Cefnogi Dysgu Anffurfiol

Cefnogi Dysgu Anffurfiol / Supporting Informal Learning

in Parallel.cymru Announcements/Resources

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw’r i rannu’r ieithoedd.  Trwy gyflwyno deunyddiau darllen ochr yn ochr, yn paralel, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd, gall siaradwyr a dysgwyr o bob gallu fwynhau darllen a chefnogi’u datblygiad i’r lefel nesaf.  Dyma mae cynnwys parallel.cymru yn ei wneud- mae’n gwneud darllen Cymraeg yn hygyrch i bawb.

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as a binary Welsh/English option. By presenting reading materials side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency, speakers and learners of all abilities can enjoy reading and support their progression to the next level. This is exactly what parallel.cymru does- it makes reading Welsh accessible to all.

Fel deunydd dysgu anffurfiol, mae llawer o fanteision:

 • Bydd pob erthygl yn aros arlein gydag URL unigryw, ee parallel.cymru/?p=728.
 • Yn wahanol i gylchgronau traddodiadol, dydy’r cynnwys ddim yn diflannu ar ôl y cyhoeddiad nesaf, felly cewch fynediad i’r URL am flynyddoedd i ddod.
 • Gallwch ofyn i’ch dosbarth ddarllen erthygl cyn cwrdd, a’i thrafod yn y dosbarth.
 • Gallwch ddefnyddio erthygl neu ddyfyniad i gefnogi hysbyseb- e.e. defnyddio dyfyniad o gyfweliad awdur ar gyfer dosbarth darllen.
 • Gallwch lawrlwytho unrhyw erthgyl fel PDF i’w defnyddio all-lein (mae botwm coch ‘Download article as PDF’ ar waelod pob erthygl).
 • Mae sain gyda sawl erthygl, felly mae pobl yn gallu gwrando ar sut mae'r iaith yn swnio, a darllen ar yr un pryd.  Gyda rhai erthyglau fel y Newyddion, mae Huw yn darllen ar ddau gyflymder- rheolaidd ac araf.  Mae mwy o wybodaeth am y sain ar y wefan.

As a resource for informal learning, there are lots of advantages:

 • Every article will stay online with a unique URl, such as parallel.cymru/?p=728.
 • Unlike traditional magazines, the content doesn't disappear after the next edition, so you can reference the URL for years to come.
 • You can ask your class to read an article before meeting, and then discuss in the class.
 • You can use an article or quotes to support an advertisement- for example using quotes from an author for a reading group.
 • You can download any article as a PDF to use off-line (there is a red Download article as PDF button on the bottomif each article).
 • Many articles include a narration, so that that people can listen to how the language sounds, and read at the same time. With some articles such as the News, Huw reads the article at two speeds- normal and slow. There is more information on the sound here.

Yn ychwanegol i'r erthyglau, mae e rhai adnoddau sy'n addas iawn am ddysgwyr:

In addition to the articles, there are some resources that are particularly suitable for learners:

Fel dysgwr fy hunan, dw i’n hapus iawn i gydweithio gyda thiwtoriaid i wella’r wefan.  Os oes syniadau gyda chi gallwch drafod gyda’ch Swyddog Dysgu Anffurfiol, neu i rannu cyfraniadau, cysylltwch â fi’n syth.

I gydweithio gyda'n gilydd, gallaf anfon pamffledi atoch drwy’r post i’w dosbarthu.  Hefyd, mae poster A4/A3 isod, a thempled ar gyfer pamffled A5:

As a learner myself, I'm very happy to co-work with tutors to improve the website. If you have any ideas you can go through your Informal Learning Officer to share suggestions or contact me directly.

To publicise the wesbite, I can send you leaflets through the post to distribute. Also, there is an A4/A3 poster below, and a template for A5 fliers: