Michelle Fecio- Resources for International Learners

Dysgwr Michelle Fecio: Adnoddau am ddysgwyr rhyngwladol / Resources for International Learners

in Articles/Foundation

Mae Michelle wedi bod yn dysgu Cymraeg am flwyddyn yn unig, yr holl ffordd o’r Unol Daleithiau! Yma, mae hi’n mynegi ei phrofiad o ddysgu ac mae hi’n rhannu adnoddau mae’n eu defnyddio.
Michelle has been learning Welsh for only a year, and all the way from the United States! Here, she conveys her experience of learning and shares resources that she uses.

Dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg am un flynedd a tair mis, ond dw i wedi cael dwy sgwrs y unig efo pobl yn yr iaith yn fywyd go iawn. Pam? Dw i’n byw yn America – Sir Efrog Newydd i fod yn benodol. Dydy e ddim yn llawer o siaradwyr Cymraeg yn yr ardal lle dw i’n byw (dim o gwbl, a dweud a gwir). Dw i’n meddwl ei fod e’n mynd heb ddweud bod dysgu iaith ar eich pen eich hun, heb siaradwyr eraill, yn anodd iawn. Dw i ddim yn gallu siarad neu ysgrifennu yn dda iawn eto achos does dim lot o gyfleoedd i ymarfer yr sgiliau ‘ma yn fywyd bob dydd yma. Yn ddiolchgar, mae e lawer o adnoddau gwych ar gyfer dysgwyr Cymraeg tu allan i Gymru. I’ve been learning Welsh for one year and three months, but I’ve had only two conversations in the language with people in real life. Why? I live in America – New York State to be specific. There aren’t a lot of Welsh speakers in the area where I live (none at all, actually). I think that it goes without saying that learning a language on your own, without other speakers, is very difficult. I can’t speak or write very well yet because there aren’t many opportunities to practice those skills in everyday life here. Thankfully, there are a lot of great resources for Welsh learners outside Wales.
Yn gyntaf, dylwn i esbonio yn dipyn bach pam roeddwn i’n penderfynu dysgu Cymraeg. Dw i ddim yn Gymraes, dydy fy nheulu ddim yn dod o Gymru, a doeddwn i ddim wedi ymweld â Chymru hyd yn oed cyn i fi penderfynu dysgu’r iaith. Roedd fy niddordeb yng Nghymru a Chymraeg yn dechrau pan roeddwn i’n ifanc (tua un deg pedwar oed). Wnes i glywed am Gymraeg am y tro cyntaf wrth ddarllen The Grey King, gan Susan Cooper, ac roeddwn i’n cwympo mewn cariad efo’r iaith a’r wlad. Wnes i drio dysgu Cymraeg ar y pryd ‘na, ond doedd digon o adnoddau ddim ar gael ar y We. Yn amlwg, roeddwn i ddim yn gallu jyst ffeindio dosbarth Cymraeg yng ngorllewin Efrog Newydd!First, I should explain a little about why I decided to learn Welsh. I’m not Welsh, my family doesn’t come from Wales, and I hadn’t even visited Wales before I decided to learn the language. My interest in Wales and Welsh started when I was young (about fourteen years old). I heard about Welsh for the first time while reading The Grey King by Susan Cooper, and I fell in love with the language and the country. I tried to learn Welsh, but there weren’t enough resources available on the internet. Obviously, I couldn’t just find a Welsh class in Western New York!
Mae e’n llawer mwy dewisiadau am ddysgwyr rhyngwladol ar hyn o bryd. Mae Say Something in Welsh yn ffordd hawdd i ddysgu sgiliau siarad a gwrando, ac mae e’n hawdd defnyddio efo’r ap. Roeddwn i’n dechrau dysgu efo Say Something in Welsh (maen nhw’n cynnig y cwrs cyntaf am ddim!). Dw i ddim yn meddwl fasai i wedi bod mor llwyddiannus hebddo fe. Mae fforwm ar-lein gyda nhw hefyd, lle mae dysgwyr yn gallu gofyn cwestyniau, trafod pynciau Cymraeg, a threfnu cyfarfodydd a sgwrs ar-lein efo dysgwyr eraill yng Nghymru ac o gwmpas y byd. Mae Duolingo ydy’r ap eraill efo gwersi Cymraeg, ond (yn fy marn i) dydy Duolingo ddim yn cystal â Say Something in Welsh ar gyfer dysgwyr newydd. Dw i’n ei ddefnyddio fe am ddysgu geiriau newydd yn hytrach na dysgu pethau fel gramadeg. Mae e’n ddefnyddiol ar gyfer gwneud tipyn bach o ymarfer bob dydd, yn enwedig ar gyfer dysgwyr tu allan i Gymru neu fyw mewn ardal di-Gymraeg. There are a lot more resources for international learners now. Say Something in Welsh is an easy way to learn speaking and listening skills, and it’s easy to use with the app. I started learning with Say Something in Welsh (they offer the first course for free!). I don’t think that I would have been as successful without it. They also have an online forum, where learners can ask questions, discuss Welsh topics, and arrange meetings and online conversations with other learners in Wales and around the world. Duolingo is another app with Welsh lessons, but (in my opinion) Duolingo isn’t as good as Say Something in Welsh for new learners. I use it for learning new words rather than learning things like grammar. It is useful for doing a little bit of practice every day, especially for learners outside of Wales or living in a non-Welsh-speaking area.
Ar gyfer ymarfer sgiliau gwrando (a rhai hwyl), mae S4C a Radio Cymru ar gael ar-lein tu allan Cymru. Mae Radio Cymru yn wych ar gyfer dysgwyr achos mae e’n rhaglenni siarad â cherddoriaeth. Er bod lefel yr iaith yn anodd deall weithiau, mae gwrando arno fe yn helpu dysgwyr clywed yr iaith. Dyma bwysig iawn ar gyfer dysgwyr tu allan i Gymru i ddysgu sut i ynganiad geiriau (ac mae’r gerddoriaeth yn ardderchog; dw i’n gwrando â mwy cerddoriaeth Cymraeg na cherddoriaeth Saesneg y dyddiau yma). Yn debyg, mae S4C yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr gwylio rhaglenni teledu a ffilmiau yn y Gymraeg, efo isdeitlau neu ddim. Mae Dal Ati ydy un rhaglen yn enwedig ar gyfer dysgwyr. Dw i’n mwynhau gwylio Bang, Un Bore Mercher, a Doctoriaid Yfory ar hyn o bryd (er bod dw i’n dal i ddefnyddio’r isdeitlau Saesneg pan dw i’n gwylio). Mae S4C a Radio Cymru yn wych achos maen nhw’n rhoi’r cyfle i ymarfer sgiliau gwrando, a chyflwyno diwylliant Cymru i ddysgwyr rhyngwladol. For practicing listening skills (and for some fun), S4C and Radio Cymru are available online outside Wales. Radio Cymru is great for learners because there are both talk programs and music. Although the level of the language is difficult to understand sometimes, listening to it helps learners hear to the language. This is important for learners outside Wales to learn how to pronounce words (and the music is excellent; I listen to more Welsh language music these days than English language music). Similarly, S4C gives learners the opportunity to watch television programs and films in Welsh, with subtitles or not. Dal Ati is a program especially for learners. I’m currently enjoying watching Bang, Un Bore Mercher, and Doctoriaid Yfory (though I still use English subtitles when I watch). S4C and Radio Cymru are great because they provide the opportunity to practice listening skills, and introduce Welsh culture to international learners.
Ar ôl dysgu sut i siarad a gwrando, darllen ydy’r cam nesaf. Mae’n bron amhosib i ffeindio llyfrau neu gylchgronau Cymraeg tu allan i Gymru (o leiaf yn y rhan o America lle dw i’n byw). Diolch i’r We, mae’n hawdd prynu llyfrau o Gymru bellach. Gwefan y Cyngor Llyfrau Cymru ydy’r fy hoff siop ar-lein am lyfrau. Mae gennyn nhw llawer o lyfrau ar gyfer lefelau darllen i gyd ac mae’r costau anfon yn rhad. Ar gyfer dysgu gramadeg, dw i’n defnyddio Modern Welsh: A Comprehensive Grammar, gan Gareth King. Mae’n lyfr mawr, ond defnyddiol iawn. After learning how to speak and listen, reading is the next step. It’s nearly impossible to find Welsh-language books or magazines outside Wales (at least in the part of America where I live). Thanks to the internet, it’s easy to buy books now from Wales. The Welsh Book Council’s website is my favorite online shop for books. They have a lot of books for all reading levels and the shipping costs are cheap. For learning grammar, I use Modern Welsh: A Comprehensive Grammar by Gareth King. It’s a huge book, but very useful.
Mae dysgu Cymraeg tu allan i Gymru yn anodd, ond mae’r adnoddau ‘ma yn ddefnyddiol ar gyfer dysgwyr newydd sbon, neu ddysgwyr sy’n chwilio am ffyrdd i ymarfer siarad, gwrando, a darllen Cymraeg o unrhyw le yn y byd. Dw i’n gobeithio bydda i’n gallu mynd i Gymru eto i ymarfer yn fuan. Beth bynnag, tan y tro ‘na, bydda i’n dal ati dysgu ac ymarfer yn Efrog Newydd, a diolch i’r pobl bendigedig sy’n gwneud yr adnoddau Cymraeg ‘ma. Learning Welsh is difficult outside of Wales, but these resources are helpful for brand new learners, or learners looking for ways to practice speaking, listening, and reading Welsh from anywhere in the world. I hope I’ll be able go to Wales again soon to practice. Until then, I’ll keep learning and practicing from New York, thanks to the wonderful people who make these Welsh language resources.

Diolch Michelle- mae’n ysbrydolig iawn i ddarllen. Mae Michelle ar gael ar Drydar.
Thanks Michelle- it’s very inspiring to read. Michelle is available on Twitter.

Download article as a PDF