Online Learner's Dictionary

Geiriadur i Ddysgwyr- Ar-lein / Dictionary for Learners- Online

in Adnoddau

This reference guide contains over 1600 common words. To support those new to the language, the most common words also have a pronunciation guide. Under the English word is the Welsh word on the left, with the approximate pronunciation using English sounds to the right. The stressed sound is underlined. For a fuller explanation, click the ‘How to Use This Guide’ button below. Full credit for the content goes to Mark Stonelake.


All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
There are 106 names in this directory beginning with the letter a.
a considerable number
cryn nifer

a danger to life
peryg bywyd

abbey
abaty

above
uwchben, ee-oochben

abroad/overseas
tramor, trah-more

absurd
hurt

accelerator
sbardun

accept (to)
derbyn, dehrbin

accident
damwain (b), damwen

accompanist
cyfeilydd

accompany (to)
cyfeilio

accusation
cyhuddiad

acknowledge (to)
arddel

acknowledge/recognise (to)
cydnabod

act (to)
gweithredu

action/deed
gweithred (b)

activity (activities)
gweithgaredd(au), gw-eye-thgaredd (eh)

add (to)
ychwanegu, uchwanegee / adio, adyoh

addicted to
caeth (yn gaeth i)

admit (to)
cyfadde(f), kuh-vaddeh

adopt (to)
mabwysiadu, maboo-eessyadee

adult(s)
oedolyn (oedolion), oy-dolin

adventurer
anturiaethwr, an-tir-ee-eye-thoor

advertise (to)
hysbysebu, hussbussebee

advertisement(s)
hysbyseb(ion) (b)

advice
cyngor, kungor

advise (to)
cynghori

after
ar ôl, ar ôl

after all
wedi'r cyfan, wedeer kuvan

after/afterwards/then
wedyn, wedin

again/once more
drachefn

age (to)
heneiddio

agree entirely (to)
cytuno'n llwyr, kuh-teeno'n lloo-eer

agricultural
amaethyddol

aid
cymorth

aim
nod

aim (to)
anelu

air conditioning
aerdymheru, eye-r dum-heree

alarm
larwm, laroom

alive and well
yn fyw ac yn iach, un fee-oo ac un yah-ch

all being well
os byw ac iach

all over the world
ar hyd y byd

all the time
drwy'r amser, droor amsser

allege (to)
honni

almost/nearly
bron, bron

almost/nearly (as a phrase on its own)
bron â bod, bron ah bôd

almost/nearly (with a verb)
bron â, bron ah

almost/nearly (with an adjective)
bron yn, bron un

already
eisioes

although/despite
er, ehr

always
wastad yn, wah-stad un

amiable/loveable
serchus, seh-r-chiss

Ammanford
Rhydaman, Rheedaman

ancient
hynafol

ancient monument
heneb

and him
ac yntau

angry
crac

animal(s)
anifail (anifeiliaid), anee-vile (anee-vile-yed)

announce (to)
cyhoeddi

announcement
cyhoeddiad

answer machine
peiriant ateb, pie-ree-ant ah-teb

anthem
anthem (b), anthem

antiques
hen bethau

any more
bellach, beh-llach

anyone/no one
neb, nêb

anyway
ta beth, tah bêth / beth bynnag, beth bynnag

apart from
heblaw am, heblah-w am

apologise (to)
ymddiheuro, umddee-high-roh

apology
ymddiheuriad

appeal (to)
apelio, apel-yoh

appropriate
priodol

archdruid
archdderwydd

area
ardal (b), ardal

Argentina
Ariannin (Yr), Uhr Ar-yan-in

argue (to)
ffraeo, ffry-oh

argument
dadl (b)

army
byddin (b), buddin

around here
ffordd hyn

arrest (to)
arestio, aresstoh

arrive (to)
cyrraedd, kuh-rrâdd

art
celf (b)

article
erthygl (b)

arts (the)
celfyddydau (y)

as (e.g. as I arrived  wrth i fi gyrraedd)
wrth, oorth

as bad as
cynddrwg â, kunddroog

as good as
cystal â (t.ll.), kusstal ah

as if
fel petai...

as...as
mor…â (t.ll.), mohr…ah

ashes (burnt to ashes/to a crisp)
ulw (llosgi'n ulw), iloo

astray
ar gyfeiliorn, ahr guv-eye-l-yorn

at a time
ar adeg

at one time
ar un adeg, ahr een ah-deg

at the foot of
wrth droed

at the time
ar y pryd

at times
ar adegau

atmosphere
awyrgylch

attentive (adj.) (attentively (adv.)
astud (yn astud (adf.), un asstid

attic
atig, ah-tig

attitude (towards)
agwedd (at) (b), ag-weh-dd

audience
cynulleidfa (b), kunee-llied-vah

aunt
modryb/anti (b), modrib

author
awdur, ah-w-dir

avoid (to)
osgoi, ossgoy

awake
ar ddihun, ahr ddee-heen

away from home
oddi cartre

awkwardness
chwithdod