile.
Gwnes i ddysgu'r geiriau anhygoel ac anobeithol ar yr un pryd, ond gwnes i ddrysu nhw weithiau. Gwnes i dderbyn rhai funny looks pan ddwedais i bobl 'Wyt ti'n gwylio anobeithol heddiw'...I learnt the words incredible and awful at the same time, but I confused them sometimes. I received some funny looks when I said to people 'You look awful today'...
Pan es i'r dosbarth yn hwyr un bore, dwedais i 'mae'n flin da fi mod i'n hwyr; ces i ryw ar fy nghar'. Ro'n i'n meddwl pam roedd pobl gwiylio yn rhyfedd arni i tua gwnes i sylweddoli yn hwyrach beth ddwedais i... (rhyw = sex, rhew = ice)When I went to a class late one morning, I said "i'm sorry I'm late, I had sex on my car'. I was wondering why people were loking at me oddly until I realised later what I said... (rhyw = sex, rhew = ice)

Felly, mae’n hollol normal gwneud camgymeriadau- jest cadwch ymarfer a mwynhewch y daith!
So, it’s completely normal to make mistakes- just keep practicing and enjoy the journey!