Tatjana- Learning Welsh in Slovenia

Tatjana: Dysgu Cymraeg yn Slofenia / Learning Welsh in Slovenia

in Intermediate/Interviews

Mae Tatjana wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 2012, ond yr holl ffordd o Slofenia! Dyma, mae hi’n siarad am sut ddechreodd hi yn yr iaith a sut mae’n hi’n dysgu.

Tatiana has been learning Welsh since 2012,  but all the way from Slovenia! Here, she talks about how she started in the language and how she learns.

Shw mae Tatiana. Nawr, rwyt ti’n berson diddorol achos ti’n dod o, ac yn byw yn, Slofenia, ond rwyt ti wedi bod yn dysgu Cymraeg. Y cwestiwn amlwg yw - beth sydd wedi dy ddenu di i ddysgu Cymraeg?

Shw mae Neil. Diolch am cael fi yma. Wel, fy ateb bir bydd yn fod rygbi.
Roedd rygbi'r peth gyntaf ble dw i wedi cwrdd gyda Chymraeg yn wir ac sydd roedd yn codi diddordeb i fi i drio dysgu'r iaith. Roedd popeth arall yn dod tipyn bach yn nes ymlaen.
Hello Tatiana.  Now, you’re an interesting person because you’re from, and live in, Slovenia, but you have been learning Welsh.  The obvious question is- what attracted you to learning Welsh?

Hello Neil. Thanks for having me here. Well, My short answer would be rugby. Rugby was the first thing where I've met with Welsh in real and which raised an interest in me to try to learn the language. All the rest came a bit later.
Dyna rhyfedd! Dw i'n gwybod mod rygbi yn cael ei hybu yng Nhogledd Eidal ond dydw i ddim yn gwybod unrhywbeth amdano fe yn Slofenia- sut gwnest ti ddatblygu diddordeb ynddo fe?

Wnes i ddim cael diddordeb yn y rygbi o gwbl o'r blaen, ond digwyddiadau yn dod â fi popeth nes ymlaen iawn. Mae popeth wedi gwneud dim byd gyda'r poblogrwydd o rygbi yn ein rhanbarth- roedd rygbi ddim yn boblogrwydd mewn gwlad fi o gwbl. Caeth e'r gêm e chwarae yn Slofenia tipyn bach, ond heb ddiddordeb mawr o bobl.

Yn 2007 ces i wahodd i gymryd rhan ar un fforwm o brîc yn eu harddegau, ac yn fuan ces i fy newis fel safonwr a thipyn bach ymlaen i fod y gweinyddwr hefyd. Wnaethon nhw yn siarad ar y fforwm am bopeth, yn arbennig am Doctor Who, LEGO, gemau ffideo- ac rygbi wrth cwrs. Un dydd aeth yr holl staff ar wyliau am wythnos. Gwnes i dderbyn y dasg i ddylyn a sgwennu am y daith y Llewod Prydeinig a Gwyddelig i Affrica de yn 2009. Wel wnes i ddim yn gwybod dim byd am y peth, felly dechreuais i ddarllen popeth am rygbi- y daith honna a phopeth arall. Dros ddarllen a sgwennu amdano fe ar y fforwm wnes i syrthio mewn cariad â rygbi. O'n i wylio mwy a fwy gemau rygbi, yn enwedig pan roedd Cymru yn chwarae. Doedd e dim llawer o gemau mod i'n gallu gwylio ac roedd rhai gymiau rhywle ar y radio i wrando llawer o adegau, ond roedd yn y Gymraeg. Wnes i ddim yn deall dim byd, ond gwnes i moyn gwybod beth maen nhw'n siarad am. O'r amser hwnnw wnes i sgwennu llawer am rygbi ar Twitter a Facebook. gyda hynny dw i wedi helpu gwneud rygbi mwy poblogrwydd yn Slofenia hefyd. Felly, o'n i'n ffan, nid chwaraewr.

A beth mae'r hyn i'w wneud â'r Gymraeg? Oedd ddwy beth sy'n wedi dechrau fi dysgu Cymraeg. Roedd eiliad cyntaf pan o'n i'n moyn gwrando ar y sylwebaeth gêm ac o'n i'n moyn deall popeth beth maen nhw'n dweud felly dw i wedi dewis i ddysgu'r iaith. Roedd yr ail eiliad yn 2012 pan enillodd tîm rygbi Cymru Pencampwriaeth Chwe Gwlad a'r Gamp Lawn. Gwnes i eistedd ar fy nghyfrifiadur a gwyliais i'r gêm olaf- roedd e gyfle i ennill neu golli'r Gamp Lawn. Dw i'n cofio bod y gêm yn straen ac o'n i nerfus iawn. Ar un eiliad, gwnes i wneud addewid- tysen nhw ennill y Gamp Lawn baswn i ddysgu Cymraeg yn wir. Gwnaethon nhw ennill y Gamp Lawn, felly oedd rhaid i fi gyflawni'r addewid. Felly dyma fi, dysgu Cymraeg ers 2012/2013!
That's unusual! I know that rugby is being promoted in Northern Italy but I don't know anything about it in Slovenia- how did you develop an interest in it?

I wasn't interested in rugby at all before, but happenings brought me everything later on. Everything had nothing to do with popularity of rugby in our region at all. In my country rugby was not popular at all. It was played in Slovenia a little bit, but it didn't get any significant interest.

In 2007 I was invited to participate on a forum of British teenagers. Soon after I came there they chose me for the moderator and a bit later also for administrator. On the forum they talked about everything, especially about Doctor Who, LEGO, video games- and rugby of course. One day the whole staff went on holidays for a week and gave me the task of following and writing about the British and Irish Lions tour in South Africa in 2009. Well, I didn't know anything about the thing, so I started to read everything about rugby that tour and everything else. Through reading and writing about it on the forum I fell in love with rugby. I have been watching more and more games, especially when Wales has played. There was not many games I could watch but there was a game on the radio to listen many times, but it was in Welsh. I didn't understand anything but I wanted to understand what they were talking about. From that time on I've written a lot about rugby on Twitter and Facebook and with that I've helped to make rugby more popular in Slovenia too. So, I was fan and not a player.

And what this all have to do with Welsh? There were two moments which got me to learning Welsh. The first moment was when I wanted to listen to rugby game commentaries and I wanted to understand everything what they are saying, so I've chosen to learn the language. The second moment was in 2012 when the Welsh rugby team won the 6 Nations Grand Slam. I sat behind my computer and watched the final game- it was a chance to win or lose the Grand Slam. I remember the game was stressful and I was very nervous. At one moment I promissed if they win the Grand Slam then I'd really learn Welsh. They won the Grand Slam so I had to fulfill my promise. So, here I am, learning Welsh from 2012/2013.
Chwarae teg- llwybr diddorol i mewn i'r iaith! Mae’n rhaid ei fod yn anodd i ddysgu Cymraeg pan rwyt ti’n byw yn bell o Gymru. Sut wyt ti wedi bod yn dysgu?

Yn gyntaf gwnes i drio ffyrdd traddodiadol, gyda llyfrau ac CDau. O'n i wedi gwneud cardiau fflach ac dw i wedi recordio geiriau a brawddegau gyda meddalwedd IVONA- ond heb lwyddiant wrth gwrs. Felly o'n i'n chwilio arlein ac ffeindiais i gwrs sain Say Something in Welsh ac ers hynny dw i wedi bod yn dysgu gyda nhw.
Fair play- an interesting route to into the language! It must be difficult to learn Welsh when you are far from Wales. How have you been studying?

First I tried through more traditional ways, with books and CDs. I have been doing flash cards and I've recorded words and sentences with IVONA software- without success of course. So I was searching online and found Say Something in Welsh's audio course and since then I've been learning with them.
Wyt ti wedi cael cyfleoedd i ymweld â Chymru ac ymarfer yr iaith?

Do, dw i wedi cael y cyfle i ymweld â Chymru unwaith- roedd fe blwyddyn diwetha. Es i'r bwtcamp SSIW ac wedyn gwnes i ymweld ag Eisteddfod genedlaethol. Roedd e lawer o gyfleoedd i siarad Cymraeg- o'n i wedi bod yn hapus iawn!
Have you had opportunities to visit Wales and practice the language?

Yes, I've had the chance to visit Wales once- it was last year. I went to the SSIW bootcamp and after that I visited the National Eisteddfod. There were many opportunities to speak Welsh- I was very happy.
Oes unrhyw straeon doniol gyda ti am ddefnyddio’r iaith?

Pan wnes i ddod o'r bwtcamp do'n i ddim yn gallu stopio siarad Cymraeg o gwbl! Ar ôl yr bwtcamp es i Gaerddydd a gwnes i feddwl bod pawb yn siarad Cymraeg yno. Dw i'n hoffi coffi llawer hefyd felly es i ar y peth cyntaf yn y bore i fynd rhywle i yfed coffi. Yn dod yno wnes i bron yn gweiddi o'r mynedfa: "Bore da! Coffi Americanwr mawr plîs!".
"Ummm ... Beth?" roedd mwy cwestiwn na ateb yn Saesneg o un o ddau ddyn sy' wedi bod yn gweithio yno.
"Ydych chi ddim yn siarad Cymraeg?" wnes i ofyn dal yn Cymraeg.
O'n i dal yn siarad Cymraeg a dangos pa fawr coffi mod gwnes i moyn.
"Oh, iawn- dw i ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda iawn weithiau, beth am y Gymraeg" roedd e ateb yn Saesneg.
Roedd e lawer o hwyl ac roedd pawb yn chwerthin. Roedd e dynion yno ddim yn ddig a ches i coffi mawr, iawn, iawn.
Do you have any funny stories of when you have been using the language?

When I came from the bootcamp I just couldn't stop speaking Welsh at all. After the bootcamp I went to Cardiff and I thought that all people there spoke Welsh. I like coffee very much, so the first thing in the morning I went somewhere where I could get one. Coming there I almost shouted already from the entrance in Welsh: "Good morning, big american coffee please."
"Ummm ... what?" was more question than answer in English from one of two men who worked there.
"Are you not speaking Welsh?" I asked, still in Welsh.
I was still talking in Welsh and showing to them both how big a coffee I wanted.
"Ah, OK ... Sometimes I can't speak even English well, let alone Welsh." was his reply in English.
It was all lots of fun and we all laughed. The men working there weren't angry and I've got a really big coffee indeed.
Beth yw dy argraff di o ddysgu a defnyddio’r iaith o gymharu â ieithoedd eraill?

Hmmm...Mae a rhywbeth gwahanol i ddysgu Cymraeg gan gymharu i ieithoedd eraill- llawer o swniai a strwythurau gwahanol, ond dim ond ar yr olwg gyntaf. Dw i wedi bod yn dysgu rhai ieithoedd gwahanol o'r blaen a nid yw gramadeg yn llawer gwahanol. Beth oedd yn syndod i fi oedd y ffordd o ddysgu gyda Say Something in Welsh. Mae hon yn wahanol iawn ac yn effeithlon iawn hefyd. Wel, pan ti'n dechrau siarad yr iaith yn gwir ac do't ti ddim yn ofn i siarad, mae teimlo yn wych- nid jyst gyda'r Gymraeg ond gyda phob iaith ti'n dysgu.
What has been your impression of learning and using the language compared to other languages?

Hmmm...it is something different to learn Welsh in comparison to other languages- many different sounds and structures, but only at the first glance. I've learnt some diferent languages before and grammar is not much different. What was a surprise to me was the way of learning with Say Something in Welsh. This is very different but also very efficient. Well, but when you really start to speak the language and you are not afraid to speak, it is great feeling- not just with Welsh but with every language you learn.
Mae wedi bod ysbrydoledig iawn i siarad â ti. I gloi, pa gyngor fyddet ti’n ei roi i bobl sydd yn dysgu Cymraeg, yn enwedig i bobl sydd yn gwneud hyn y tu hwnt i’r ffin?

Wel, yn gyntaf, peidiwch â chymharu eich hun â'r eraill. Dysgwch faint ych chi'n gallu, defnyddiwch bob cyfle i ymarfer ac yn bwysicaf- peidiwch i fod yn ofn i siarad. Mae'r siarad yr iaith yw'r peth bwysicaf. Mae rhaid i chi siarad, siarad, siarad. Os does dim un sy'n siarad Cymraeg gyda chi, mae'n dda i ffeindio rhywun arlein dros Skype neu dros wasanaethau eraill. A- peidiwch â phoeni- dych chi'n gallu siarad yn well nag ydych chi'n feddwl. defnyddiwch yr iaith achos gyda hon ych chi'n helpu'r iaith i fyw.
It has been very inspiring to talk with you.  To close, what advice would you give to people who are learning Welsh, especially those who are doing it from beyond the border?

Well, first of all, don't compare yourself to others. Learn as much as you can, take every chance to practice and the most important thing- don't be scared to speak. Speaking the language is the most important thing. You have to speak, speak, speak. If you don't have anyone who's speaking Welsh, it's good if you find someone online through Skype or some other services. And- don't worry. You can speak more than you think. Use the language because with this you help the language to live.

Mae mwy am Tatjana yma: cymraegblog.blogspot.co.uk, facebook.com/KnightGhost1 a twitter.com/KnightGhost a dych chi’n dysgu Cymraeg yn yr un ffordd trwy Say Something In Welsh.
There is more on Tatiana here: cymraegblog.blogspot.co.uk, facebook.com/KnightGhost1 a twitter.com/KnightGhost and you can learn Welsh in the same way through Say Something In Welsh.