Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy logo

Arthroniaeth Abertawe: Cyflwyniad / Swansea Philosophy: Introduction

in Proficiency/Swansea Philosophy

Helo ‘na, a chroeso i’n grŵp, Athroniaeth Abertawe! Rydym yn cwrdd ar hyn o bryd yn ystafell gyfarfod y dafarn o’r enw Vivian Arms yn Sgeti, Abertawe, ail nos Fercher pob mis am 7 o’r gloch. Dyma fan gyfarfod wych, lle rydych chi’n gallu prynu amrywiaeth eang o ddiodydd meddwol ac ysgafn, neu gael pryd o fwyd blasus. Weithiau fe fydd bwffe ysgafn ar gael am ddim!

Hello there, and welcome to our group, Swansea Philosophy. We meet at the moment in the meeting room of the Vivian Arms pub in Sketty, Swansea, the second Wednesday night of each month at 7pm. This is a great meeting place, where you can buy a wide variety of alcoholic and soft drinks, or have a tasty meal. Sometimes there’s a a free buffet!

Rydym yn cofio taw traddodiad athronyddol cryf sydd wastad wedi bodoli yn Abertawe, y dymunwn ei ddathlu. Rhaid dweud, fodd bynnag, nad ydym yn athronwyr proffesiynol o bell ffordd, dim ond grŵp o bobl leol o natur debyg sy eisiau cwrdd gyda'n gilydd bob mis a thrafod syniadau newydd a diddorol. Ni fydd neb yn disgwyl i chi wybod llawer o eiriau astrus na syniadau cymhleth.We remember that a strong philosophical tradition has always existed in Swansea, which we wish to celebrate. We have to say, though, that we're not professional philosophers, by a long chalk, just a group of like-minded local people who want to meet together every month and discuss new and interesting ideas. No-one will expect you to know lots of arcane words, or complex ideas.
Rydym yn dod at ein gilydd mewn awyrgylch diogel a chyfeillgar lle mae pawb yn gallu cyfrannu ac yn dysgu rhywbeth, efallai, gan gael hwyl. Gallwch ddod i edrych a gwrando'n unig, i ofyn cwestiynau, neu i rannu eich gwybodaeth.. Fe fydd pawb yn barchus at y lleill sydd yno, ac at y syniadau sy'n cael eu mynegi.We come together in a safe and friendly atmosphere where everyone can contribute and perhaps learn something, while having fun! You can come just to listen and watch, to ask questions, or to share your knowledge. Everyone is respectful towards the others who are there, and to the ideas that are being expressed.
Y llynedd, treulion ni llawer o amser yn siarad am "philosophi yn yr henfyd," er mwyn deall am syniadau meddylwyr enwog fel Plato, Socrates, Aristotle, Epicurus, Marcus Aurelius, a rhai eraill hefyd. Eleni, rydym wedi trafod pynciau fel -- Beth sy'n Real? -- Ffeithiau Newydd Bywyd -- Iaith: Callineb, Chwant, a Chelwyddau? -- ac Yr Athroniaethwyr cyn Socrates.Last year, we spent lots of time talking about "philosophy in the ancient world," in order to understand the ideas of famous thinkers such as Plato, Socrates, Aristotle, Epicurus, Marcus Aurelius, and others too. This year, we have discussed topics such as -- What is Real? -- The New Facts of Life -- Language: Logic, Lies, and Lechery? -- and The pre-Socratic Philosophers.
Rydym yn falch taw cangen leol Sefydliad Brenhinol Athroniaeth ydym ni. Mae'r Sefydliad hwn yn rhoi cyllid inni bob blwyddyn. Yn y gorffennol, rydym wedi cynnal Gwyliau Philosophi drwy'r dydd, fel "Blas y Cyfandir," ac "Athroniaeth yn Abertawe: Dylan Thomas a Ludwig Wittgenstein." Hefyd, dyna sesiynau fel "philosophi yn y dafarn," a "philosophi mewn ffilm," er enghraifft. Mae'r "grŵp darllen" wedi astudio "Being and Time" gan Heidegger, a "Death and Immortality" gan DZ Phillips. Hoffem ddiolchi'n fawr i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac i Brifysgol Abertawe am eu cymorth hefyd.We are proud to be a local branch of the Royal Institute of Philosophy. This Institute provides us with finance each year. In the past we have held day-long Philosophy Festivals such as "A Taste of the Continent," and "Philosophy in Swansea: Dylan Thomas a Ludwig Wittgenstein." Also, there are sessions like "pub philosophy" and "philosophy in film" for example. The "reading group" has studied "Being and Time" by Heidegger, and "Death and Immortality" by DZ Phillips. We would like to extend great thanks to The University of Wales Trinity Saint David, and to Swansea University for their support as well.
Cynhelir y cyfarfodydd yn Saesneg ar hyn o bryd, achos y mwyafrif o bobl yn siarad Saesneg yn unig -- gwaetha'r modd! Ond ar adegau buodd rhai ohonom ni yn y grŵp sy'n medru'r Gymraeg, gan gynnwys Patrick, y Cadeirydd a wnaeth basio'r arholiad i Safon Uwch Ail-Iaith yn y Gymraeg yn 2017. Rydym yn gobeithio ein bod ni'n gallu rhannu'n diddordeb mewn syniadau symbylol yn amlach yn y dyfodol drwy gyfrwng y Gymraeg. Croeso cynnes i bawb: efallai'ch bod chi'n gallu dod â rhai ffrindiau?The meetings are held in English at present, because the majority of people speak only English -- more's the pity! But, at times there have been some of us in the group who speak Welsh, including Patrick the Chair, who passed the exam for Welsh Second-Language A-Level in 2017. We hope that we can share our interest in stimulating ideas through the medium of Welsh more often in the future. A warm welcome to all: perhaps you can bring some friends?

Mae Patrick wedi cyfrannu’r erthyglau dilynol:

Ffeithiau Bywyd / Facts of Life

Ysgrifennwyd y darn hwn fel ymateb i drafodaeth o faterion cyfoes a ddigwyddai’n achlysurol yn y grŵp o fis i fis, sef Brexit ac Etholiad yr Arweinydd yn yr UD. Roedd pobl yn canolbwyntio’n enwedig ar y berthynas rhwng y cyfryngau, democratiaeth, a gwirionedd. Gofynnwyd imi greu rhywbeth er mwyn symbylu trafod. Penderfynais beidio â chyflwyno dadansoddiad athronyddol manwl o’r pwnc — roedd eisoes gan bawb ddigon i’w ddweud. Yn hytrach, dyma sgwrs mwya dadleuol sy’n ceisio crisialu’r syniadau. Mae’n dechrau gan ofyn “beth yw gwirionedd?” Wedyn mae’n holi beth ddigwydd i’r amcan hwn mewn cymdeithasau cyfalafol byd-eang. Nesaf, gwna sylw o’r berthynas rhwng y cyfryngau a gwleidyddiaeth, a chrybwyll y canlyniad pan fydd “iaith yn mynd i ryfel.” Yn olaf, gofynna a all philosophi helpu i alluogi’r “person cyffredin” yn wyneb llif cyson “ffeithiau amgen.”
This piece was written in response to discussions of current affairs that occasionally arose in the group, such as Brexit and the US Presidential Election. People’s interest was focused especially on the relationship between the media, democracy, and truth, and I was asked to create a piece to stimulate discussion. I decided not to make a detailed philosophical analysis — everybody already had plenty to say. Instead, this is a more polemical discourse which tries to crystalize all the issues. It starts off by asking “what is truth?”; and interrogates what happens to this notion in global Capitalist societies. It then points towards the relationship between the media and politics, and touches on the outcomes when “language goes to war.” Finally, it asks whether philosophy can help empower the “small person”  flux of “alternative facts.”

parallel.cymru/?p=1894

Callineb, Chwant, a Chelwyddau / Language- Logic, Lies and Lechery

Rywbryd, awgrymir ein pynciau gan ddarnau ar y newyddion neu gan bethau y mae’n haelodau ni wedi darllen amdanynt. Cafodd y darn hwn ei ysgrifennu ar ôl i bobl yn y grŵp ofyn am faterion cysylltiedig â iaith a chywirdeb gwleidyddol, cyfathrebu trwy gyfryngau cymdeithasol, deallusrwydd artiffisial, a’r berthynas rhwng meddwl a siarad. Daethpwyd o hyd i’r holl syniadau hyn mewn papurau newydd diweddar. Rwy wedi awgrymu cwpl o lyfrau cyfoes o ddiddordeb hefyd. Dyma oedd ein “Miri Mehefin 2017” ni (gyda’r llinell glo — “Sai Facebook wedi bodoli yn yr Hen Roeg, fydden ni byth wedi dyfeisio athroniaeth”!). Roedd bwffe rhad ac am ddim ar gael, a chafodd pawb llawer o hwyl.
Sometimes, our topics are sugegsted by the news or by things members have read about. This piece was written after people in the group asked about matters connected with language and political correctness, communication through social media, artificial intelligence, and the relationship bwteen thinking and speaking. All these ideas were found in recent newspapers. I’ve suggested a couple of current books of interest too. This was our “September Spectaular 2017” (with the tagline “If Facebook had existed in Ancient Greece, we would never have invented philoosphy”!). There was a free buffet, and everyone had lots of fun.

parallel.cymru/?p=1912

Synfyfyrio / Pondering

parallel.cymru/?p=1898

Dsygwr Patrick Jemmer: Ennill gwobr yn yr Eisteddfod / Learner Patrick Jemmer: Winning a prize in the Eisteddfod

Ac mae e wedi sgwennu am y profiad o enill gwobr yn yr Eisteddfod.

Manylion ychwanegol / Further details

Mae e mwy gwybodaeth am y grŵp ar eu tudalen Facebook / There is more information about the group on their Facebook page.